Управління персоналом - Виноградський М.Д. - 13.5. Державні гарантії прав профспілок

Професійні спілки, їх об'єднання у своїй діяльності не залежать від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.

Забороняється втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльності профспілок, їх організацій та об'єднань, яке може призвести до обмеження прав профспілок або перешкодити законодавству здійсненню їх статутної діяльності.

Держава забезпечує реалізацію права громадян на об'єднання у професійні спілки і додержання прав та інтересів профспілок, легалізованих у порядку, передбаченому законодавством.

Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями.

Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з профспілками забезпечує підвищення рівня їх знань щодо правового та соціального захисту.

Роботодавець зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі чи організації.

Надання для роботи та проведення зборів працівників приміщень з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною здійснюється роботодавцем у порядку, передбаченому колективним договором (угодою).

За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески із заробітної плати працівників відповідно до укладеного договору в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не вправі затримувати перерахування зазначених коштів.

Спори, пов'язані з невиконанням цих обов'язків, розглядаються в судовому порядку.

Будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, установи або організації та членів їхніх сімей, а також оздоровчі табори можуть передаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям цього підприємства, установи та організації.

Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці.

Роботодавці, їх об'єднання зобов'язані в тижневий термін надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію, яка є у їхньому розпорядженні, з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи та організації та виконання колективних договорів і угод. У разі затримки виплати заробітної плати - надавати право виборним органам профспілки одержувати інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства.

Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо захисту прав та інтересів членів профспілки.

Особи, які чинять перешкоди здійсненню права громадян на об'єднання у профспілки, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об'єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів.

Профспілки, їх об'єднання можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації (саморозпуску, примусового розпуску).

Рішення про реорганізацію (саморозпуск) приймається з' їздом (конференцією), загальними зборами відповідно до статуту (положення) профспілки, об' єднання профспілок. Одночасно з прийняттям такого рішення з' їзд (конференція), загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів профспілок, їх об' єднань, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.

Діяльність профспілок, їх об'єднань, яка порушує Конституцію та закони України, може бути заборонена рішенням суду.

Не допускається примусовий розпуск, припинення, а також заборона діяльності профспілок, їх об'єднань за рішенням будь-яких органів.

Рішення про примусовий розпуск профспілки чи об'єднання профспілок не тягне за собою розпуску профспілок, які входять до цього об'єднання. Примусовий розпуск профспілки чи об'єднання профспілок тягне за собою анулювання свідоцтва про реєстрацію та виключення з Реєстру об'єднань громадян України, втрату прав юридичної особи з обов'язковим повідомленням про це в засобах масової інформації.

13.6.Колективний договір, як головний засіб зміцнення соціального партнерства
Дія колективного договору, угоди
13.7. Колективні переговори та вирішення розбіжностей. Відповідальність сторін договору, угоди
Відповідність сторін договору, угоди
РОЗДІЛ 14. Ефективність управління персоналом
14.1. Функціональні проблеми управління персоналом
14.2. Основні критерії оцінки ефективності роботи служби управління персоналом
14.3. Аналіз якісного складу персоналу організації
Аналіз плинності персоналу
14.4. Управління плинністю і трудовою мотивацією працівників у фірмах і компаніях
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru