Основи менеджменту - Федоренко В.Г. - 7.9. Методи розрахунку ресурсів

Забезпечення реальності планових обсягів випуску продукції (надання послуг) та ефективності інвестиційного проекту необхідно підтвердити наявністю відповідних матеріальних, трудових та інших видів ресурсів. При цьому особливу увагу слід звернути на вигідність територіального розміщення інвестиційного проекту в ресурсному середовищі; наявність необхідних компонентів для забезпечення виробництва; наявність основних постачальників матеріальних ресурсів і можливість їх оперативної зміни в умовах виникнення непередбачуваних ситуацій; близькість сировинних ресурсів і розв'язання транспортних проблем; якість сировини; наявність енергетичних ресурсів; забезпеченість виробництва трудовими ресурсами і вирішення проблеми підготовки кадрів.

Цей розділ бізнес-плану доцільно будувати за окремими факторами забезпечення виробництва:

- сировина, матеріали, енергетичні ресурси;

- виробничі площі, устаткування, технології;

- трудові ресурси, їх підготовка та вирішення соціальних питань. Розглядаючи кожний з перелічених факторів, необхідно правильно визначити загальні потреби в тих чи інших ресурсах і детально описати джерела їх надходження.

7.9. Методи розрахунку ресурсів

Для розрахунку потреб у сировині, матеріалах використовують загальновідомі методики планування. Наприклад, загальна потреба в матеріалах визначається за формулою

де Мп - потреба в матеріалах для виконання виробничої програми; Мр - матеріали для виконання ремонтних робіт; М. - матеріальні запаси;

М - матеріали, одержані в результаті власного виробництва. Потребу в матеріалах на плановий випуск можна визначити кількома методами:

- нормативним

де Пв - плановий випуск продукції; Нм - норма витрат матеріалів на одиницю продукції; - ресурсним

де 5 - виробнича програма випуску; Км - питома вага даного матеріалу у складі продукту, %; Кг - плановий вихід готової продукції; - за допомогою динамічних коефіцієнтів

де ВЙ - фактичні витрати матеріалів у базовому періоді; Кл - коефіцієнт зміни виробничої програми; Км - індекс зниження норм витрачання матеріалів у плановому періоді.

Аналогічно розраховують потребу в інших ресурсах, у тому числі енергетичних.

Визначають джерела надходження ресурсів, які підтверджуються угодами з основними постачальниками, договорами про наміри.

7.10. Визначення виробничих потужностей

Розглядаючи питання забезпечення проекту виробничими потуж­ностями, необхідно враховувати такі чинники:

- наявність виробничих приміщень, споруд; необхідність нового будівництва, розширення;

- технологію виробництва, її прогресивність, необхідність придбання зарубіжних патентів, ліцензій, ноу-хау;

- потребу в устаткуванні, джерела надходження та основні якісні показники.

Забезпеченість виробництва трудовими ресурсами нині в Україні не викликає великих проблем завдяки наявності надлишку робочої сили. Інше питання - кваліфікація працівників, зниження трудомісткості, охорона праці та ін.

Тому, складаючи бізнес-план, необхідно не тільки вказати загальну потребу в робочій силі відповідних професій і кваліфікації, а й розглянути такі питання:

- підготовка працівників й підвищення їхньої кваліфікації;

- поліпшення нормування й оплати праці, підвищення зацікав­леності працівників у зниженні трудомісткості та підвищенні якості виробів;

- організація робочих місць, чітке визначення функцій, раціональна спеціалізація, контроль трудової й технологічної дисципліни;

- заходи щодо забезпечення нормальних умов і охорони праці (безпека праці, санітарно-гігієнічні умови, заходи щодо запобігання виробничому травматизму, мінімізації загазованості, запиленості, контакту зі шкідливими речовинами, а також боротьби із шумом, вібрацією та іншими негативними явищами, що можуть впливати на здоров'я та психічний стан працівників).

7.10. Визначення виробничих потужностей
7.11. Реалізація інвестиційного проекту. Ризики та форми їх страхування
7.12. Припинення інвестиційного проекту
7.13. Графік беззбитковості
7.14. Стратегія фінансування інвестиційного проекту
7.15. Визначення ефективності інвестиційного процесу
7.16. Показники ефективності інвестиційної діяльності
Розділ 8. Фінансовий менеджмент
8.1. Фінансовий менеджмент як система управління
8.2. Функції фінансового менеджменту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru