Управління персоналом - Виноградський М.Д. - 6.10. Служба управління персоналом у зарубіжних фірмах

Основними напрямами роботи щодо управління персоналом у США є: підбір, селекція (розвиток), розстановка, інструктаж.

Крім того, це функція:

o планування професійного зростання;

o професійного навчання;

o контролю дисципліни;

o обґрунтованості винагород;

o забезпечення здоров' я і безпеки;

o переміщення;

o пониження на посаді;

o звільнення.

До функції трудових відносин належать: проведення переговорів, бесід; розгляд скарг; вирішення трудових спорів; недопущення дискримінації працівників за ознаками раси, національності, статі, віку.

Кадрові служби фірм і корпорацій США є великими підрозділами, в яких працюють 50 і більше службовців з дуже високим статусом. Віце-президент компанії по кадрах звичайно є другою особою у компанії, і всі стратегічні рішення приймаються тільки за його участю.

Відділи кадрів виконують таку роботу:

o визначають потреби компанії у кадрах;

o розробляють політику і принципи роботи з резервом;

o здійснюють підбір, розстановку, оцінку та переміщення кадрів;

o вживають заходів щодо розвитку людського потенціалу;

o беруть участь у формуванні організаційної культури фірми, яка відіграє вирішальну роль в успіхах і невдачах фірми.

Організаційну структуру відділу кадрів однією із корпорацій наведено на рис. 6.9.

У Німеччині кадрова політика на великих фірмах проводиться спеціальними службами, розмір яких прямо залежить від чисельності зайнятих: на 130-150 працівників - один співробітник кадрової служби. На більшості фірм кадрові служби зайняті не тільки кадровими питаннями, але й виконують деякі економічні функції (розрахунок зарплати). Чисельність працівників кадрових служб підприємства у загальній чисельності працівників управління становить у середньому 28 %.

Рис. 6.9. Структура кадрової служби корпорації

У цілому діяльність кадрових служб здійснюється за такими напрямами:

1. Управління кадровою політикою;

2. Планування штатного розкладу;

3. Підбір і розстановка персоналу;

4. Управління кадрами;

5. Розрахунок заробітної плати;

6. Управління винахідницькою і раціоналізаторською роботою;

7. Організація навчання і підвищення кваліфікації кадрів;

8. Навчання практикантів;

9. Вирішення соціальних питань;

10. Соціальне забезпечення працівників похилого віку;

11. Медичне обслуговування на виробництві;

12. Організація харчування;

13. Охорона праці і техніка безпеки;

14. Правові проблеми.

90 % фірм доручають відділам кадрів розрахунки заробітної плати, а 10 % делегують цю функцію працівникам фінансової служби або бухгалтерії (табл. 6.3).

Таблиця 6.3

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ І ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ФІРМ У НІМЕЧЧИНІ

Функції кадрової служби

Чисельність працівників кадрової служби у загальній чисельності

До50 працюючих

До 10 000 працюючих

Весь комплекс функцій, у т.ч. розрахунок зарплати

13,1

9,9

Весь комплекс функцій без розрахунку зарплати

8,9

6,4

Навчання, підвищення кваліфікації кадрів

3,8

4,5

Соціальне обслуговування

13,5

21,5

Вирішення кадрових питань, проблем підготовки кадрів і соціального обслуговування

27,3

36,4

В Японії головною проблемою управління персоналом є збільшення витрат на утримання персоналу, зниження рентабельності і ефективності управління. Основна причина - старіння зайнятого населення. Середній вік працюючого - 36 років. Заходи, які вживаються для удосконалення кадрової політики, зачіпають основи традиційного японського управління:

o принципи довічного наймання;

o підвищення заробітної плати і просування на посаді в залежності від стажу роботи.

У табл. 6.4 показано зміни і нові тенденції в управлінні персоналом: велика індивідуальність праці, зміна характеру ієрархічної структури.

Таблиця 6.4

Заходи

Традиційне управління

Нові тенденції

Набір робочої сили

Набір молоді. Напрямок на кількісні аспект

Відбір досвідчених спеціалістів. Увага до якісних аспектів

Функції

Колективна відповідальність за результати. Відсутність чіткого розподілу функцій

Індивідуальна відповідальність. Розробка посадових інструкцій

Контроль

Перевірка знань і навичок

Виявлення поведінкоких аспектів

Просування по службі

У залежності від стажу

У залежності від індивідуальних результатів

Вимоги до працівників кадрових служб
Функції служби управління персоналом зарубіжної фірми
Структура робіт відділу управління персоналом зарубіжної фірми
Посадова інструкція менеджера персоналу
РОЗДІЛ 7. Кадрове планування в організаціях
7.1. Сутність, цілі і завдання кадрового планування в організації
7.2. Джерела залучення персоналу
7.3. Сутність і принципи маркетингу персоналу
7.4. Шляхи покриття потреб у персоналі
7.5. Визначення потреб у персоналі
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru