Ситуаційний менеджмент - Бондар О.В. - 2. Процес та види діагностики, методика її проведення

Процес діагностики являє собою дослідницький, пошуковий та пізнавальний процес. Мета, завдання та вимоги, що висуваються до процесу діагностування, є реальними, якщо всі дослідження плануються, організуються та контролюються відповідно до логіки діагнозу

Виділяють два етапи процесу діагностики.

Перший етап - якісна ідентифікація об'єкту, тобто встановлення належності об'єкту до визначеного класу або групи об'єктів.

Другий етап - кількісна ідентифікація об'єкту - виявлення відмінностей діагностованого об'єкту від об'єктів свого класу шляхом порівняння його фактичних параметрів з базовими, тобто системою критеріїв, які здатні адекватно відобразити специфіку конкретного об'єкту з урахуванням факторів, що впливають на нього.

Процес діагностики передбачає три типові методики діагностичних досліджень. Перший тип полягає у порівнянні стану об'єкту дослідження з певною нормою або еталоном з метою виявлення відхилень; другий - у з'ясуванні належності об'єкту, який досліджується до конкретного класу, групи або сукупності, що дозволяє систематизувати і впорядкувати зміни; третій - використовується в ситуаціях коли не можливо провести оцінки порівняння і співставлення через відсутність базових параметрів.

Як уже зазначалося, діагностика-це дослідницький процес, на який автоматично переносяться і всі вимоги, що висуваються до будь-якого дослідження. Тобто ефективна діагностика вимагає застосування певних принципів, які висуваються до процесу діагностики:

1) дослідження має бути аутентичним;

2) дослідження має бути точним;

3) дослідження має бути об'єктивним.

Водночас слід зазначити, що методи діагностики можуть суттєво розрізнятися залежно від природи об'єкту дослідження і поділяють на чотири групи:

1) аналітичні;

2) експертні;

3) лінійного програмування;

4) динамічного програмування [5,с.146-150].

Процес діагностики дуже різноманітний і передбачає наступні види економічної діагностики:

1) за періодичністю:

- одночасна;

- періодична;

2) за змістом:

- тематична;

- комплексна;

3) за призначенням результатів

- діагностика господарсько-фінансового стану підприємства;

- діагностика наслідків управлінських рішень;

4) за метою:

- планова (профілактична);

- непланова.

Економічна діагностика передбачає виконання наступних аналітичних завдань:

1) оцінка стану господарської системи підприємства;

2) оцінка режиму функціонування, його ефективності та стабільності роботи;

3) визначення можливих варіантів економічної динаміки;

4) оцінка можливих наслідків управлінських рішень.

При цьому розмежовують два напрями економічної діагностики:

оперативна діагностика - орієнтована на обґрунтування поточних управлінських рішень;

стратегічна діагностика - оцінка ефективності обраної стратегії діяльності та дослідження стратегічних позицій підприємства за окремими напрямами його діяльності [3, с. 96-97].

Крім того бізнес діагностика - ретроспективне, оперативне, перспективне комплексне дослідження господарської діяльності, необхідне для обґрунтування його господарської політики на майбутнє.

Слід звернути увагу на соціально-психологічний аспект діагностичного дослідження, а саме на помилки, які допускаються під час її проведення. Дослідження напрацювань німецьких учених з цього питання дозволило виокремити найбільш поширені помилки, що виникають в процесі діагностики. Так, виділяють дві групи помилок при діагностиці ситуацій.

Перша група - помилки враження: а) помилки першого враження;

б) помилки як негативний вплив суб'єктивної впевненості. Друга група - помилки дослідження:

а) помилки при збиранні даних;

б) помилки в процесі визначення діагнозу;

в) помилки при формуванні ставленні.

Урахування зазначених можливих помилок допоможе підвищити ефективність процесу діагностування організації та вплине на якість її діагнозу.

3. Сутність та прогнозування можливого банкрутства підприємства
Довідкова інформація
ТЕМА 5. Державне регулювання кризових ситуацій
1. Роль, місце і функції держави в регулюванні кризових ситуацій
2. Аналітична основа та види державного регулювання кризових ситуацій
3. Механізм державного регулювання кризових явищ
Довідкова інформація
Модуль 2. Ключові фактори успіху ситуаційного менеджменту
ТЕМА 6: Стратегія і тактика в ситуаційному менеджменті
1. Поняття, роль та умови формування стратегії в ситуаційному менеджменті
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru