Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - ЛІТЕРАТУРА

1. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Ст. 650.

2. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 27—28. — Ст. 181.

3. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 33. — Ст. 345.

4. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 16. — Ст. 93.

5. Про захист інформації в автоматизованих системах : Закон України. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 36. — Ст. 276.

6. Про Єдиний митний тариф : Закон України від 5 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 19. — Ст. 259.

7. Про застосування міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів : Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р.

8. Про Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98 : наказ Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024.

9. Про затвердження Концепції створення, упровадження і розвитку системи електронного декларування товарів : наказ Державної митної служби України від 18 жовтня 2006 р. № 907.

10. Положення про електронну інформацію в митній системі України : наказ Державної митної служби України від 8 лютого 1996р. №48.

11. Про затвердження Порядку організації захисту інформації під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, яка містить інформацію з обмеженим доступом, що є власністю держави : наказ Державної митної служби України від 5 січня 2005 р. № 5.

12. Про затвердження Положення про Центральний засвідчувальний орган : Пост. Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1451.

13. Буров Є. Комп'ютерні мережі / Є. Буров. — 2-ге вид., оновл. і доповн. — Л.: Бак, 2003. — 584 с

14. Вертузаєв М.С. Захист інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу : навч. посіб. / М.С. Вертузаєв, О.М. Юрченко. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. — 321 с.

15. Волик О.Ф. Основні принципи побудови Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМСУ : навч.-метод. посіб. / О.Ф. Волик, І.В. Дорда. — Д.: АМСУ, 2004.

16. Гребельник 0.77. Основи митної справи : навч. посіб. / О.П. Гребельник. — К.: Центр навч. л-ри, 2003. — 600 с

17. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навч. посіб. / В.М. Гужва. — К.: КНЕУ, 2001. — 400 с

18. Гужва В.М Інформаційні системи в міжнародному бізнесі : навч. посіб. / В.М. Гужва, А.Г. Постевой. — 2-ге вид., доповн. і переробл. — К.: КНЕУ, 2002. — 458 с

19. Домарев В.В. Защита информации и безопасность компьютерных систем / В.В. Домарев. — К.: ДиаСофт, 1999. — 480 с.

20. Дубиніна АЛ. Основи митної справи в Україні: навч. посіб. / А.А. Дубиніна, СВ. Сорокіна. — К. : Професіонал, 2004. — 360 с.

21. Жорін Ф.Л. Правові засади митної справи України : навч. посіб. / Ф.Л. Жорін, І.Н. Звягіна. - К.: Магістр — XXI сторіччя, 2005. — 384 с

22. Інформаційні системи та технології в економіці: посібник / за ред. B.C. Пономаренко. — К.: Академія, 2002. — 542 с

23. Згуровський М.З. Вступ до комп'ютерних інформаційних технологій : навч. посіб. / М.З. Згуровський, 1.1. Коваленко, В.М. Михайленко. — К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. — 265 с.

24. Информатика для юристов и экономистов / СВ. Симонович и др. — СПб.: Питер, 2001. — 688 с.

25. Інформаційні системи і технології: навч. посіб. / СГ, Карпенко, В.В. Попов, Ю.А. Тарнавський та ін. — К.: МАУП, 2004. — 192 с.

26. Макогон Ю. В. Митна справа: навч. посіб. / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко. — К. : Центр навч. л-ри, 2005. — 224 с

27. Матієга В. Створення ефективної системи аналізу та управління ризиками / В. Матієга // Митниця. —- 2006. — № 5 (18).

28. Науменко В. Митна вартість товарів: Теорія та практика : довід, посіб. / В. Науменко, М. Яворський. — К. : Інтес, 2004.— 142 с

29. Основи митної справи : навч. посіб. / В.А. Аргунов, В.П. Батіг, Є.М. Березний та ін. ; за заг. ред. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка. — X.: РА-Каравела, 2000. — 320 с

30. Пашко П.В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації) : монографія / П.В. Пашко. — О. : AT "Пласке", 2009. — 628 с, іл.

31. Руководство пользователя MD Office.

32. Руководство пользователя QD Professional.

33. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем : навч. посіб. / В.Ф. Ситник та ін. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: КНЕУ, 2001. —420 с.

34. Соколов А.В. Защита от компьютерного терроризма : справ, пособие / А.В. Соколов, О.М. Степанюк. — СПб. : Ар-лит, 2002.

35. Таненбаум Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2003. — 992 с.

36. Терещенко С. Використання в митній справі системи аналізу та управління ризиком / С. Терещенко // Митниця. — 2006.—№2(15).

37. Хомоненко А Д. Базы данных : учеб. для высш. учеб. за-вед. / А.Д. Хомоненко, В.М. Цыганков, М.Г. Мальцев; под ред. А.Д. Хомоненко. — СПб.: КОРОНА-принт, 2000. — 416 с.

38. Шуляк В. Огляд комп'ютерної криптографії / В. Шуляк, В. Петров, Н. Савінова та ін. // Вісник АМСУ. — 2002. — №> 4.


ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ
Предметний покажчик
ПЕРЕДМОВА
МОДУЛЬ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСНОВИ ТЕОРІЇ
1.1. Інформаційна складова інформаційно-аналітичної діяльності
1.1.1. Науково-інформаційна діяльність
1.1.2. Наукова інформатика
1.1.3. Поняття "інформація"
1.1.4. Поняття "інформаційні процеси"
1.2. Аналітична складова інформаційно-аналітичної діяльності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru