Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Частина 2. ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Розділ 3. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Єдина автоматизована інформаційна система Державної митної служби України (далі — ЄАІС Держмитслужби України) почала створюватися ще у 1992 p., коли служба існувала як Державний митний комітет України (до 29 листопада 1996 р.).

На першому етапі (1992—1993) поступово впроваджувалася система збирання й обробки електронних копій вантажних митних декларацій (ВМД), яка містила програмне забезпечення "Інспектор", розроблене фахівцями інформаційного обчислювального центру Державного митного комітету України (ЮЦ ДМКУ). Учасник зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) подавав до митного органу паперовий примірник вантажної митної декларації. Інспекторами спеціалізованих підрозділів (митної статистики) інформація вводилася в програму "Інспектор" і таким чином формувалась в електронному вигляді. Інформація, що вводилась до бази даних, записувалась на магнітні носії (дискети) і за допомогою фельд'єгерського зв'язку доставлялася з кожного митного органу в підрозділ статистики інформаційного обчислювального центру (ІОЦ). Після обробки цієї інформації формувалися статистичні звіти для керівництва Державного митного комітету, а також митна статистика зовнішньої торгівлі України.

Процедура формування електронних копій ВМД з паперових оригіналів була досить трудомісткою і потребувала великої кількості операторів. Термін надання цієї інформації до ІОЦ становив декілька днів.

Відомо, що розробка й упровадження комп'ютерних технологій стають більш ефективними, коли здійснюються на основі єдиного системного проекту. Тому в 1993 р. було розроблено концепцію створення ЄАІС Держмитслужби.

На другому етапі (1994—1995) з метою вдосконалення та прискорення інформаційного обміну в межах митної системи, організації ефективного функціонування автоматизованої системи митного оформлення, поліпшення якості та забезпечення повноти збору даних митної статистики Державний митний комітет України розпочав впровадження в митних органах відомчої системи електронної пошти на базі програмного забезпечення (ПЗ) корпорації Lotus Development Corporation — Lotus cc:Mail. Одночасно в країні почали формуватися брокерські фірми, які надавали допомогу суб'єктам ЗЕД з питань декларування товарів і транспортних засобів та були посередниками між митними органами й учасниками ЗЕД. Зазначені фірми подавали вже разом із заповненим паперовим примірником ВМД її електронну копію. Спеціалізоване програмне забезпечення дало можливість значно скоротити час на перевірку декларації.

Виконуючи обидва завдання, які виникли на першому етапі, фахівці Державного митного комітету, по-перше, перенесли на суб'єкта зовнішньої економічної діяльності та на митного брокера трудомістку процедуру з формування електронної копії ВМД з її подальшою перевіркою в митному органі — було створено програмне забезпечення для декларантів і митних брокерів "Митний брокер", а також розробки фахівців інформаційного обчислювального центру Державного митного комітету, а по-друге, з використанням системи електронної пошти на базі ПЗ Lotus cc:Mail вирішили питання оперативної передачі інформації безпосередньо з митних органів до ІОЦ за допомогою модемного зв'язку.

З розширенням зовнішньоекономічних відносин України та подальшим збільшенням обсягів зовнішньоекономічних операцій різко зросли потік і масштаби митної інформації.

Уже на другому етапі з'явилися проблеми подальшої автоматизації митного оформлення, контролю ввезення автотранспортних засобів на територію України, контролю за доставкою в митниці призначення підакцизних товарів тощо. Приймається рішення про створення системи оперативного контролю. Надійне функціонування такої системи потребувало створення транспортної мережі супутникового зв'язку.

З січня 1996 р. розпочався третій етап упровадження ЄАІС у митних органах.

Однією з найбільших проблем від часу становлення Державної митної служби України був контроль доставки вантажів у митниці призначення. Системи електронного контролю за доставкою вантажів у митниці призначення не існувало, попередньо перевірити зазначені в деклараціях дані було практично неможливо. Цим почали користуватись "нечисті на руку" підприємці для ввезення на територію України високоліквідних товарів без сплати ввізного мита та інших податків і зборів.

Такий стан справ не задовольняв керівництво країни, і в 1996 р. у Держмитслужбі почалася розробка системи "Контролю доставки вантажів у митниці призначення".

У 1997 р. на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України щодо спрощення процедур контролю за ввезенням підакцизних товарів Держмитслужбою розроблено відповідний механізм, а саме: пропуск вантажів на митну територію України митними органами здійснюється виключно за наявності електронної копії вантажної митної декларації типу АД (акцизна декларація) у центральній базі даних.

Водночас нормативними документами Держмитслужби запроваджено пропуск усіх без винятку вантажів на адресу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) тільки за наявності відомостей щодо їх акредитації в митниці призначення, у центральній базі даних.

За допомогою сучасних інформаційних технологій побудовано трирівневу систему клієнт-сервер з доступом користувачів до ресурсів серверів центральної бази даних через web-сервер. Почалася розробка та поетапне впровадження програмно-інформаційних комплексів (ПІК) ЄАІС Держмитслужби.

У 1998 р. почався четвертий етап розбудови ЄАІС Держмитслужби. У тому ж році, враховуючи незадовільний розвиток в Україні наземних каналів зв'язку, введено в промислову експлуатацію транспортну мережу супутникового зв'язку (ТМСЗ), яка нараховувала: 246 станцій супутникового зв'язку, 6 радіорелейних станцій, комунікаційне устаткування. Така великомасштабна робота у стислі терміни в межах усієї держави проводилася вперше не тільки в Україні, а й у Східній Європі.

Наприкінці 1998 р. наказом Держмитслужби України затверджено Положення про порядок контролю за доставкою вантажів у митниці призначення. З травня 1999 р. розпочато поетапну розробку та впровадження відповідного програмно-інформаційного комплексу, перший етап якого — контроль за ввезенням вантажів автомобільним транспортом за допомогою ВМ Д за типами АД, ПД (попередня декларація) та ПП (попереднє повідомлення).

На кожному новому етапі розробки програмно-інформаційного комплексу відповідно до наказу (січень 2000 р. — режим "експорт", червень — режим "транзит" автомобільним транспортом, листопад — режим "транзит" залізничним транспортом) виникла потреба цілодобового пересилання електронних копій ВМД усіх типів до центральної бази даних безпосередньо з місць митного оформлення (митні пости, пункти пропуску через митний кордон).

Зараз автоматизованою системою охоплено всі митні режими (імпорт, експорт, транзит):

автомобільним транспортом — у повному обсязі;

залізничним транспортом — при імпорті, транзиті та експорті (давальницька сировина);

— авіаційним та морським транспортом при імпорті.
Протягом 1998—2000 pp. Державна митна служба України ввела в дію такий важливий елемент Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів, як центральна база даних. Фактично всі програмно-інформаційні комплекси (ПІК), що розроблялись Держмитслужбою, побудовані з її використанням. Це дало можливість акумулювати в одному місці практично всю інформацію щодо митного оформлення товарів і транспортних засобів та контролю за їх доставкою, ведення баз даних про порушників митних правил, спеціальних санкцій Міністерства економіки до учасників ЗЕД тощо.

За допомогою використання центральної бази даних ДМСУ будь-яка митниця в реальному часі з використанням каналів зв'язку може звірити інформацію з паперовими документами, які подаються під час митного контролю та митного оформлення.

У 2000 р. базу даних статистики зовнішньої торгівлі переведено на СУБД Oracle і вся статистична звітність почала базуватись саме на цьому, що дало можливість отримувати детальну інформацію у будь-яких розрізах, застосовуючи дані з електронних копій ВМД.

У 2005 р. почався п'ятий етап розбудови ЄАІС ДМСУ в рамках створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця".

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 208 встановлено, що одним з пріоритетних завдань розвитку інформаційного суспільства є надання громадянам та юридичним особам інформаційних та інших послуг шляхом використання електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", яка забезпечує інформаційну взаємодію органів виконавчої влади між собою, з громадянами та юридичними особами на основі сучасних інформаційних технологій.

Держави — члени ЄС протягом 2005—2006 pp. прийняли рішення діяти в рамках структури "Електронної Європи" та затвердили Рішення Ради щодо простого та безпаперового середовища для митниці й торгівлі.

Враховуючи завдання, покладені Президентом і урядом України на митну службу, які спрямовані на наближення митних правил України до світових норм і стандартів, у 2006 р. Держмитслужбою України розроблено Концепцію створення системи "Електронна митниця". Метою Концепції є визначення стратегії створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" на базі Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМСУ як одного з механізмів забезпечення митної безпеки України. Концепція передбачає визначення принципів побудови Електронної митниці, основних положень з формування її інформаційно-телекомунікаційного забезпечення, етапів упровадження, а також створення передумов до інтеграції України у світову інформаційну спільноту. Впровадження багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" розраховано до 2013 р.


Розділ 3. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Розділ 4. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЄАІС ДЕРЖМИТСЛУЖБИ УКРАЇНИ
Розділ 5. СТРУКТУРА, СКЛАД І ФУНКЦІЇ ЄАІС
Частина 3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІ
Розділ 6. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
6.1. Вимоги до уніфікованої системи документів
6.2. Системи класифікації та кодування
Нові міждержавні класифікатори
Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ
7.1. Міжнародні стандарти електронного обміну даними
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru