Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Основні режими роботи

Режими папки Документи призначені для введення електронних копій документів, сформованих брокером, формування електронних документів на робочому місці інспектора та роботи з ними. Зазначені функції реалізуються за допомогою режимів, наведених у навігаторі програми (рис. 9.10), за умови надання адміністратором відповідних повноважень користувачеві.

Режим Документи/Ввід з файлу призначений для введення електронних копій документів. Введення документів у програмі можливе із файлів з такими розширеннями: imf — ВМД, картки учасника ЗЕД; cmf — ВМД, картки учасника ЗБД, реєстри залізничних вагонів; тхт — листи узгодження, ДМВ, ПТП; хті — ДМВ.

Виведену на екран електронну копію документа перевіряють на помилки. Форматно-логічний контроль документа можна здійснювати як у повному обсязі, так і за мінімумом. У протоколі перевірки наводиться перелік наявних у документі помилок. За умови відсутності грубих помилок у протоколі перевірки та наявності у користувача повноважень на модифікацію відповідного документа здійснюється запис документа у базу даних.

Введений у базу даних документ наводиться у переліку документів відповідного режиму папки Документи: ВМД, ДМВ, Учасники ЗЕД, МД-1, Книжки МДП; Листи про погодження, Реєстр вагонів. Провізні відомості/ПТП.

Режим Документи/ВМД призначений для роботи з ВМД, прийнятими до митного оформлення, та переведення їх за відповідними етапами технологій митного оформлення.

Усі ВМД, що збережені у базі даних, за ступенем обробки у проції митного оформлення розподіляються за такими режимами:

— У роботі - призначений для роботи з ще неоформленими ВМД;

— Оформлені - призначений для роботи з оформленими ВМД;

— Анульовані - призначений для роботи з анульованими ВМД;

— Сторонні — призначений для роботи з ВМД інших митниць;

— Ввід-Вивід — призначений для введення ВМД з бази даних ДОС версії програми, виведення у ЦБД оформлених ВМД та ВМД у роботі та виведення ВМД в інший підрозділ митниці.

Залежно від умов налагодження програми ВМД, оформлення яких у програмі відбувається без використання технології, будуть наводитися у режимі Документи/ВМД/ В роботі; ВМД, оформлення яких у програмі відбувається із застосуванням технології, наводяться у режимі Документи/ВМД/ В роботі/Прийняті до митного оформлення.

Вікно режиму Документи/ВМД /Прийняті до митного оформлення складається з трьох частин: панелі фільтрації; таблиці-переліку ВМД, виведених з урахуванням вибраної умови фільтрації та розділу, що залежно від вибраної закладки може містити:

Деталі — детальну інформацію про позначену курсором ВМД;

Документи — супровідні документи за ВМД (наприклад, вексель);

Вивід — номери ВМД, що підлягають виведенню у зовнішній файл.

У таблиці-переліку ВМД:

— у графі Ризик наводяться індикатори ризику ВМД із зазначенням ступеня ризику від 0-го до 3-го. Ступінь ризику і відповідно колір індикатора змінюється під час введення інформації про результати проведення митного контролю із застосуванням форм контролю;

— у графі Помітки наводиться ознака наявності поміток до оформлення ВМД. Ознаку червоного кольору мають ті ВМД, серед поміток до оформлення яких є такі, що унеможливлюють подальше оформлення ВМД;

— у графі Платежі наводиться ознака наявності списання платежів за ВМД;

— у графі Вн. № наводиться внутрішній номер (номер декларанта) ВМД.

Перегляд вмісту ВМД можливий за виконання однієї з таких дій:

— виділити та натиснути клавішу F2 або Enter;

— на рядку ВМД двічі натиснути ліву кнопку миші;

— на рядку ВМД натиснути праву кнопку миші та з контекстного меню вибрати команду Відкрити.

— Вікно електронної копії ВМД (рис. 9.11) обладнане панелями інструментів з кнопками, які призначені для роботи з графами ВМД (табл. 9.1).

У режимі Документи/ВМД/Прийняті до митного оформлення для роботи із виділеною у таблиці-переліку ВМД, використовується контекстне меню. Команди контекстного меню дають змогу виконати таке.

Перевести на наступний етап — ВМД зі статусом "прийнята до митного оформлення" після її перевірки та підтвердження дії переводиться на перший, задіяний в технології етап (його найменування наводиться у повідомленні про здійснення дії).

Списати платежі (наводиться в меню за наявності у користувача повноважень роботи з платежами) — призначений для списання платежів за ВМД в автоматичному режимі. Під час входження в цей режим за умови, що списання платежів ще не відбувалось, на екран виведеться перше вікно майстра списання платежів (рис. 9.12), яке містить таблицю з інформацією про платежі, зазначені у графі "В", що підлягають списанню. Майстер надає можливість з граф ВМД занести інформацію про платника, переглянути його платіжну інформацію та за

Робоче вікно електроної копії ВМД

необхідності поділити суму платежу вибраного платника (курсор встановлено на відповідному рядку) між іншими платниками. Позначка у віконці графи "Рез" проставляється за потреби резервування коштів (для ВМД типу ІМ ПД).

Таблиця 9.1. Перелік основних кнопок для роботи з ВМД

Перелік основних кнопок для роботи з ВМД


На другому етапі майстра виконується перевірка платіжної інформації (рис. 9.13). Якщо під час перевірки виявлено певні невідповідності, то у другому вікні майстра виведуться відповідні попередження (за зазначеним платником в базі даних (режим

Платежі/Платіжні документи) відсутні платіжні документи або коштів, зазначених в них, недостатньо для списання).

У третьому вікні майстер списання виконує заповнення графи "С".

Якщо графа "С" ВМД не була заповнена перед процедурою списання (рис. 9.14), у графі Номер документа наводиться номер платіжного документа, за яким списуються платежі. За допомогою клавіші ОК відбувається завершення списання коштів за ВМД та заповнення графи "С" ВМД. У графі таблиці-переліку ВМД ознака "Ні" змінюється на ознаку "Так".

Якщо графа "С" була заповнена перед списанням коштів, то у третьому вікні надається попередження (рис. 9.14).

За наявності позначки у віконці Заповнити графу С наступними даними за допомогою клавіші ОК відбудеться списання коштів та редагування графи "С" ВМД відповідно до платіжних реквізитів, наведених у цьому вікні.

Вікно майстра списання платежів

Рис. 9.14. Вікно майстра списання платежів (крок 3)

За відсутності позначки у віконці Заповнити графу С наступними даними за допомогою клавіші ОК відбудеться списання коштів відповідно до платіжних реквізитів, наведених у графі "С" ВМД.

Списані кошти відображаються в платіжній інформації учасника ЗЕД під рубрикою заблоковано по ВМД в роботі доти, доки ВМД не буде оформлено.

Для редагування списання платежів "вручну" за умови, що списання платежів уже відбувалось, у режимі Документи/ ВМД/Прийняті до митного оформлення з контекстного меню вибирають команду Форма списання платежів. На екран виведеться вікно (рис. 9.15), в якому необхідно активізувати позначку стільки разів, за скількома видами платежів списуватимуться кошти, та ввести інформацію про платежі у наведені рядки таблиці. При цьому можна вивести на екран для перегляду зміст граф "В" або "С", активізувавши відповідну закладку на нижній панелі робочого вікна та скориставшись кнопкою правої панелі сторінки, що розташована за активізованою закладкою (рис. 9.15).

Вікно редагування списання коштів

Рис. 9.15. Вікно редагування списання коштів

Якщо списання коштів відбулось з включеною позначкою В роботі, то списані кошти відображаються в платіжній інформації учасника ЗЕД під рубрикою заблоковано по ВМД у роботі доти, доки ВМД не буде оформлено. Якщо списання коштів відбулось з включеною позначкою Оформлено, то списання цих коштів відображається у поточному залишку учасника ЗЕД.

Для вилучення або анулювання ВМД у режимі Документи/ ВМД/Прийняті до митного оформлення з контекстного меню вибирають команду До відмови. Під час входження в режим за відсутності списання платежів за ВМД на екран виведеться додаткове вікно (рис. 9.16), у якому необхідно:

— вибрати тип відмови (Відкликання декларантом, Відмова в митному оформленні, Інше);


Вікно вилучення або анулювання ВМД

Рис. 9.16. Вікно вилучення або анулювання ВМД

для типу Інше ввести текст примітки;

для типу Відмова в митному оформленні вибрати картку відмови (створюється в режимі Картки відмови навігатора програми або в режимі контекстного меню Створити з ВМД — Картку відмови);

вибрати дію (Вилучити або Анулювати);

вибрати причину відмови;

за потреби для вибраної причини вказати номер товару за ВМД у графі № тов.;

— за допомогою клавіші ОК записати дані про відмову.
Незалежно від виконаної дії (Вилучити, Анулювати) ВМД

переводиться у перелік До відмови. Під час входження в режим Відмова за наявності інформації про списання платежів за ВМД на екран виведеться вікно-попередження про неможливість відмови або анулювання без зняття з ВМД усіх списаних сум. За клавішею ОК відбудеться зняття заблокованих сум, на екран виведеться електронна копія картки відмови. Для створення електронних копій документів: векселя, заяви-зобов'язання, акта митного огляду, картки відмови вилучення або анулювання ВМД у режимі Документи /ВМД/.

Прийняті до митного оформлення з контекстного меню вибирають команду Створити з ВМД.

У вікні створення векселя програмно встановлюється номер поточної ВМД та за наявності у графі "В" ВМД інформації про вексель — за номером векселя у відповідні поля робочого вікна вводяться реквізити векселя.

Під час створення картки відмови номер картки формується програмно, в полі Декларант наводиться найменування декларанта (гр. 14 ВМД), у розділі Документи — документи графи 44 ВМД (за всіма товарами) та номер поточної ВМД.

Створені документи наводяться відповідно в режимах: Платежі/Інші документи/ Векселі /Заяви- зобов'язання, Акти митного огляду та Картки відмови.

За потреби перегляду та зміни реєстраційних даних у режимі Документи/ВМД/Прийняті до митного оформлення з контекстного меню вибирають команду Реєстраційні дані. Реєстраційні дані також наводяться у рядку Оформлення розділу Деталі робочого вікна. Оновлені реєстраційні дані у цьому рядку наводяться після відпрацювання режиму контекстного меню Оновити список.

Створювати помітки за ВМД у режимі Документи /ВМД/ Прийняті до митного оформлення можна за допомогою команди Помітки з контекстного меню. У виведеному на екран вікні Помітки по ВМД №... з переліку передбачених програмою поміток вибирають потрібну та записують її. Якщо було встановлено хоча б одну помітку зі значенням "1" у графі Зупин. оформ., ця ВМД у графі таблиці-переліку ВМД матиме позначку червоного кольору (оформлення ВМД неможливе). Можна встановити/скасувати тільки ту помітку, на яку має повноваження користувач.

У режимі Документи/ВМД/Прийняті до митного оформлення за допомогою команди Властивості з контекстного меню є можливість переглянути інформацію про коригування граф ВМД та про дії, що виконувались з ВМД у процесі її митного оформлення.

Способи виведення інформації
Введення інформації з митних підрозділів
9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками
Основні поняття
Індикатори ризиків
Застосування нечіткої логіки під час оцінювання ризику
Розділ 10. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЄАІС ДМСУ
10.1. Програмно-інформаційний комплекс "Квитанції МД-1"
Умови застосування та запуск ПІК
10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru