Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Функції менеджера по персоналу в американських фірмах

1. Організовує роботу з персоналом у відповідності із загальними цілями розвитку підприємства і конкретними напрямами кадрової політики для досягнення ефективного використання і професійного удосконалення працівників.

2. Забезпечує комплектування підприємства працівниками необхідних професій, спеціальностей та кваліфікації.

3. Визначає потребу в персоналі, вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення необхідними кадрами.

4. Здійснює підбір кадрів, проводить співбесіди з кандидатами на роботу, у тому числі з випускниками навчальних закладів, з метою комплектування штату працівників.

5. Організовує навчання персоналу, координує роботу по підвищенню кваліфікації співробітників і розвитку їх ділової кар' єри.

6. Доводить інформацію з кадрових питань і важливих кадрових рішень до відома всіх працівників.

7. Організовує проведення оцінки результатів трудової діяльності працівників, атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад.

8. Разом з керівниками структурних підрозділів бере участь у прийнятті рішень з питань приймання, переведення, просування по службі, пониження у посаді, накладенні адміністративних стягнень, а також звільнення працівників.

9. Розробляє систему оцінки ділових та особистих якостей працівників, мотивації їх кар' єрного росту.

10. Консультує керівників різних рівнів з питань організації управління персоналом.

11. Бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових спорів і конфліктів.

12. Складає і оформляє трудові договори та контракти, веде особові справи працівників та іншу кадрову документацію.

13. Здійснює керівництво підлеглими.

Функції спеціаліста по персоналу

1. Виконує роботу з комплектування підприємства кадрами необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації.

2. Бере участь у роботі з добору, відбору і розстановки персоналу.

3. Здійснює вивчення і аналіз посадової і професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства і його підрозділів, встановленої документації з обліку кадрів щодо приймання, переведення, трудової діяльності та звільнення персоналу, результатів атестації працівників і оцінки їх ділових якостей з метою визначення поточної і перспективної потреби у кадрах, підготовки пропозицій по заміщенню вакантних посад і створенню резерву на висування.

4. Бере участь у вивченні ринку праці для визначення джерел задоволення потреб у кадрах, встановлення та підтримання прямих зв' язків з навчальними закладами, контактів з підприємствами аналогічного профілю.

5. Інформує працівників підприємства про наявність вакансій.

6. Бере участь у розробці перспективних і поточних планів по праці.

7. Здійснює контроль за розміщенням і розстановкою молодих спеціалістів і молодих робітників у відповідності з одержаною в навчальному закладі професією і спеціальністю, проведенням їх стажування.

8. Бере участь у роботі по адаптації нових працівників до виробничої діяльності.

9. Бере участь у підготовці пропозицій щодо розвитку персоналу, плануванню ділової кар' єри, навчанню і підвищенню кваліфікації кадрів, а також у оцінці ефективності навчання.

10. Бере участь в організації роботи, методичному та інформаційному забезпеченні кваліфікаційних, атестаційних, конкурсних комісій, оформленні їх рішень.

11. Аналізує стан трудової дисципліни і виконання працівниками підприємства правил внутрішнього трудового розпорядку, руху персоналу.

12. Бере участь у розробці заходів по зниженню плинності і покращенню трудової дисципліни.

13. Контролює своєчасне оформлення приймання, переведення та звільнення персоналу, видачу довідок про поточну і минулу трудову діяльність працівників, додержання правил зберігання і заповнення трудових книжок, підготовку документів для встановлення пільг і компенсацій, оформлення пенсій працівникам та іншої встановленої документації по кадрах.

14. Контролює внесення відповідної інформації у банк даних про персонал підприємства.

15. Складає встановлену звітність.

Функції інспектора по кадрах (персоналу)

1. Веде облік особового складу підприємства, його підрозділів у відповідності з уніфікованими формами первинної облікової документації.

2. Оформляє приймання, переведення та звільнення працівників у відповідності з трудовим законодавством, положеннями і наказами керівника підприємства, а також іншу встановлену документацію по кадрах.

3. Формує і веде особові справи персоналу, вносить до них зміни, пов' язані з трудовою діяльністю.

4. Готує необхідні матеріали для кваліфікаційних, атестаційних, конкурсних комісій і представлення працівників до заохочень і нагород.

5. Заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, підраховує трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників.

6. Здійснює записи у трудових книжках про заохочення і нагороди працівників.

7. Вносить інформацію про кількісний та якісний склад працівників та їх рух у банк даних про персонал підприємства, слідкує за його своєчасним оновленням та поповненням.

8. Веде облік надання відпусток, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток.

9. Оформляє картки пенсійного страхування, інші документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства та їх сім' ям, встановлення пільг і компенсацій.

10. Вивчає причини плинності кадрів, бере участь у розробці заходів щодо її зниження.

11. Готує документи після закінчення встановлених термінів поточного зберігання до здачі в архів.

12. Здійснює контроль за станом трудової дисципліни у підрозділах організації і додержання персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку.

13. Складає звітність.

Функції менеджера по персоналу в американських фірмах

1. Планує і виконує роботу на всіх стадіях діяльності персоналу:

o набір;

o інтерв' ювання;

o відбір на вакантні місця.

2. Планує і проводить нову орієнтацію службовця. Щоб сформувати позитивне відношення до цілій організації

3. Веде справи по страхуванню, пенсійному плану і операціях з персоналом таких як:

o прийом;

o просування;

o переміщення;

o звільнення.

4. Досліджує нещасні випадки і готує звіт для виплати страховок.

5. Визначає розмір компенсаційних виплат.

6. Проводить аналіз зарплати у межах ринку праці, щоб визначити конкурентно спроможну ставку заробітної плати.

7. Складає план дій персоналу.

8. Зустрічається з представниками профспілок для розгляду скарг.

9. Пише окремі зауваження службовцям з їх обґрунтуванням, проводить переговори для визначення подальших дій.

10. Готує доповіді і рекомендує процедури по скороченню кількості прогулів і пропусків.

11. Представляє організацію в слуханнях і дослідженнях відносно персоналу.

12. Укладає контракти із зовнішніми постачальниками, щоб забезпечити для працівників послуги типу буфету, транспортування або допомоги при переселенні.

13. Може складати план дій персоналу, використовуючи комп'ютер.

14. Може давати поради керівництву і керувати випробуванням претендентів.

15. Може контролювати службовців.

16. Може зберігати характеристики найманих працівників для урядових звітів.

17. Може укладати угоди на переговори між підприємцями і профспілками, про умови праці з представниками ділових кіл, профспілок.

6.5. Функції відділу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу
Функції менеджера з підготовки кадрів
6.6. Функції бюро соціології праці, соціолога та психолога підприємства
Функції менеджера по персоналу в американських фірмах
Функції соціолога підприємства
Функції психолога підприємства
6.7. Відділ персоналу у внутрішньому і зовнішньому середовищі організації
6.8. Склад функціональних підсистем системи управління персоналом організації
6.9. Організаційна структура служб управління персоналом організації
Функції заступника директора підприємства по персоналу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru