Основи менеджменту - Федоренко В.Г. - 6.4. Управління інноваційними проектами

Основним імпульсом при створенні того чи іншого інноваційного проекту є готовність підприємства до технологічних і управлінських нововведень. Це має пов'язуватися з переоснащенням виробництва сучасним устаткуванням і доцільністю державної підтримки впровадження інновацій в галузі чи на окремому підприємстві.

Попередньо має бути проведена державна експертиза щодо потреби запропонованих закордонних технологій у рамках області, регіону, держави. Щодо цього цікавим може бути досвід повоєнної Японії у формуванні політики імпорту інноваційних іноземних розробок. Японські економісти пропонують два підходи щодо прискорення науково-технічного розвитку. Перший - це опанування іноземним інноваційним досвідом на базі придбаних ліцензій. Другий - інтенсивний розвиток власної дослідницької бази. При цьому державі пропонується регулювати імпорт нових технологій на основі таких стратегічних підходів:

- здійснювати жорсткий контроль за валютними операціями під час закупівлі закордонних ліцензій;

- примушувати іноземні компанії продавати свої ліцензії як платню за доступ на внутрішній ринок країни.

Перелічені заходи бажано здійснювати у рамках виконання дослід­ницьких проектів.

6.5. Управління дослідницьким проектом

Під дослідницьким проектом розуміють розроблений план досліджень, пошуків, розробок, спрямованих на вирішення актуальних теоретичних і практичних завдань, що мають народногосподарське, соціально-культурне, політичне значення. У дослідницьких проектах наводять науково обґрунтовані технічні, економічні чи технологічні (інноваційні) рішення.

Розрізняють декілька типів дослідницьких проектів.

Ініціативний проект. Здійснюється невеликими (до 10 фахівців) науковими групами чи окремими вченими і звичайно не має конкретних замовників. Такий проект, як правило, виконують протягом одного-трьох років. Основний зміст проекту складають:

- фундаментальна наукова проблема, на вирішення якої спрямований проект;

- конкретне фундаментальне завдання у рамках проблеми, що розв'язується;

- інноваційні методи і підходи, що застосовують під час виконання проекту;

- очікувані наукові результати (з оцінкою ступеня новизни й оригінальності) та їхнє порівняння зі світовим рівнем;

- науковий доробок до запропонованого проекту, який здобуто підприємством (організацією) на момент його складання;

- список основних публікацій, які наближено торкаються запро­понованого проекту;

- перелік і характеристика наявних структур, лабораторій, устаткування.

Проект розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень на рівні об'єднання, області, галузі, регіону повинен містити:

- фундаментальні проблеми, для вирішення яких використо­вуватимуть дороге устаткування;

- показ сфери застосування устаткування (організація досліджень, структурні підрозділи);

- перелік наявного устаткування і матеріалів з обґрунтуванням необхідності придбання нового обладнання;

- загальний план робіт щодо придбання і введення в дію інноваційного устаткування;

- контракт на придбання чи виготовлення дорогого устаткування. Проект створення інформаційних систем (1С) і баз даних (БД) повинен містити:

- галузь знання і фундаментальні наукові проблеми, для вирішення яких необхідне створення 1С і БД, а також коло користувачів та їхня передбачувана кількість;

- конкретне фундаментальне завдання, на вирішення якого спрямований проект;

- загальний план робіт на весь термін виконання проекту, а також запропоновані методи, очікувані результати;

- сучасний стан наявних 1С у цій галузі науки, їхній світовий рівень, наявність вітчизняних чи закордонних аналогів, науковий доробок, опис раніше створених 1С;

- наявність ліцензійних програмних засобів у розроблювачів 1С;

- перелік дорогих програмних і апаратних засобів, які необхідно придбати;

стандартні характеристики створюваної ІС (необхідний обсяг оперативної пам'яті (Кбайт); необхідний обсяг пам'яті (Мбайт) для програми й окремо для БД; передбачувані апаратні й операційні платформи; програмні засоби, необхідні для функціонування ІС;

- функціональні характеристики (тип ІС, кількість вихідних форм, джерело даних в ІС, кількість полів чи записів об'єктів; способи представлення документа; організація і режим пошуку);

- додаткові можливості (мережа передачі даних, канали зв'язку, можливості подальшого розвитку ІС, способи надання інформації з ІС).

Видавничий проект передбачає перелік таких відомостей, як:

- фундаментальна наукова проблема й аналіз і узагальнення досяг­нутих результатів, на які спрямований проект;

- конкретне фундаментальне завдання в рамках певної проблеми;

- план-проспект видання (структура і зміст), обсяг в авторських аркушах і передбачуваний тираж;

- сучасний стан публікацій у цій галузі науки;

- ступінь оригінальності запропонованого видання (за змістом, структурою, рівнем аналізу й узагальнення, методикою викладання матеріалу);

- науковий доробок автора (авторського колективу);

- список публікацій авторів за темою пропонованого проекту. Проект проведення експедиційних робіт повинен розкрити:

- фундаментальну наукову проблему, на вирішення якої він спрямований;

- наукові доробки, результати, що обґрунтовують необхідність проведення експедиційних робіт;

- загальний план робіт і перелік наявного і необхідного устаткування.

Проект створення центрів колективного користування має відбивати:

- галузь знань, фундаментальні проблеми, при вирішенні яких передбачається використовувати комплекс устаткування;

- перелік наявного устаткування, його основні характеристики, технічний стан;

- науково-методичний досвід використання комплексу устаткування для фундаментальних досліджень.

6.5. Управління дослідницьким проектом
6.6. Методи вибору,оптимального варіанта інноваційного проекту
6.7. Джерела фінансування інноваційних інвестицій. Удосконалення структури фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств
6.8. Критерії відбору та особливі оцінки об'єктів інноваційної діяльності
6.9. Показники прибутковості інноваційного проекту
6.10. Способи зниження ризику інноваційного проекту
6.11. Ефективність використання інновацій
6.11.1. Види ефекту від реалізації інновацій
6.11.2. Основні показники загальної економічної ефективності інновацій
6.12. Ефект від виходу інноваційних технологій на зовнішній ринок
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru