Ситуаційний менеджмент - Бондар О.В. - 1. Сутність та класифікація ситуацій у соціально - економічному розвитку

Зарубіжні фахівці вважають, що характерною рисою ділового життя стало загальне зростання нестабільності як основної причини виникнення і розвитку кризових ситуацій. Термін "ситуація" у перекладі з латинської означає: становище, сукупність обставин.

Починаючи з 50-х років неухильно зростає кількість нових завдань, зумовлених зміною середовища. Деякі з тих принципово нові і не можуть бути розв'язані традиційними методами.

Для того, щоб організація досягла успіху, керівник повинен уміти передбачати можливість, імовірність появи тих чи інших виробничих ситуацій, бути готовим до них і діяти адекватно до сформованих обставин [2, с.24-25].

Тобто, розкриваючи сутність цього питання, доцільно акцентувати увагу на категоріях "ситуація", що характеризує сформований стан справ на певний момент часу, та "криза" - максимальному загостренні протиріч в соціально - економічній системі, що загрожує її життєдіяльності в оточуючому середовищі.

Різноманітність існуючих ситуацій обумовила необхідність їх інтегральної класифікації, яка носить авторський характер. 1. За ступенем кризи виділяють:

o звичайну виробничу ситуацію,

o кризову;

o надзвичайну.

На думку В.О. Василенка, можна обмежитися трьома цими видами ситуацій: звичайною виробничою ситуацією і двома проблемними - кризовою і надзвичайною.

Звичайна виробнича ситуація - це такий стан справ в організації на будь-який момент часу, коли виробничі й економічні показники підприємства чи його підрозділів, а також мікроклімат у колективі знаходяться на належному рівні, тобто цілком відповідають наміченим планам чи мають допустимі відхилення, встановлені стандартами підприємства. Інакше, підприємство (підрозділ) працює в зоні допустимого ризику, управління здійснюються за звичайною функціональною схемою, в результаті чого розрахунковий прибуток має бути отриманий.

Кризова ситуація - одна із форм проблемної, характеризується можливістю втрат через відхилення, що виходять за рамки обмежень. Величина втрат може перевищити очікуваний прибуток, підприємство не одержує ніякого доходу, але несе збитки в сумі всіх своїх марних витрат. І виявляється в зоні критичного ризику.

Надзвичайна ситуація - проблемна ситуація, яка виявилася в зоні катастрофічного ризику, межа втрат якої перевищує критичний рівень, очікувану виручку і в максимумі може досягати величини власному капіталу чи його перевищити. Як наслідок - крах, банкрутство [2, с.91].

Разом з тим, на нашу думку, доцільно розглянути наступні класифікаційні ознаки ситуацій:

2. За причиною виникнення:

o об'єктивні і суб'єктивні;

o зовнішні і внутрішні;

o випадкові й закономірні;

o природні і неприродні.

3. За змістом:

o суспільні;

o природні;

o екологічні.

4. За наслідками:

o оновлення або руйнування організації;

o оздоровлення або виникнення нової ситуації;

o загострення відносин або вирішення проблеми;

o перетворення організації або вирішення проблеми;

o якісні або кількісні зміни.

5. За масштабами розширення та проблематикою:

o загальні;

o локальні.

6. За рівнем:

o глобальний;

o макро-

o мезо-

o мікрорівень

7. За структурою відносин в соціально-економічній системі:

o економічні;

o соціальні;

o організаційні;

o психологічні;

o технологічні.

8. За передбачуваністю:

o передбачені;

o непередбачені.

Таким чином, використання сформованої класифікації дозволить упорядкувати різноманіття ситуацій та допомогти керівнику в процесі управління організацією. При цьому слід пам"ятати, що вагоме місце в розглянутій класифікації належить економічним кризам, які мають місце як на мікро-, так і макро рівнях.

2.Сутність та види економічних криз
3. Керовані та некеровані процеси. розвиток процесів управління в процесі розвитку виробництва
ТЕМА 3. Диверсифікація ситуаційного менеджменту: типологія та вибір альтернатив. Механізми менеджменту
1. Поняття динаміки та статики менеджменту
2. Поняття диверсифікації та типології управління. типи управління
3.Тенденції циклічного розвитку організації
4. Механізми менеджменту: методи та засоби впливу
Довідкова інформація життєвий цикл організації
ТЕМА 4. Діагностика в ситуаційному менеджменті
1. Сутність та поняття діагностики в ситуаційному менеджменті
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru