Логістика - Банько В.Г. - 1.1. Основи логістики та необхідність вдосконалення її систем

1.1. Основи логістики та необхідність вдосконалення її систем

Об'єктом вивчення нової навчальної дисципліни "логістика" є матеріальні і пов'язані з ними інформаційні та фінансові потокові процеси. Широке використання логістики на практиці господарської діяльності пояснюється необхідністю скорочення тимчасових інтервалів між набуванням сировини й постачанням товарів кінцевому споживачеві. Логістика дозволяє мінімізувати товарні запаси, а в низці випадків взагалі відмовитись від їх використання, дозволяє скоротити час доставки товарів, прискорює процес отримання інформації, підвищує рівень сервісу.

Логістика включає в себе управління транспортом, складським господарством, запасами товарів, кадрами, інформаційними системами, комерційною діяльністю та іншими галузями. Принципова новизна логістичного підходу — органічний взаємозв'язок, інтеграція вищевикладених галузей у цілісну матеріалопровідну систему.

Мета логістичного підходу — наскрізне управління матеріальними потоками.

Останнім часом у закордонній практиці і в нашій країні усе частіше зустрічається термін "логістика". Відомо, що логістичні підходи широко використовувалися в часи II Світової війни, особливо американською армією для забезпечення вояк харчуванням та зброєю.

Давні греки розуміли під логістикою — мистецтво виконання розрахунків. Спеціальних державних контролерів називали логістами.

У Римській імперії широко використовувався досвід греків, хоча у визначенні логістики вкладали дещо інший зміст, тут розуміння логістики — розподіл продуктів.

На сьогоднішній день основними принципами логістики є моделювання, системний аналіз, зворотні зв'язки. Зворотні зв'язки в логістиці розглядаються як попит споживача. Критерії логістики — мінімальні витрати матеріальних та трудових ресурсів на задоволення цього попиту.

Логістика — унікальна атмосфера творчості для стратегічної орієнтації розвитку виробництва, що безперервно корегується попитом споживача на виготовлений товар.

Розрізняють макрологістику й мікрологістику, у залежності від ступеня вивчаючих систем. Цивільну, воєнну, транспортну, туристичну, бізнес — логістику в залежності від вивчаючих галузей та складу логістичних систем.

Основною особливістю логістичних систем є їх чітка спрямованість на задоволення попиту споживача, котрий розглядається як звротній зв'язок системи, який визначає стратегічні завдання функціонування, принципова схема логістичної системи наводиться на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Принципова схема логістичної системи.

Рис. 1.1. Принципова схема логістичної системи.

Якщо розглядати у цілісності коло проблем, що стосуються логістики, то загальними для них будуть питання управління різними джерелами (людськими, матеріальними, речовинними, енергетичними, фінансовими). На об'єкт логістики можемо дивитись з різних точок зору, можемо розглядати з точки зору маркетолога, фінансиста, менеджера, вченого. Цим пояснюються різні тлумачення визначення логістики.

Аналіз закордонної й вітчизняної літератури показав, що на сьогоднішній день під визначенням логістики розуміють:

1. Новий напрямок в організації руху вантажів.

2. Теорія планування різних джерел у суспільно-машинних системах.

3. Сукупність різних видів діяльності з метою отримання необхідної кількості вантажів у потрібному місці призначення в необхідний час із мінімальними витратами.

4. Інтеграція перевізного й виробничого процесів.

5. Процес планування витрат по переміщенню й збереженню вантажів від виробництва до споживання.

6. Інфраструктура економіки.

7. Ефективне керування виготовленою продукцією від місця виробництва до місця споживання.

8. Новий науковий напрямок, пов'язаний з розробкою раціональних методів управління матеріальними та інформаційними потоками.

9. Наука про раціональну організацію виробництва й розподіл товарів.

Усю сукупність визначень логістики можемо розділити на 2 групи.

Визначення першої групи трактують логістику таким чином: логістика — напрямок господарчої діяльності туристських комплексів, котрі полягають в управлінні матеріальними потоками у сферах виробництва та споживання.

Друга група визначень розглядає логістику, як міжнародний науковий напрямок, котрий безпосередньо пов'язаний з пошуками нових можливостей підвищення ефективності руху матеріальних потоків. У закордонній літературі частіше за все поняття логістики розглядається, як процес управління пересуванням та збереженням сировини, компонентів та готової продукції у господарчому обігу з моменту сплати грошей постачальникам до моменту отримання грошей за доставку виготовленої продукції споживачеві.

В умовах переходу до ринкової економіки, єдині системи нормативів удосконалення матеріально-технічної бази втрачають своє попереднє значення. Кожен суб'єкт підприємницької діяльності самостійно оцінює конкретну ситуацію й приймає рішення.

З цього можемо зробити висновок, що лідерство та успішне функціонування підприємства та організації набуває той, хто компетентний у галузі логістики, володіє її методами та принципами.

1.2. Історія терміну
1.3. Визначення поняття "логістика"
1.4. Приклади використання логістичних систем та їх доцільність
1.5. Концепція і структура логістики
1.6. Логістична система як складова менеджменту
Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам
2.1. Поняття матеріального потоку та логістичної операції
Поняття "матеріальні потоки" є ключовим у логістиці
2.2. Інформаційні потоки в логістиці
2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru