Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Вступ

Усучасних умовах особливо важливе значення має раціональне використання людських ресурсів в організації всіх форм власності. Уроки господарської діяльності показали, що рішення важливих проблем інноваційного економічного і соціального розвитку країни неможливе без організації принципово нових ринкових відносин між партнерами, удосконалення методів керівництва, зміни стилю господарювання, психології і мислення керівників, розширення та поглиблення демократії, подальшого поліпшення дисципліни, підвищення відповідальності персоналу всіх ланок виробництва та управління.

Змінюється і ставлення до персоналу організацій, а соціальна спрямованість економічної політики держави повертає її обличчям до людини як фактора активізації економічного зростання.

Управління персоналом є однією із найважливіших сфер діяльності організації, яка може багаторазово підвищити ефективність будь-якого виробництва, а вивчення дисципліни "Управління персоналом" у вищих навчальних закладах обумовлено об'єктивними якісними змінами, що характеризують сучасну діяльність, активну і визначальну роль людських ресурсів в управлінні підприємством. Люди вирішують, процвітати підприємству чи бути банкрутом. Виникла необхідність використання ринкових форм, методів і технологій кадрової роботи, опанування високоефективним стилем управління персоналом.

Головною метою навчального посібника є розробка концептуальних основ і технологій управління персоналом на основі чинного трудового законодавства України.

Логічна побудова структури посібника охоплює широке коло проблем управління персоналом організації - від теоретичних положень розвитку праці людини, визначення факторів впливу на працівників у системі управління персоналом до соціального партнерства і критеріїв оцінки ефективності роботи служби управління персоналом.

Ознайомившись з матеріалами першого розділу, читач одержить розуміння ролі та значення управління персоналом як науки, відзнак управління персоналом і управління людськими ресурсами, визначення цілей функціонування системи управління персоналом, класифікації і змісту її принципів.

Другий розділ присвячений розгляду системи управління персоналом як соціальної системи, визначенню поняття персоналу як суб'єкта і об'єкта управління та вимог до професійно-кваліфікаційного рівня менеджерів та директорів підприємств.

У третьому і четвертому розділах висвітлюється принципи формування колективу організації, етапи його становлення, роль лідерських якостей керівника в управлінні персоналом, корпоративна культура управління персоналом, згуртованість та соціальний розвиток колективу.

У п' ятому, шостому та сьомому розділах розглядається кадрова політика та кадрове планування в організації, визначення ролі і завдань відділу кадрів в апараті управління, функції його працівників, сутність та принципи маркетингу персоналу, методика розрахунку чисельності працівників.

Розділи 8-12 розкривають проблеми технології управління персоналом, починаючи з організації набору та відбору кадрів, конкурсного відбору персоналу, оцінювання та атестації працівників і закінчуючи перепідготовкою, підвищенням кваліфікації і звільнення персоналу.

Розділи 13-15 є логічним продовженням теми технології управління персоналом. Вони розглядають соціальне партнерство в організації, облік персоналу та ефективність служби управління персоналом.

Кожний розділ закінчується контрольними запитаннями, які дають можливість оперативно перевірити рівень засвоєння матеріалу.

РОЗДІЛ I. Управління персоналом в системі менеджменту організацій
1.1. Роль та значення управління персоналом як науки
1.2. Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами
1.3. Цілі функціонування системи управління персоналом
1.4. Суб'єкти системи управління персоналом
1.5. Фактори впливу на людей у процесі виробництва
1.6. Класифікація і зміст системи управління персоналом
Зміст принципів, які характеризують вимоги до системи управління персоналом
1.7. Методи аналізу та побудови системи управління персоналом
РОЗДІЛ 2 Управління персоналом, як соціальна система
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru