Ситуаційний менеджмент - Бондар О.В. - Довідкова інформація

Таблиця 6.1

Узагальнення підходів до трактування категорії "реструктуризація"

Автор

Тлумачення

Аістова М.Д.

радикальна зміна структури господарської організації (кадрів, активів, власності, фінансів тощо)

Водачек Л.

сукупність комплексних і взаємопов'язаних змін структур, що забезпечують функціонування підприємства загалом

Шапіро В.Ф

процес приведення комплексної оптимізації системи функціонування підприємства у відповідність до змін зовнішнього середовища, підходів до управління, методології управління якістю і реінженірингу бізнес - процесів

К.Кордан, Т.Фолмен і М.Ванденборт

активний процес зміни існуючої системи управління, який буде не тільки "затягуванням поясу" в організації або звичайним поліпшенням активів, а й забезпечуватиме кращу працю та виготовлення сучасної продукції

Україн Закон "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 N 2343-ХІІ

здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів

Фонд державного майна, Наказ "Про затвердження Положення про порядок реструктуризації підприємств" від 21.08.2000 N 1741

здійснення комплексу організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості об'єкта приватизації, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва

Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій,Наказ "Методика розробки планів ре-структури зації державних підприємств та організацій" від 02.06.1997 N 73)

здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форм власності, організаційно-правових форм, здатність привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягу випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва. Метою проведення реструктуризації є створення повноцінних суб'єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функціонувати в умовах переходу до ринкової економіки і виробляти конкурентоспроможну продукцію, що відповідає вимогам товарних ринків.

Мендрул О.Г.

Перебудова підприємства, яка націлена на підвищення його конкурентоспроможності і здійснюється шляхом змін у використанні ресурсів і напрямах діяльності задля досягнення цілей підприємства

Копилюк О.І., Штангерт А.М .

структурна перебудова з метою забезпечення ефективного розподілу і використання всіх ресурсів підприємства (матеріальних, фінансових, трудових, землі, технології), яка полягає у створенні комплексу бізнес - одиниць на основі розподілу,об'єднання, ліквідації (передавання) діючих і організації нових структурних підрозділів, приєднання до підприємства інших підприємств, придбання визначальної частки у статутному капіталі або акцій сторонніх організацій

Всесвітньо відома консалтингова фірма Мак - Кінзі

Зростання ринкової вартості підприємства повинно забезпечуватися через можливі внутрішні зміни (мобілізації внутрішніх резервів удосконалення усіх аспектів діяльності) та оцінки можливого їхнього впливу на зростання вартості підприємства; розробки альтернативних варіантів зовнішніх змін, які пов'язують з проведеними операціями продажу структурних одиниць,їх закриттям, перепрофілюванням або наданням більшої господарської самостійності, купівлею нового бізнесу (компаній, структурних підрозділів) тощо;розробки та впровадження спеціальних інструментів фінансового інжинірингу, використання яких дозволяє додаткове збільшення ринкової вартості підприємства за рахунок фінансового менеджменту (управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, грошовими потоками, оптимізація структури капіталу тощо).

Лігоненко Л.О.

Послідовне втілення в життя низки організаційно - економічних, правових, технічних, технологічних, інформаційних заходів, спрямованих на ліквідацію суперечностей між потребами ринку, змінами у зовнішньому оточенні та внутрішнім середовищем підприємства, діючою на підприємстві системою форм та методів управління.

Терещенко О.О.

це здійснення організаційно - економічних, правових, виробничо - технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форм власності, організаційно - правових форм, які можуть забезпечити підприємству фінансове оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва

ТЕМА 7. Технологія ситуаційного менеджменту
1. Поняття технології управління та алгоритму її організації в ситуаційному менеджменті
2. Технологія розробки управлінських рішень в ситуаційному менеджменті та фактори, що на неї впливають
3. Особливості прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності. адаптивні плани роботи організації
Довідкова інформація
ТЕМА 8. Інновації в ситуаційному менеджменті
1. Сутність, роль та значення нововведень в ситуаційному менеджменті
2. Поняття та характеристика інноваційної позиції підприємства
3. Методика оцінки інноваційно-господарського стану підприємства
ТЕМА 9. Ризики в ситуаційному менеджменті
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru