Логістика - Банько В.Г. - 1.3. Визначення поняття "логістика"

Новий для економіки термін "Логістика" має багатовікову історію. Стародавні греки розуміли під цим терміном мистецтво виконання розрахунків.

Стародавній Рим — також використовував поняття логістики, хоча мав на увазі інший зміст. Під логістикою тут розуміли розподіл продуктів.

Термін "логістика" також зустрічається й у воєнних творах. Цар Леон VI, котрий жив в IX—X століттях нашої ери, використовував термін "логістика" у підручнику з воєнної справи в значенні "тил, постачання військ". Це значення "логістика" продовжує зберігатись до наших днів. Наприклад, у великому англо-російському словнику слово "logistics" перекладається як: 1) тил і постачання; 2) матеріально-технічне забезпечення; 3) організація та здійснення роботи тилу.

Не дивлячись, на визначені відмінності, перераховані поняття логістики містять один загальний елемент — раціональність і точний розрахунок. На сьогодні низка авторів (Залманова М. Є., Лаврова О. В., Сердюков Л. Д., Гаджинський А. М. та інші) розглядають питання логістики в плані теорії та практики управління матеріальними потоками у сферах виробництва та обігу.

1.3. Визначення поняття "логістика"

Логістика — це сучасна наука про раціональну організацію виробництва та розподілу. Завдяки цій науці можна забезпечити доставку будь-яких вантажів у найкоротші терміни та з найменшими трудовими, матеріальними та фінансовими витратами.

З точки зору менеджера та бізнесмена, котрий функціонує у сфері маркетингу, логістика інтерпретується наступним чином: це організація планування та управління підготовкою й цілеспрямованим використанням засобів та послуг, необхідних для вирішення конкретних завдань. Логістика переслідує мету попередньої підготовки визначеного товару у визначений час при мінімальних витратах.

Зміни в управлінській орієнтації стали причиною розробки нової концепції управління матеріальними потоками, що одержала назву "логістика". Сутність концепції полягає в інтеграції всіх функціональних сфер, пов'язаних із проходженням матеріального потоку від виробника до споживача в єдиний комплекс, який називається комплексом логістики. Концепція містить у собі значні резерви економії корпоративних витрат. Дослідження, що проводилися Національною радою з управління фізичним розподілом (National Council of Physical Distribution Management, USA), показали, що впровадження інтегрованої логістичної системи може привести до економії в розмірі 10-20 % від загальних корпоративних витрат. Сучасні методи підвищення ефективності управління матеріальними потоками мають практичний інтерес для української економіки, їхнє використання дасть можливість підприємствам нашої країни ефективно діяти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Тільки в 60-х роках XX століття ці принципи логістики стали застосовуватися не тільки в системі постачання армій, але й у промисловості деяких країн Західної Європи. Інтенсивний розвиток логістики у невійськовій галузі пов'язується з енергетичною кризою початку 70-х років. Саме тоді спеціалісти звернулися до логістики як однієї з ефективних форм інтеграції виробництва, транспортування, розподілу і збуту товарів із широким залученням сучасних технічних засобів.

Існує багато визначень логістики, тому що вона — новий науковий напрямок, що знаходиться в стадії формування. Крім того, труднощі з визначенням поняття логістики пояснюються тим, що логістика має багато розділів, про що свідчать її функції (рис. 1.2)

Рис. 1.2. Функції логістики

Рис. 1.2. Функції логістики

Відповідно до одного із найзагальніших визначень, логістика е теорією і практикою управління матеріальними потоками. З погляду менеджера, логістика інтерпретується як організація управління цілеспрямованою підготовкою і доцільним використанням коштів і послуг, необхідних для вирішення конкретних завдань.

Логістика виступає як певна виробнича інфраструктура економіки. Вона базується на чіткій взаємодії попиту, поставок, виробництва, транспортування і розподілу продукції. Логістика починається з первинних джерел сировини або вироблення напівфабрикатів, продовжується в обігу матеріалів і напівфабрикатів у рамках виробничого процесу підприємства і завершується доставкою готової продукції споживачу для досягнення економічних цілей підприємця.

З позиції маркетингу, логістика — процес управління виробництвом, рухом і збереженням матеріалів і товарів, а також супутніми інформаційними потоками за допомогою організації каналів товароруху, причому поточні й майбутні витрати мінімізуються за умови високоефективного виконання і доставки замовлень.

Основні функції макрологістики наступні:

• контроль за якістю, розподіл випуску виробів по виробничих підрозділах підприємства;

• переробка транспортованих вантажів — урахування й управління запасами, їхнє переміщення, зв'язок і організація інформаційних потоків;

• упакування виробів, їхнє зберігання, складування, навантажувально-розвантажувальні операції;

• маркетинг — фінансування і взаємні розрахунки, планування попиту на основі вивчення ринку, організація служби постачання і збуту;

• споживання — проектування замовлень на продукцію, складування запасів, забезпечення споживачів, фінансування замовлень.

Отже, логістику на сучасному етапі варто розглядати як ключовий елемент конкурентної ринкової стратегії підприємства, як ключову первинну діяльність із забезпечення конкурентних переваг.

В умовах лібералізації економіки логістика повинна одержати своє визнання і в Україні. На початкових стадіях формування логістичних структур можна звернутися до міжнародного досвіду в цій галузі. В багатьох країнах функціонують національні логістичні об'єднання, створена Європейська асоціація логістики (ELA). Авторитетними теоретичними джерелами є періодичні видання: "Logistics" (Велика Британія), "Logistiques Magazine" (Франція), "Logistik Spektrum" (Німеччина), Production and Inventory Management" (США), "International journal of Physical Distribution and Logistics Management" тощо.

У термінологічному словнику з логістики, котрий був виданий у Росії в 1995 році, дається наступне визначення: "Логістика" ("logistics") — наука про планування, контроль та управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними операціями, котрі здійснюються в процесі доведення сировини до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача у відповідності з інтересами та вимогами останнього, а також передавання, збереження та опрацювання відповідної інформації.

Принципова відмінність логістичного підходу до управління матеріальними потоками від традиційного: інтеграція техніки, технології, економіки та математичних методів планування та управління потоками.

Логістичний підхід припускає необхідність вирішення завдань у галузі технології, техніки, економіки та математики, тобто логістика представляється єдністю вищезгаданих елементів (рис. 1.3).

У сфері туризму логістичні процеси супроводжуються логістичними операціями при русі товарних та інформаційних потоків від виробників до споживачів, тобто туристів. Для забезпечення їх продуктами харчування, одягом, взуттям, сувенірами тощо, а також організацією турів та екскурсійних подорожей по Україні на основі різноманітних раціональних розрахунків з допомогою логістики, її елементів (транспортні засоби, склади, роздрібні мережі туристських комплексів тощо).

Все це об'єднується в туристську логістику.

Рис. 1.3. Елементи логістики

Рис. 1.3. Елементи логістики

1.4. Приклади використання логістичних систем та їх доцільність
1.5. Концепція і структура логістики
1.6. Логістична система як складова менеджменту
Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам
2.1. Поняття матеріального потоку та логістичної операції
Поняття "матеріальні потоки" є ключовим у логістиці
2.2. Інформаційні потоки в логістиці
2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними
2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання
2.5. Шість правил логістики
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru