Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - 9.1. Автоматизована система митного оформлення "Інспектор-2006"

Призначення та умови застосування

Автоматизована система митного оформлення (АСМО) "Інспектор-2006" розроблена у 1996—2007 pp. і призначена для автоматизованого оформлення митних документів у структурних підрозділах митного органу, зайнятих у процесі митного оформлення вантажів.

Програма дає змогу вирішувати такі завдання:

автоматизована підтримка технології митного оформлення, прийнятої в митному органі й основаної на нормативних документах Держмитслужби України і митного органу;

введення і форматно-логічний контроль електронних копій документів, необхідних для митного оформлення та перевірка вантажної митної декларації (ВМД) згідно з критеріями ризику;

- ведення бази даних митного органу — основного сховища інформації про митне оформлення (електронні копії ВМД, інші документи, задіяні в процесі митного оформлення, дані про проходження технологічних етанів митного оформлення тощо);

обмін інформацією з іншими підрозділами митного органу із застосуванням криптографічного захисту інформації;

формування інформації з метою подальшого введення її до центральної бази даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЦБД ЄАІС) ДМСУ.

Програма "Інспектор-2006" розроблена за архітектурою клієнт — сервер та працює під керуванням операційної системи Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/2003. Серверна (СУБД


навігатор Програми Інспектор - 2006

Microsoft SQL Server 2000/2005 та база даних) і клієнтська частини можуть бути встановлені як на один, так і на різні комп'ютери, причому кількість клієнтських установок обмежується тільки потужністю сервера.

Меню програми розкривається у вікні Навігатор у вигляді відповідних папок, підпапок та режимів. У сі функції програми розподілені у папках: Документи, Звіти, Довідники, Тексти документів, Сервіс, та підпорядкованих їм режимах (рис. 9.1). При входженні в певний режим у правій частині екрана наводиться вікно для роботи у цьому режимі. Панель закладок режимів, з якими проводилась робота, розміщується у верхній частині робочого вікна і призначена для повернення у відповідний режим. За допомогою позначки Q] на панелі закладок можна вивести весь перелік відкритих режимів і повернутись до потрібного або закрити режими. За допомогою позначки [х] режим, що відповідає позначеній курсором закладці, закривається.

Налагодження програми

Умовою виконання основних функцій програми є налагодження роботи програми адміністратором. Загальне налагодження роботи "Інспектор-2006" виконується за допомогою режимів папки Сервіс (рис. 9.2), які надають адміністратору можливість налагодити вибрану в митному органі систему для роботи з документами митного оформлення вантажів, занести інформацію про користувачів системи, встановити технологію митного оформлення вантажів згідно з вимогами, що викладені у "Порядку митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації", затвердженому наказом Держмитслужби України від 20 квітня 2005 р. № 314.

Режим Загальні установки призначений для встановлення головних параметрів налагодження програми: вказується інформація про митний орган, його підрозділи та керівників, для кожної бази даних митного підрозділу зазначається назва та номер порту сервера Регіонального інформаційно-телекомунікаційного комплексу (поштового сервера), імена поштових скриньок, за допомогою яких буде здійснюватися обмін повідомленнями і на яку будуть приходити протоколи прийому документів в ЄАІС, задаються налагодження синхронізації між базами даних інформації щодо платежів тощо.

Адміністратор виконує введення користувачів та надання їм певних повноважень. Залежно від наданих повноважень, користувачеві будуть доступні відповідні режими роботи програми.

Для реєстрації посадових осіб, які беруть участь у здійсненні митного контролю та митного оформлення, у програмі "Інспектор-2006'* необхідно:

— сформувати перелік підрозділів, що працюють із локальною (відділу митного оформлення) базою даних;

Режими налагодження програми

Рис. 9.2. Режими налагодження програми

Вікно реєстрації локального митного підрозділу

розробити перелік профілів, що визначають стандартний набір прав доступу та повноваження для інспекторів, які виконують однакові функції у митному оформленні ВМД;

зареєструвати користувачів бази даних із наданням їм відповідних повноважень;

визначити етапи технологій митного оформлення згідно із задіяними митними режимами та сформувати список профілів та користувачів, що мають доступ до роботи з цими етапами;

встановити перелік технологій, які можна застосовувати у кожному із локальних підрозділів.

Створення переліку підрозділів, що працюють із локальною базою даних, виконується за допомогою режиму Сервіс/Налагодження програми/Локальні підрозділи (рис. 9.3).

Режим Сервіс/Користувачі та профілі/Профілі використовують для полегшення адміністрування програми та спрощення надання прав користувачам. Профілі дають можливість надати однакові повноваження користувачам, що виконують однакові посадові обов'язки, та визначити права на роботу з етапами митного оформлення (рис. 9.4).

Для створення профілю на панелі режиму вибирається посилання Створити або пункт контекстного меню Створити, після чого відкривається вікно Профіль. У поле Ідентифікатор БД програмою самостійно заноситься унікальний ідентифікатор профілю; у полі Описання вказується назва профілю (наприклад, Інспектор статистики), яка буде відображатись в програмі, та вибираються ролі, необхідні для цього профілю.

Програма "Інспектор-2006" поставляється з набором стандартних профілів: Інспектор відділу статистики, Інспектор відділу платежів, Інспектор відділу тарифів, Інспектор вантажного відділу, Спостерігач-керівник. Адміністратор має право змінювати, вилучати та створювати нові профілі.

Для створення списку посадових осіб, які будуть працювати з програмою "Інспектор-2006", використовують режим Сервіс/ Користувачі та профілі/Користувачі (рис. 9.5). V програмі можливі такі варіанти створення нового користувача:


Вікно створення та редагування профілів

Вікно формування списку пкористувачів

створити користувача SQL-сервера з числа користувачів домену Windows NT та надати йому права доступу до бази даних;

вибрати користувача З числа наявних користувачів SQL-сервера та надати йому права доступу до бази даних;

створити нового користувача SQL-сервера та надати йому права доступу до бази даних.

Під час створення нового користувача з SQL-аутентифікацією послідовно відкриваються вікна для занесення посадової інформації (поля, назви яких виділені у вікні жирним шрифтом, обов'язкові для заповнення). Набори повноважень і права доступу до етапів технологій митного оформлення для користувачів задаються за допомогою профілів (у виключних випадках — з використанням повноважень).

Надаючи користувачу повноваження, слід пам'ятати:

— тільки повноваження Адміністратор SQL-сервера надає можливість створювати нових користувачів, але для користувачів з цим повноваженням програма блокує роботу з документами митного оформлення;

— повноваження Адміністратор бази даних надає право працювати з усіма документами митного оформлення, тобто право доступу до всіх режимів програми "Інспектор-2006" незалежно від того, чи були безпосередньо надані повноваження до цих режимів, але користувачі в цим повноваженням не можуть виконувати функції Адміністратора SQL-сервера);

— без повноваження Оператор виводу користувач не зможе вивести з програми жодного документа ні в ЦБД, ні в інший митний підрозділ, ні в будь-яке інше місце, перелік яких встановлюється в списку місць обміну інформацією (режим Сервіс/ Передача інформації/Місця обміну інформацією (митні адресати)).

Для налагодження технологій та їх етапів проходження ВМД після прийняття декларації від брокера використовують режим Сервіс /Налагодження програми/Технології проходження ВМД (рис. 9.6).

Панель режиму поділена на два вікна (рис. 9.6). У вікні Технології натисненням кнопок чи командами контекстного меню створюються, редагуються та вилучаються технології. Редагування виділеної технології може бути доступне шляхом подвійного натиснення лівої кнопки миші.

Вікно налагодження технологій та їх етапівпроходження ВМД

Вікно формування етапу технологи митного оформ¬лення

Рис. 9.7. Вікно формування етапу технологи митного оформлення

у полі Назва — назва підрозділу, який буде проводити оформлення на такому етапі, або короткий зміст роботи цього етапу ;

у полі Код етапу — будь-який набір символів;

у полі Номер етапу в технології — порядковий номер етапу в технології;

позначки Штамп на виході, Пломба на виході. Печатка на виході, Номер на виході — означають, що під час переводу ВМД з цього етапу на наступний обов'язково повинно проставлятись відповідне митне забезпечення із занесенням його реквізитів в базу даних. Позначку Переводити ВМД на даний етап тільки в разі наявності ДМВ рекомендується включати для тих етапів, які стосуються підрозділів контролю митної вартості. Включення позначки Етап використовується означає, що цей етап буде враховуватись під час проходження ВМД за технологією.

На сторінці Користувачі вікна Етап кнопками Додати користувача та Додати профіль зі списків вибираються користувачі та профілі, які матимуть права доступу на цей етап технології митного оформлення ВМД (рис. 9.8). Встановлення позначки Редагувати ВМД надає такому користувачу або

профілю право на внесення змін у ВМД на цьому етапі (користувач або профіль повинні мати повноваження, які дають право на редагування ВМД). При включенні позначки Є профілем в етап, всі користувачі, які мають право на цей профіль, також дістають право на етап, навіть якщо вони безпосередньо не включені до нього.


Надання користувачам прав доступу на виконання етапу технології митного оформлення

Рис. 9.8. Надання користувачам прав доступу на виконання етапу технології митного оформлення

Вилучення технологій або етапів можливе тільки в тому випадку, якщо за ними не проводилось оформлення.

Після налагодження режиму Технології проходження ВМД необхідно у режимі Сервіс /Налагодження програми/Локальні підрозділи встановити перелік технологій, які можна застосовувати у кожному з митних підрозділів. У вікні Локальні підрозділи кнопкою Шукати серед існуючих відображається список локальних підрозділів, знаходиться та відкривається для редагування потрібний запис (рис. 9.9).

Позначка Використовуються технологи проставляється для визначення базової технології митного оформлення підрозділу, зі списку Технологія вибирається назва базової технології.

Позначка Допускаються виключення проставляється у випадку, якщо окремі типи ВМД оформлюються в зазначеному підрозділі за іншими технологіями, відмінними від базової. Після цього становиться доступним вікно для формування (вилучення) записи для типів ВМД, які оформлюються за технологією, відмінною від базової.

Формування переліку технологій для підрозділу мит¬ного оформлення

Рис. 9.9. Формування переліку технологій для підрозділу митного оформлення

Для автоматичного формування номерів ВМД у межах підрозділу у вікні Локальні підрозділи необхідно встановити прапорець Використовується автонумерація ВМД.

У режимі Сервіс/Автонумерація для кожного бажаного діапазону номерів слід створити журнал автонумерації, в якому вказати:


— назву журналу;

— режим присвоєння коду митниці (під час формування номера ВМД у першій частині номера задається код митного органу з підрозділу користувача, який приймає ВМД у базу даних);

— перший та останній номер ВМД у журналі;

— дати введення журналу в дію та його виведення з неї (за необхідності);

— для яких типів ВМД створюється журнал (для основного журналу — Всі типи ВМД);

— на вкладці Повноваження обов'язково вказати профілі, які мають доступ до цього журналу.

Призначення та умови застосування
Налагодження програми
Основні режими роботи
Способи виведення інформації
Введення інформації з митних підрозділів
9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками
Основні поняття
Індикатори ризиків
Застосування нечіткої логіки під час оцінювання ризику
Розділ 10. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЄАІС ДМСУ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru