Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки - Баран 3.А. - ВСТУП

Пропоноване читачеві видання являє собою хронологічно безпосереднє продовження виданого у 2005 р. навчального посібника "Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки 1918 - 1945 рр." Праця присвячена розвиткові країн означених регіонів у наступний історичний період, що охоплює час від закінчення Другої світової війни по перші роки XXI ст. При окресленні хронологічних рамок опису автори керувалися такими міркуваннями. Вибір подій, пов'язаних із завершенням Другої світової війни, як вихідного пункту викладу, думається, не потребує особливих доказів, оскільки йдеться про початок нової епохи у новочасній всесвітній історії. Доведення ж розповіді до початку XXI ст. обумовлене, зокрема, прагненням простежити основні тенденції нового міжнародного порядку, що почав формуватися з 90-х років XX ст., та глобальні виклики епохи.

Період, що є предметом розгляду в пропонованому виданні, був ознаменований корінними перетвореннями у всіх сферах життя західного світу. Небувало високих темпів зростання досягла у повоєнний період економіка. Цей розвиток базувався на впровадженні здобутків науково-технічного прогресу і супроводжувався структурною перебудовою всіх галузей господарства та ґрунтовними соціальними трансформаціями. Політичне життя в Західній Європі відродилося після Другої світової війни на основі загальної прихильності до принципів представницької ліберальної демократії соціального типу. Як домінуюча структурна форма у суспільно-політичному житті утвердилася національна держава.

Глибокі переміни відбувалися у сфері міжнародних відносин. У повоєнний період сформувалася нова система держав, динаміку якої впродовж чотирьох десятиліть визначав конфлікт між двома військово-політичними блоками, очолюваними наддержавами - СРСР та США. З крахом комунізму та розпадом Радянського Союзу на початку 90-х років міжнародна система вступила в смугу ґрунтовної перебудови, в процесі якої відбувається зміна співвідношення сил та зовнішньополітичних орієнтирів країн Заходу. Разом з тим глибокі переміни в економіці, соціальній структурі суспільства, в системі державного управління мали великий вплив на темпи і форми розвитку культури, хоча конкретний механізм взаємодії суспільно-політичного і культурного розвитку є доволі складним, опосередкованим багатьма іншими чинниками.

Історія Західної Європи та Америки повоєнного часу викликає велике зацікавлення як в країнах цих регіонів, так і поза їхніми межами. За шість десятиліть, що минули після закінчення глобального воєнного конфлікту, з'явилися численні праці, присвячені повоєнній історії окремих країн та західного світу в цілому. Процес дослідження цих регіонів як певної історичної, цивілізаційної спільноти характеризується значним поступом у різних ділянках, що відображає ті зміни, які переживали країни на різних етапах свого розвитку. Разом із тим у багатьох опрацюваннях означені регіони розглядаються в широкому європейському та світовому контексті. Характерною особливістю цієї дослідницької праці є критичний підхід до здобутків наукової думки, що виявляється у перегляді усталених оцінок тих чи інших історичних подій та явищ у процесі їх поглибленого вивчення.

Значний інтерес до новітньої історії країн Заходу виявляють і в Україні. За останні півтора десятиліття тут з'явилися праці, присвячені подіям у цих країнах у другій половині XX ст. Постала значна історична література: частина істориків та політологів розглядає історію Заходу на широкому всесвітньому тлі, інші обмежили свої дослідження окремими країнами. В Україні від середини 90-х років вийшли з друку також переклади праць західних істориків із різних проблем новітньої історії. У цих публікаціях на перший план виступає роль ідей, політичної думки та політичних течій і рухів, розвиток інтеграційних процесів, становлення нової системи міжнародних відносин.

Оскільки суть цих подій значною мірою не досить відома широкому загалу суспільства, це спонукає істориків до створення синтетичних праць науково-популярного та навчального характеру, які б сягали не лише сфери політичних подій, а й глибше - різних ділянок суспільного життя та культури. Власне такі завдання ставили автори пропонованого видання, яке задумане як навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів вищої школи. У даній книзі автори базуються на тих самих загальних принципах, із яких вони виходили в першій праці, включаючи методологію, виділення проблемно-тематичних розділів, структуру книги, аж до особливостей підбору ілюстративного матеріалу.

Автори старалися в міру об'єктивно добирати та інтерпретувати історичні факти; уникали також надто поспішних суджень, залишаючи читачеві можливість для самостійної оцінки подій. Там, де це видавалося необхідним, подано різні погляди та оцінки, що показують розбіжності в історичних дослідженнях.

Праця складається з трьох частин. У першій частині викладена історія міжнародних відносин, розглянуто особливості соціально-економічного розвитку та еволюції партійно-політичних систем країн Заходу. Друга частина включає країнознавчі розділи, присвячені Сполученим Штатам Америки, Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії та Іспанії. У третій частині висвітлено розвиток науки та культури західного світу в другій половині XX - на початку XXI ст.

ЧАСТИНА І. ЗАХІДНА ЄВРОПА ТА ПІВНІЧНА АМЕРИКА: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
Розділ 1. Міжнародні відносини
1. Формування повоєнного міжнародного порядку
Повоєнна політична мапа
Хвиля міграцій
Покарання воєнних злочинців та колаборантів
Мирні договори зі сателітами Німеччини
Утворення Організації Об'єднаних Націй
Початок холодної війни
Західна Європа на шляху єднання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru