Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Організаційна структура системи управління персоналом організації

Створення відділів кадрів на підприємствах було підпорядковано головним чином одній меті - найманню робочої сили. У зв'язку з цим головна функція кадрової служби того часу полягала у прийманні та звільненні працівників. Наявність потрібних трудових ресурсів гарантувало успішне вирішення цього завдання.

Прискорення НТП підвищило вимоги до загальноосвітньої, технічної, економічної, технологічної підготовки робітників і службовців, підвищення кваліфікації, оцінки діяльності працівників, раціонального використання персоналу. Організація виконання цих вимог до працівників на підприємстві є функцією відділу кадрів. Його роль в апараті управління останніми роками безперервно зростає, тому що ефективність виробництва і управління все більшою мірою визначається успішним підбором кадрів, організацією навчання, підвищенням кваліфікації, вихованням, оцінкою роботи та іншими функціями, які складають обов' язки кадрових служб підприємства. Роль відділу персоналу в апараті сучасного підприємства визначається також і тим, що його функція наближується до роботи інших відділів, технічних і економічних служб з питань подальшого зміцнення трудової та виробничої дисципліни, скорочення плинності кадрів.

Відділ персоналу є самостійним структурним підрозділом апарату управління і діє на підставі положення, затвердженого керівником підприємства. Він підпорядковується керівнику підприємства і у своїй роботі керується його наказами та відповідним чинним законодавством. Структура цього відділу та кількість його штатних працівників визначається штатним формуляром підприємства. За основу розрахунку потрібної кількості штатних працівників відділу персоналу приймається чисельність робітників, конкретні умови та характерні особливості типу і специфіки виробництва та послуг.

На великих підприємствах у складі відділу персоналу є функціональні групи: оформлення приймання на роботу, переведень і звільнень; обліку і звітності; аналізу якісного складу та плинності; військового обліку; діловодства; соціологічних досліджень. На середніх підприємствах питаннями, які належать до функцій відділу персоналу, займаються окремі спеціалісти, обов' язки яких визначаються посадовими інструкціями. На малих підприємствах ці функції покладаються на керівника підприємства. Таким чином, робота з кадрами - управлінська функція. Відділ кадрів виконує допоміжну або додаткову до головної та центральної функції підприємства, але це не означає, що він має меншу вагу, ніж виробничі підрозділи. Управління кадрами контролює всі підрозділи і функції підприємництва та виробництва: виробництво, торгівля, фінанси та ін. Відділ кадрів створюється для того, щоб вивільнити керівника підприємства від виконання рутинної роботи щодо обліку кадрів, оформлення документів для виконання своїх функцій краще, ніж керівник виробничого підрозділу.

Завдання відділу персоналу

На відділ персоналу на підприємстві покладаються такі завдання:

1. Здійснення принципу добору та розстановки персоналу за діловими та особистісними властивостями, контроль за його правильним використанням на роботі.

2. Заходи щодо формування стабільного трудового колективу, зниження плинності персоналу та зміцнення трудової дисципліни.

3. Забезпечення підприємства необхідною кількістю персоналу керівного складу, спеціалістів, робітників та допоміжного персоналу потрібних професій та кваліфікацій відповідно до затверджених штатів.

4. Участь у роботі щодо виховання трудового колективу підприємства у дусі високої відповідальності за доручену справу, суворого додержання дисципліни та непримиренності до недоліків.

5. Робота щодо формування резерву спеціалістів для висування або переміщення на інші штатні посади, що входять до номенклатури керівника підприємства, організація підготовки резерву персоналу.

В управлінні персоналом використовується головний принцип добору та розстановки персоналу за діловими та особистісними рисами.

Цей принцип передбачає:

o спадкоємність персоналу на підставі систематичного добору енергійних, творчих працівників та підготовки нових кадрів;

o забезпечення умов для постійного підвищення ділової кваліфікації;

o чітке визначення функцій, прав, обов' язків і відповідальності кожного працівника;

o поєднання досвідчених працівників з молодими кадрами;

o забезпечення умов для професійного та посадового просування працівників на підставі встановлених критеріїв оцінки їх діяльності та особистісних властивостей;

o поєднання довіри до працівників з перевіркою виконання. Роботу з добору, розстановки та виховання персоналу виконує

адміністрація підприємства, об' єднання.

Підприємство формує стабільний трудовий колектив, здатний в умовах ринкових відносин досягати високих кінцевих результатів.

Працівники усіх категорій, з точку зору функціонального поділу праці, поділяються за професіями, спеціальностями, кваліфікацією.

Професія - це певний вид трудової діяльності, який потребує спеціальних теоретичних знань і практичних навичок.

Перелік головних професій поданий у тарифно-кваліфікаційному довіднику робіт і професій працівників народного господарства. У ньому наводяться характеристика та вимоги до працівників, які виконують різну за змістом і профілем роботу. При цьому враховуються їхні виробничі навички, професійні і економічні знання, прийоми праці, вміння організувати своє робоче місце. Довідник використовується для визначення тарифних розрядів по кожній професії, складності робіт та присвоєнні робітникам кваліфікаційних (тарифних) розрядів.

Під впливом прогресу в науці та техніці відбувається перехід від універсальних професій до вузькоспеціалізованих, а також до суміщених або до суміжних. Суміжні професії взаємопов' язані у виробничому процесі, якщо виконання трудових функцій за однією професією неможливе без виконання (одночасного або послідовного) трудових функцій за другою.

Провідна професія визначається для конкретного підприємства.

Кваліфікація працівника визначається рівнем спеціальних знань, практичних навичок і характеризує ступінь складності виконуваного ним виду робіт. Ці знання та навички набуваються у процесі спеціального навчання та практики.

Рівень кваліфікації визначається рівнем знань і вмінь працівника відповідно до вимог, зазначених у тарифно-кваліфікаційному довіднику. Кваліфікаційні вимоги до службовців визначаються кваліфікаційним довідником посад службовців. У ньому наведено характеристики кожної посади: "Посадові обов'язки", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги".

Організаційна структура системи управління персоналом організації

1. Місце кадрової служби в системі управління організацією.

Варіант 3

Включення кадрової служби в систему керівництва організацією.

6.3. Функції, права та відповідальність відділу персоналу
Права відділу персоналу
Відповідальність відділу персоналу
6.4. Функції посадових осіб відділу персоналу
Функції начальника відділу персоналу підприємства
Функції менеджера по персоналу підприємства
Функції спеціаліста по персоналу
Функції інспектора по кадрах (персоналу)
Функції менеджера по персоналу в американських фірмах
6.5. Функції відділу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru