Основи соціально-педагогічної діяльності - Шевців З.М. - 2.6. Визначення ефективності соціально-педагогічної роботи

Соціальний педагога веде таку документацію:

o план роботи на рік;

o план роботи на місяць;

o план роботи на тиждень;

o журнал соціально-педагогічної діагностики;

o журнал індивідуальних і групових консультацій;

o журнал корекційно-розвивальної і реабілітаційної роботи;

o журнал щоденного обліку роботи; статистичні звіти;

o соціальний паспорт учнівських колективів (закладу).

План роботи соціального педагога повинен містити всі передбачені напрями роботи.

"ЗАТВЕРДЖЕНО" Директор_

"ПОГОДЖЕНО" Директор районного(міського) центру практичної психології

ПЛАН

роботи соціального педагога

(прізвище, ім'я, по-батькові) (назва навчального закладу)

на 20_20_навчальний рік

пп

Зміст роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1. Психодіагностична робота

2. Консультативна робота

3. Корекційно-відновлювальна та розви-вальна робота

4. Психологічна просвіта

5. Навчальна діяльність

6. Організаційно-м етодична робота

7. Зв'язки з громадськістю

До плану роботи соціального педагога обов'язково включаються такі заходи:

- участь у роботі конференцій, семінарів;

- координування різних видів діяльності дітей, підлітків та молоді: обласні конкурси творчості, участь у конкурсних програмах для дітей з особливими потребами; участь у святах дитячо-юнацьких бібліотек; участь у роботі ЦССМ тощо;

- захист і охорона прав дітей.

Соціальна - педагогічний захист прав дитини і полягає у:

o розробці та реалізації соціально-педагогічних проектів і програм;

o зборі та нагромадженні інформації про дітей з багатодітних і соціально незахищених родин, ведення спадкових справ, супровід у відновленні документів, тощо.;

o забезпеченні захисту прав дітей в умовах школи: оформлення пенсій, одержання ними необхідного навчання і виховання, харчування, дотримання норм поведінки і спілкування та ін.;

o контролі за діяльністю посадових осіб школи в аспекті захисту прав дитини;

o координації зусилля посадових осіб школи щодо забезпечення захисту прав окремих школярів, груп, посадових осіб школи;

o установленні співробітництва з органами соціального захисту, відділами у справах неповнолітніх та інших відомств для координації спільних зусиль в інтересах захисту прав дитини тощо.

2.6. Визначення ефективності соціально-педагогічної роботи

Діяльність соціального педагога закладу вимагає вивчення і аналізу. Для оцінки соціально-педагогічної діяльності використовують фронтальні, індивідуальні та тематичні перевірки, а також визначають критерії оцінювання. Зокрема психологічна служба Рівненщини (Ю. Мельник, С.Шаргородська, Ж.Серкіс) розробила нормативно-правові, організаційно-методичні, прикладні вимоги до оцінювання діяльності соціального педагога. Була визначена документація соціально-педагогічної діяльності, яка піддається оцінюванню (таблиця 2), розроблені критерії та оцінки діяльності соціального педагога у закладі освіти (таблиця 3).

Таблиця 2

КОМПОНЕНТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Параметри компоненту СПД

Оцінка

Примітка

Нормативно-правова документація

1.

Конвенція про права дитини

2.

Етичний кодекс соціального педагога

3.

Положення про психологічну службу

4.

Укази президента

5.

Закон "Про освіту"

6.

Концепції загальноосвітньої школи

7.

Нормативно-правова база психологічної служби

8.

Нормативно-правова документація закладу

Перелік документів, які веде соціальний педагог

9.

План роботи на рік

10.

План роботи на місяць

11.

План роботи на тиждень

Продовження табл. 2

Параметри компоненту СПД

Оцінка

Примітка

12.

Соціальний паспорт учня, класу

13.

Соціальний паспорт школи

14.

Журнал соціально-педагогічної діагностики

15.

Журнал індивідуальних і групових консультацій

16.

Журнал корекційно-розвивальної роботи

17.

Журнал щоденного обліку роботи

18.

Статистичні звіти (1 раз в півріччя)

Планування діяльності

19.

Соціально-педагогічний супровід

20.

Відображення у планах з регіональних і місцевих програм, наказів, рішень колегії МОН України

21.

Власні програми

Діагностика

22.

Наявність і якість діагностичних методик

23.

Доцільність соціально-педагогічних досліджень

24.

Якість рекомендацій, наданих за результатами соціального діагностування

Корекційно-розвивальна і реабілітаційна діяльність

25.

Наявність і якість корекційно-розвивальних програм

26.

Якість авторських програм

27.

Володіння методами і прийомами корекційно-розвивальної роботи

28.

Різноманітність форм корекційно-розвивальної роботи

Консультативна діяльність

29.

Організація індивідуальних та групових консультацій за результатами діагностики

30.

Якість розробки стратегії соціально-педагогічної допомоги школярам, які мають проблеми у навчанні, поведінці

Просвітницька діяльність

31.

Якість проведення просвітницької діяльності з учнями

32.

Якість проведення просвітницької діяльності з педагогами

33.

Якість проведення просвітницької діяльності з батьками

Закінчення табл. 2

Параметри компоненту СПД

Оцінка

Примітка

Навчальна діяльність

34.

Робота гуртків

35.

Розробка навчальних курсів за вибором

36.

Факультативні заняття

Зв 'язок з громадськістю

37.

Організація спільної роботи спеціалістів суміжних галузей

38.

Здійснення соціально-педагогічного патронажу

Участь у поширенні та впровадженні передового досвіду у соціальній педагогіці

39.

Відвідування навчально-методичних заходів

40.

Впровадження у свою діяльність рекомендацій

41.

Наявність власного передового досвіду, поширення його серед колег

Матеріально-технічна база

42.

Методичні матеріали

43.

Технічне обладнання

44.

Дизайн

45.

Окреме приміщення

Таблиця 3

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

К-сть балів

Обґрунтування

Оцінка

Примітка

0

відсутність компоненту, що вивчається

незадовільно

1

присутній, але недостатньо реалізований компонент, що вивчається

задовільно

2

компонент реалізований, але має безсистемний характер

добре

3

компонент реалізований, достатня системність і результативність

відмінно

Таким чином, сощальна-психологічна служба школи - це складний багатопрофільний організм. Його діяльність багато в чому залежить від організації, керування і компетентності педагогічного колективу.

2.7. Соціально-педагогічний патронаж
2.8. Перспективи розвитку професії
ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА І КОНСУЛЬТУВАННЯ
3.1. Сутність соціально-педагогічної діагностики
Характеристика складових соціально-педагогічної діагностики
3.2. Особливості консультування у діяльності соціального педагога
ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ
4.1. Сутність та методи соціально-педагогічної профілактики
4.2. Особливості технології реабілітації у діяльності соціального педагога
ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДЕВІАНТНИМИ ДІТЬМИ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru