Управління персоналом - Виноградський М.Д. - 6.5. Функції відділу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу

Відділ підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу підприємства виконує такі функції:

1) забезпечує постійне підвищення рівня професійних знань, умінь та навичок працівників підприємства у відповідності з цілями і стратегією підприємства, кадрової політики, напрямами та рівнем розвитку техніки, технології та організації управління, освоєнням нових видів виробів, робіт (послуг), інтересами працівників для досягнення високої ефективності праці з виробництва конкурентоспроможної продукції;

2) створює і забезпечує ефективне функціонування системи безперервного навчання всіх категорій працівників підприємства;

3) бере участь у розробці стратегії розвитку персоналу підприємства, програми професійного розвитку;

4) здійснює планування підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу, визначає напрями, форми, методи і терміни навчання на основі аналізу загальної потреби підприємства у кадрах визначеного рівня і профілю підготовки, замовлень структурних підрозділів з урахуванням результатів атестації та індивідуальних планів розвитку працівників;

5) укладає договори із закладами професійної освіти, курсами підвищення кваліфікації, підприємствами, у тому числі зарубіжними, з навчанню і стажування персоналу;

6) визначає витрати на навчання;

7) організовує направлення працівників на навчання у відповідності із укладеними договорами, оформляє необхідні документи для навчання за кордоном;

8) здійснює організаційно-методичне керівництво, оснащення і розвиток матеріальної бази професійного навчання та курсів підвищення кваліфікації, які входять у структуру підприємства;

9) впроваджує у навчальний процес комп'ютерів і автоматизованих комплексів;

10) організовує добір кадрів викладачів, майстрів виробничого навчання, наставників молоді та інструкторів із числа спеціалістів і висококваліфікованих робітників у відповідності з навчальними програмами, встановлює режим занять для всіх видів професійного навчання кадрів;

11) проводить роботу з професійного орієнтування молоді і організації профвідбору, використання наукових методів відбору контингенту для навчання масовим професіям і спеціальностям;

12) забезпечує функціонування системи адаптації молодих спеціалістів і робітників на підприємстві, у тому числі проведення "дня відкритих дверей", церемоній вступу на роботу "перший робочий день", розвиток наставництва;

13) організовує виробничу практику студентів та учнів;

14) укладає трудові угоди з викладачами та майстрами виробничого навчання, складає документи на оплату праці за навчання і управління виробничою практикою;

15) контролює систематичність і якість проведення занять, успішність слухачів, додержання термінів навчання, виконання навчальних планів і програм, ведення документації;

16) аналізує якісні результати навчання і його ефективності, розробляє пропозиції з удосконалення форм і методів навчання та підвищення кваліфікації персоналу;

17) контролює додержання соціальних гарантій працівників у період навчання (збереження стажу, надання скороченого робочого дня, оплачуваних відпусток і т. д.), створення необхідних умов для навчання без відриву від виробництва;

18) контролює витрати коштів на навчання, складає звітність з підготовки та підвищенню кваліфікації персоналу.

Функції менеджера з підготовки кадрів

1. Організовує професійне навчання працівників і підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів (підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку робочих кадрів на виробництві у середніх професійних навчальних закладах, економічне навчання, практичне навчання учнів і молодих спеціалістів у період проходження ними стажування, а також виробничої практики студентів та учнів).

2. Розробляє проекти перспективних і поточних планів підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та майстерності працівників з необхідними обґрунтуваннями і розрахунками, виходячи із потреб підприємства у кваліфікованих кадрах і з урахуванням вимог ринкової економіки.

3. Встановлює контакти з навчальними закладами, складає договори на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників підприємства.

4. Складає графіки направлення керівних працівників і спеціалістів у навчальні заклади для підвищення кваліфікації у відповідності із укладеними договорами, контролює їх виконання.

5. Бере участь у роботі з професійного орієнтування молоді, а також у розробці навчально-методичної документації (навчальних планів, програм професійного розвитку, посібників і рекомендацій, розкладу занять тощо).

6. Здійснює керівництво навчально-методичною роботою за всіма видами і формами підготовки та підвищення кваліфікації кадрів підприємства.

7. Підбирає кадри викладачів та інструкторів із числа спеціалістів і висококваліфікованих робітників з подальшим затвердженням їх у встановленому порядку.

8. Комплектує навчальні групи.

9. Контролює систематичність і якість проведення занять, успішність учнів, додержання термінів навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення документації.

10. Виконує роботу по забезпеченню навчального процесу необхідною методичною літературою, а також оснащенню навчальних кабінетів обладнанням, технічними засобами навчання, наочними посібниками, впровадженню у навчальний процес автоматизованих засобів і сучасних активних методів навчання.

11. Бере участь у проведенні підсумкових занять, екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності робітників.

12. Організовує лекції і доповіді, проведення семінарів і консультацій з метою підвищення рівня професійної підготовки наставників, викладачів та інструкторів.

13. Складає трудові договори (контракти) з викладачами та інструкторами, складає кошторис витрат на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, оплату праці за навчання кадрів і керівництво виробничою практикою, контролює правильність використання коштів на ці цілі.

14. Бере участь у здійсненні контролю за відвідуванням занять та успішністю працівників, які навчаються на курсах і у навчальних закладах без відриву від виробництва, підготовкою та підвищенням кваліфікації спеціалістів у системі середнього та вищого професійного навчання, а також інститутів і курсів підвищення кваліфікації.

15. Бере участь в організації роботи кваліфікаційних комісій і навчально-методичної ради підприємства з професійного навчання робітників на підприємстві, реалізації їх рішень, розробки заходів, що сприяють зростанню продуктивності праці за рахунок підвищення кваліфікації та майстерності робітників.

16. Постійно удосконалює форми і методи професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів на підприємстві, узагальнює і розповсюджує передовий досвід у цій галузі.

17. Аналізує якісні показники результатів навчання і його ефективність (зміни професійно-кваліфікаційного і посадового складу робітників і службовців, підвищення продуктивності праці, заробітної плати і т. п.), веде звітність.

Функції менеджера з підготовки кадрів
6.6. Функції бюро соціології праці, соціолога та психолога підприємства
Функції менеджера по персоналу в американських фірмах
Функції соціолога підприємства
Функції психолога підприємства
6.7. Відділ персоналу у внутрішньому і зовнішньому середовищі організації
6.8. Склад функціональних підсистем системи управління персоналом організації
6.9. Організаційна структура служб управління персоналом організації
Функції заступника директора підприємства по персоналу
6.10. Служба управління персоналом у зарубіжних фірмах
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru