Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О.М. - 6.6. Технології створення машинної та позамашинної інформаційної бази

Інформаційна база (ІБ) представляє собою сукупність впорядкованої інформації, що використовується об'єктом. Вона є основою інформаційної системи будь-якого об'єкта. Інформаційні бази поділяються на позамашинні і машинні.

Позамашинна інформаційна база - це сукупність повідомлень і документів, інформація з яких може бути сприйнята людиною без використання засобів обчислювальної техніки

До засобів організації та ведення позамашинної ІБ належать:

o системи класифікації та кодування інформації;

o уніфіковані системи документації;

o методичні та інструктивні матеріали.

У процесі створення позамашинної ІБ можуть виконуватись ряд операцій (рис.6.4). Згідно Закону України "Про інформацію", документ - це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або іншому носієві. Основним носієм інформації у позамашинному середовищі є паперові документи.

За ознакою інформації, що міститься в документі, і за призначенням (подальшим використанням) вони поділяються на вхідні та вихідні. Вхідні документи можуть бути нормативно-довідковими та оперативними. Перші належать до категорії умовно-сталої інформації і містять різні регламентуючі норми та нормативи, характеристики об'єктів, ціни, тарифи, які тривалий час використовуються в розрахунках без змін. Оперативні документи містять інформацію, що відображає поточний стан об'єкта управління. До оперативних документів належать облікові прибутково-витратні документи на товари і матеріали, накладні, платіжні документи тощо.

Вихідні документи формуються в процесі автоматизованої обробки і є результатом певних управлінських рішень. Пояснення та інструкції щодо заповнення документів і контролю їх вірогідності, використання кодових позначень, підготовки документів до введення в електронну пам'ять, приймання і реєстрації документів, процеси і правила корегування інформації в документах, архівування, збереження, зняття копій і знищення документів вказані в інструктивних та методичних матеріалах.

Інформація може розміщуватись на спеціальних паперових бланках і зчитуватись з них в пам'ять комп'ютера автоматично за допомогою сканера. Так, наприклад, здійснюється обробка великих масивів даних (тести абітурієнтів, результати голосування чи перепису населення).

Бібліотеки є однією з найпоширеніших форм зберігання і використання інформації. В них вираженням класифікації даних є системні та алфавітні каталоги, які створюються на основі універсальної десяткової класифікації (УДК).

Операції створення позамашинної ІБ

Рис.6.4. Операції створення позамашинної ІБ

Найбільшою бібліотекою України є бібліотека імені академіка Вернадського. Багато інформації з неї подається не лише в паперовій, а і в електронній формі, зокрема на сайті бібліотеки (nbuv.gov.ua).

Машинна інформаційна база - представляє собою частину інформаційної бази, сформованої у вигляді інформаційних файлів, які зберігаються в електронній пам'яті та на спеціальних зовнішніх носіях

Машинна інформаційна база може бути організована у вигляді окремих незалежних між собою локальних файлів чи у вигляді бази даних, якою керує система управління базами даних.

Серед засобів організації та ведення машинної ІБ є програмні засоби організації, ведення і доступу до ІБ, технологічні інструкції з ведення ІБ. До програмних засобів належать: СУБД, програмні засоби ведення, обробки, контролю даних, які використовуються у великих ІБ на етапі попередньої обробки; сервісні засоби, що включають програми копіювання, архівування, відновлення даних, антивірусні, мережні утиліти, тощо.

Програмне забезпечення для створення машинної ІБ поділяється на:

o текстові редактори та текстові процесори (дозволяють ефективно опрацьовувати як електронні, так і паперові документи);

o графічні редактори;

o системи управління базами даних;

o електронні таблиці;

o системи автоматизованого проектування (CAD-системи);

o настільні видавничі системи;

o редактори HTML (Web-редактори);

o броузери;

o системи автоматизованого перекладу;

o інтегровані системи діловодства;

o бухгалтерські системи;

o фінансові аналітичні системи;

o експертні системи;

o геоінформаційні системи;

o системи відеомонтажу;

o інструментальні мови та системи програмування.

Резюме

Автоматизовані інформаційні системи і нові технології дають можливість оптимізувати і раціоналізувати управлінські функції, відкривають нові шляхи побудови збалансованого суспільства, вдосконалюючи всі сфери його життя і діяльності. Впровадження автоматизованих інформаційних систем дозволило у десятки і сотні разів збільшити швидкість і якість обробки економічної та управлінської інформації при мінімальних затратах людських ресурсів.

Концепція розподільної обробки економічної інформації, що реалізована на базі сучасних ПК та локальних комп'ютерних мереж, передбачає формування автоматизованих робочих місць, що забезпечує діалогову інформаційну взаємодію користувачів і оперативний доступ до централізованих баз даних.

Різноманітність сфер і форм застосування сучасних інформаційних технологій породжує різноманітність способів їх класифікації.

Комплексна автоматизація інформаційних потоків підприємства, організації, відомства, галузі, вимагає створення єдиного інформаційного простору.

Ключові слова

Інформаційне суспільство, інформаційні системи, інформаційні технології, телекомунікації, освітньо-інформаційний простір, Інтернет-технології, автоматизовані системи управління, електронний документообіг, бази даних, АРМ, корпоративні інформаційні системи, системи підтримки прийняття рішень.

Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки:

► Що таке інформаційне суспільство?

► Назвіть сфери застосування автоматизованих інформаційних систем.

► Чим характерне використання автоматизованих інформаційних систем у державному секторі?

► Що таке інформаційні війни?

► Яким чином розвиток комп'ютерної техніки впливав на розвиток інформаційних технологій?

► Етапи розвитку автоматизованих інформаційних систем.

► Покоління інформаційних систем.

► Що таке автоматизоване робоче місце (АРМ)?

► Особливості інформаційних систем четвертого покоління

► Класифікація інформаційних систем.

► Що таке інтегрована АІС?

► Поясніть роль систем підтримки прийняття рішень в управлінні організацією.

► Розкрийте поняття експертної системи. Назвіть їх властивості.

► Які способи представлення знань використовуються в експертних системах?

► Наведіть приклад структурної схеми експертної системи.

► Розкрийте особливості фреймового представлення знань у експертних системах.

► Роль АІС в діяльності підприємства.

► Локальні інформаційні системи.

► Корпоративні інформаційні системи.

7. Інформаційні технології в управлінні
7.1. Роль інформаційних технологій в системі організаційного управління
7.2. Електронний документообіг
Електронний підпис і сертифікація документів
Управління ключами в інформаційній системі
7.3. ERP-системи та їх особливості
7.4. Корпоративні інформаційні системи
Корпоративна інформаційна система "Галактика"
Корпоративна інформаційна система R/3
Корпоративна інформаційна система Oracle Applications
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru