Ситуаційний менеджмент - Бондар О.В. - Довідкова інформація життєвий цикл організації

(біологічний підхід)

Життєвий цикл організації відіграє важливу роль в системі чинників її внутрішнього середовища, хоча й не завжди виокремлюється, через те, що сприймається не як ситуативна змінна, а як загальносистемна властивість організації, яка позначається на інших її складових. Однак багато труднощів та проблем організації визначаються рівнем її зрілості.

Життєвий цикл організації - сукупність стадій, які проходить організація за період свого життя: народження, дитинство, юність, зрілість, старіння, відродження.

Народження будь-якої організації пов'язане з необхідністю задоволення інтересів нового клієнта, пошуком та знаходженням вільної ринкової ніші. Головна мета організації на цій стадії - виживання, що вимагає від керівництва організації таких якостей, як віра в успіх, готовність ризикувати, висока працездатність. Характерною для стадії народження є невелика кількість компаньйонів. Особливе значення на цьому етапі має надаватися всьому новому та незвичайному.

Дитинство - стадія небезпечна, оскільки саме в цей період відбувається неспівмірне, порівняно зі зміною управлінського потенціалу зростання організації. На цій стадії більшість фірм переживають крах через недосвідченість та некомпетентність своїх менеджерів. Тому основним завданням тут є зміцнення своїх позицій на ринку, при цьому особливе значення надається посиленню конкурентоспроможності. Головна мета організації на цій стадії - короткочасний успіх та забезпечення бурхливого зростання.

Юність - це період переходу від комплексного менеджменту, здійснюваного невеликою командою однодумців, до диференційованого менеджменту з використанням простих форм фінансування, планування та прогнозування. Головна мета організації - забезпечення швидкого зростання і, звичайно, повне захоплення своєї частини ринку. Стадія юності характерна тим, що інтуїтивна оцінка ризику керівництвом організації вже не є достатньою, що змушує менеджерів використовувати математичні оцінки можливих втрат у результаті дії ризику. У цей період організація потребує фахівців у вузьких сферах знань.

Зрілість - розвиток фірми на цій стадії спрямовується на користь збалансованого зростання на основі стійкої структури та чіткого управління. Керівник зазвичай задоволений логічністю та стрункістю системи управління, що зменшує його інтерес щодо таких питань, як адаптація до змін зовнішнього середовища, а також оновлення і децентралізація. Таким чином, стадія зрілості пов'язана з проникненням організації в нові сфери діяльності, розширенням і диференціацією. Проте саме в цей період у системі управління активно розвивається бюрократизм. Розрізняють три стадії зрілості фірми: рання, проміжна й остаточна. Період ранньої зрілості характеризується систематичним зростанням організації, у період проміжної - відбувається збалансоване зростання, а стадія остаточної зрілості - це період формування індивідуальності та іміджу. Етап зрілості небезпечний тим, що у керівництва, задоволеного досягнутим успіхами, може з'явитися думка щодо завершення руху вперед.

Стадія старіння характеризується тріумфом бюрократії на всіх етапах управління, відмовою від нових ідей. Головним завданням організації в цей період є боротьба за виживання і стабільність.

У період відродження у фірму приходить нова команда менеджерів, специфічні погляди яких дають можливість розробити програми внутрішньої перебудови, змінити структуру управління. У керівництві з'являється лідер, здатний дати поштовх структурі управління. Головна мета в цей період - пожвавлення діяльності. Для ефективного управління менеджеру необхідно враховувати особливості управління на кожній з розглянутих стадій [7].

Таблиця 3.2

Узагальнення підходів до визначення категорії "механізм управління" [8]

Інформаційне

джерело

Характеристика

Л.І. Абалкін

Спосіб організації суспільного виробництва зі властивими йому формами і методами, економічними стимулами і правовими нормами

О.В. Козлова

Відповідний кожній історичній епосі спосіб організації виробництва з характерними для нього формами, методами і засобами

К. Хорвард, Е.М. Коротков

Сукупність засобів управління чи інструментів, якими користується менеджер і завдяки яким він виконує свою роботу

Е.М. Коротков

Сукупність засобів і методів впливу на діяльність людей (мотивація).

Сукупність мотивів трудової активності персоналу, які визначають як саму можливість, так і ефективність засобів управління, від яких залежить сприйняття впливу.

Сукупність важелів впливу, що дозволяють узгоджувати діяльність людей. Важелями впливу виступають ті якості людини, які визначають саму можливість і ефективність діяльності (інтереси, мотиви, стимули, соціально-психологічні установки, цінності, застереження, прагнення тощо)

Р.А. Фатхутдінов

Використання певних засобів управління за допомогою обраних методів

Ю.О. Тихомиров

Процес узгодженого впливу суб'єктів управління на явища оточуючої соціальної дійсності

А.М. Омаров

Спосіб організації, у т. ч. забезпечення функціонування керуючої підсистеми, орієнтованої на досягнення цілей системи

Л.С. Зеленцова

Конкретне поєднання сполучення відносин, форм, методів і засобів, що забезпечують функціонування виробничо-економічної системи

Г.С. Сеялова

Сукупність засобів впливу для упорядкування статики і динаміки при взаємодії суб'єкту і об'єкту управління.

Сукупність організаційних та економічних засобів впливу суб'єкта управління на керовану підсистему з метою досягнення бажаних станів об'єкта управління завдяки прийняттю управлінських рішень, що забезпечують поєднання статики і динаміки

В.М. Іванов, В.І. Патрушев

Спосіб організації управління суспільним розвитком, при якому методи, засоби і принципи управління взаємопов'язані, що й забезпечує ефективну реалізацію цілей управління

В.І. Мухін

Сукупність дій суб'єкту та об'єкту управління, що забезпечують виконання процесу управління

К.А. Раїцький

Сукупність форм, методів та інструментів управління економічними процесами, за допомогою яких відбувається його вплив на господарську діяльність, досягнення стратегічних і поточних цілей розвитку

Ф.І. Хміль

Система, яка утворюється із взаємопов'язаних ланок (підсистем), що об'єднують множину різних елементів і блоків, забезпечуючи у процесі їх взаємодії функціонування всіх підсистем організації

М.І. Круглов

Сукупність умов і методів, виконання та дотримання яких забезпечує ефективне функціонування підприємства

В.С. Пономаренко, О. М. Ястремська, В.М. Луцьковський

Сукупність форм, структур, методів і засобів управління, об'єднаних спільною метою (доцільна сукупність), завдяки яким здійснюється ув'язка та узгодження суспільних, групових і приватних інтересів, забезпечуються функціонування і розвиток підприємства як соціально-економічної системи

ТИПОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ

Рис. 3.2 Типологія процесів управління

ТЕМА 4. Діагностика в ситуаційному менеджменті
1. Сутність та поняття діагностики в ситуаційному менеджменті
2. Процес та види діагностики, методика її проведення
3. Сутність та прогнозування можливого банкрутства підприємства
Довідкова інформація
ТЕМА 5. Державне регулювання кризових ситуацій
1. Роль, місце і функції держави в регулюванні кризових ситуацій
2. Аналітична основа та види державного регулювання кризових ситуацій
3. Механізм державного регулювання кризових явищ
Довідкова інформація
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru