Ситуаційний менеджмент - Бондар О.В. - ТЕМА 4. Діагностика в ситуаційному менеджменті

ПРОСЛУХАТИ ЛЕКЦІЮ № 4

Тема лекції № 4: Діагностика в ситуаційному менеджменті

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО СЕМІНАРСЬКОГО

ЗАНЯТЬ № 6 ТА №7

1. Опрацювання основних літературних джерел і підготовка до розгляду питань для обговорення

2. Опрацювання додаткових літературних джерел і підготовка питань для самостійного вивчення

3. Виконання домашніх індивідуальних завдань з теми

4. Підготовка до тестування по темі

5. Виконання завдання для самостійної роботи

РОБОТА СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ

Робота за планом семінарського заняття, обговорення основних питань Основні аспекти теми: діагностика в ситуаційному менеджменті, етапи процесу та методи діагностики ситуацій, соціально-психологічні аспекти діагностики ситуацій., симптоми, причини та наслідки виникнення ситуації банкрутства підприємства, види криз на підприємстві, види ситуацій банкрутства підприємства.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

Оцінка знань студентів під час обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, за виконання практичних завдань, завдань для домашньої індивідуальної роботи, тестування по темі під час семінарського заняття

ЗНАННЯ І ВМІННЯ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

За результатами вивчення теми студенти повинні

знати та розуміти: поняття та методи діагностики в ситуаційному менеджменті, етапи процесу діагностики, соціально-психологічні аспекти діагностики ситуацій, прогнозування ймовірності можливого банкрутства підприємства, симптоми, причини та наслідки виникнення ситуації банкрутства підприємства, види фінансової кризи на підприємстві, види ситуацій банкрутства підприємства, підходи до оцінки та прогнозування ймовірності банкрутства підприємства.

мати навички та вміти: проводити аналіз стану показників ділової та економічної активності залежно від етапу життєвого циклу підприємства, прогнозувати можливе банкрутство підприємств на основі вітчизняних та зарубіжних методик, застосовувати "Методичні положення щодо оцінювання фінансового стану підприємств і встановлення незадовільної структури балансу".

При розгляді поняття діагностики в ситуаційному менеджменті доцільно охарактеризувати основні її параметри. Крім того, "діагностику" слід визначити як процес виявлення стану об'єкту, предмета, явища або процесу управління через реалізацію комплексу дослідницьких процедур, виявлення слабких ланок та "вузьких місць", а "діагноз" - як конкретний висновок про стан об'єкту дослідження.

Процес діагностики - це багаторазовий акт, який здійснюється у часі та просторі, і відображається через етапи якісної й кількісної ідентифікації. Тобто при визначенні етапів діагностики слід виділити два етапи: 1) встановлення належності об'єкту до певного класу або групи об'єктів; 2) виявлення відмінностей діагностованого об'єкту від об'єктів його класу шляхом порівняння фактичних параметрів з базовими. У процесі проведення діагностики ситуацій використовують певні методи. Серед них виділяють аналітичні, експертні, лінійне програмування, динамічне програмування.

Слід розглянути та взяти до уваги соціально-психологічні аспекти діагностики ситуацій: помилки, що виникають при визначенні ситуації (помилки дослідження) та виборі керівником лінії його поведінки (помилки враження). При цьому актуальним є ознайомлення з сучасними методиками діагностики персоналу на чесність та лояльність, а також досвідом іноземних фахівців з цього питання.

Крім того, доцільно познайомитися з питанням прогнозування ймовірності можливого банкрутства підприємства, виокремити симптоми, причини та наслідки такої ситуації, а також розглянути види ситуацій банкрутства підприємства.

Є сенс ознайомитися з підходами до оцінки та прогнозування ймовірності банкрутства підприємства і провести аналіз стану показників ділової та економічної активності залежно від етапу життєвого циклу підприємства. Керівнм документом при здійсненні зазначених підходів доцільно обрати "Методичні положення щодо оцінювання фінансового стану підприємств і встановлення незадовільної структури балансу".

1. Сутність та поняття діагностики в ситуаційному менеджменті
2. Процес та види діагностики, методика її проведення
3. Сутність та прогнозування можливого банкрутства підприємства
Довідкова інформація
ТЕМА 5. Державне регулювання кризових ситуацій
1. Роль, місце і функції держави в регулюванні кризових ситуацій
2. Аналітична основа та види державного регулювання кризових ситуацій
3. Механізм державного регулювання кризових явищ
Довідкова інформація
Модуль 2. Ключові фактори успіху ситуаційного менеджменту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru