Управління персоналом - Виноградський М.Д. - 6.4. Функції посадових осіб відділу персоналу

Функції начальника відділу персоналу підприємства

1. Очолює роботу з комплектування підприємства кадрами робітників і службовців необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації у відповідності з цілями, стратегією та профілем підприємства, змінними зовнішніми та внутрішніми умовами його діяльності, формуванню і веденню банку даних про кількісний і якісний склад кадрів, їх розвитку і руху.

2. Організовує розробку прогнозів, визначення поточної і перспективної потреби у кадрах і джерел її задоволення на основі вивчення ринку праці, встановлення прямих зв' язків з навчальними закладами і службами зайнятості, контактами з підприємствами аналогічного профілю, інформування працівників всередині підприємства про наявні вакансії, використання засобів масової інформації для розміщення об' яв про приймання працівників.

3. Бере участь у розробці кадрової політики і кадрової стратегії підприємства.

4. Здійснює роботу з підбору, відбору і розстановки кадрів на основі оцінки їх кваліфікації, особистісних і ділових якостей, контролює правильність використання працівників у підрозділах підприємства.

5. Забезпечує приймання, розміщення і розстановку молодих спеціалістів і молодих робітників у відповідності з одержаною в навчальному закладі професією і спеціальністю, спільно з керівниками підрозділів організовує проведення їх стажування і роботи по адаптації до виробничої діяльності.

6. Здійснює планомірну роботу по створенню резерву для висування на основі таких організаційних форм, як планування ділової кар' єри, підготовка кандидатів на висування за індивідуальними планами, ротаційне пересування керівників і спеціалістів, навчання на спеціальних курсах, стажування на відповідних посадах.

7. Організовує проведення атестації працівників підприємства, її методичне та інформаційне забезпечення, бере участь в аналізі результатів атестації, розробці заходів щодо виконання рішень атестаційних комісій, визначає коло спеціалістів, які підлягають повторній атестації.

8. Бере участь у розробці систем комплексної оцінки працівників і результатів їх діяльності, службового професійного просування персоналу, підготовці пропозицій щодо удосконалення проведення атестації.

9. Організовує своєчасне оформлення приймання, переведення та звільнення працівників у відповідності з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами керівника підприємства, облік особового складу, видачу довідок про поточну і минулу трудову діяльність працівників, зберігання і заповнення трудових книжок та встановленої документації по кадрах, а також підготовку матеріалів для представлення персоналу до заохочень і нагород.

10. Забезпечує підготовку документів по пенсійному страхуванню, а також документів, необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства та їх сім'ям, подання їх в органи соціального забезпечення.

11. Проводить роботу з оновлення науково-методичного забезпечення кадрової роботи, її матеріально-технічної та інформаційної бази, впровадження сучасних методів управління кадрами з використанням автоматизованих підсистем "АСУ-кадри" та автоматизованих робочих місць працівників кадрових служб, створення бази даних про персонал підприємства, його своєчасному поповненню, оперативному поданню необхідної інформації користувачам.

12. Здійснює методичне керівництво і координацію діяльності спеціалістів та інспекторів по кадрах підрозділів підприємства.

13. Контролює виконання керівниками підрозділів законодавчих актів і постанов уряду, постанов, наказів і розпоряджень керівника підприємства з питань кадрової політики і роботи з персоналом.

14. Забезпечує соціальні гарантії працівників у галузі зайнятості, додержання порядку працевлаштування і перенавчання вивільнених працівників, надання їм встановлених пільг і компенсацій.

15. Проводить систематичний аналіз кадрової роботи на підприємстві, розробляє пропозиції по її покращенню.

16. Організовує табельний облік, складання і виконання графіків відпусток.

17. Організовує контроль за станом трудової дисципліни у підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, аналіз причин плинності, розробляє заходи щодо зміцнення трудової дисципліни, зниження плинності кадрів, втрат робочого часу, контролює їх виконання.

18. Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового складу і роботі з кадрами.

19. Керує працівниками відділу кадрів.

Функції начальника відділу персоналу підприємства
Функції менеджера по персоналу підприємства
Функції спеціаліста по персоналу
Функції інспектора по кадрах (персоналу)
Функції менеджера по персоналу в американських фірмах
6.5. Функції відділу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу
Функції менеджера з підготовки кадрів
6.6. Функції бюро соціології праці, соціолога та психолога підприємства
Функції менеджера по персоналу в американських фірмах
Функції соціолога підприємства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru