Педагогіка - Фіцула М.М. - Втілення досягнень педагогічної науки в шкільну практику

Розвиток і збагачення педагогічної практики значною мірою залежать від надбань педагогічної науки. Вона визначає мету і зміст, форми й методи виховання та підготовки підростаючого покоління до життя і праці, впливає на розвиток й удосконалення національної школи та освіти. Впровадження в практику досягнень педагогічної науки передбачає оволодіння учителями, вихователями і керівниками шкіл результатами нових педагогічних досліджень, розробленими на їх основі практичними рекомендаціями і методикою їх застосування. Втілити ідеї педагогічної науки в практику діяльності можуть як окремий педагог (учитель навчального предмета, класний керівник, вихователь, директор школи чи його заступник), так і їх група (методичне об'єднання класних керівників, вчителів навчального предмета), педагогічний колектив.

Етапами запровадження в практику конкретних досягнень є: підготовка науково-методичних рекомендацій і розроблення необхідної документації для працівників школи; проведення інструктивно-методичних нарад з керівництвом школи й активом учителів, розподіл функцій між ними; надання оперативної допомоги керівництву школи у плануванні й проведенні методичного навчання і самоосвіти вчителів з досліджуваної проблеми; чітке визначення основних етапів впровадження і пов'язаного з ним методичного навчання, щоб воно стало доступним для вчителів; проектування заходів морально-психологічного стимулювання працівників школи, які беруть участь у цьому процесі; оперативний контроль за впровадженням, виявлення типових труднощів і недоліків, внесення коректив до методичних матеріалів, змісту методичного навчання, до темпу і етапів впровадження; аналіз результатів впровадження наприкінці навчального року і накреслення нових перспектив роботи над цією темою.

Як свідчить досвід, не все нове педагогічний колектив сприймає з ентузіазмом. Адже завжди знайдуться вчителі, які на будь-які новації дивляться з недовірою, скептично, не бажатимуть нічого змінювати у своїй діяльності. Тому потрібно переконати педагогічний колектив у їх доцільності, довівши зумовленість цих педагогічних ідей суспільними потребами, вимогами перед школою. Важливо, щоб педагоги зрозуміли, яких результатів у навчанні та вихованні буде досягнуто внаслідок впровадження новаторської ідеї, як вони вплинуть на раціоналізацію праці вчителів та учнів. Цьому часто сприяє підкреслення наступності нових ідей з уже наявними у шкільній практиці і передовому досвіді вчителів, що свідчитиме про можливість використання їх у конкретній школі. Позитивно впливають на педагогів ознайомлення з результатами досвіду інших шкіл, які успішно втілюють цю наукову ідею, порівняльні діаграми, схеми, таблиці, що доводять ефективність нових прийомів роботи.

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки особливо актуальними е педагогічні новації, які сприяють оптимізації навчально-виховної роботи, забезпечують організацію диференційованого навчання, впровадження методики попередження і подолання педагогічної занедбаності учнів та ін. Однією з форм упровадження є авторські школи, які, попри вирішення загальних освітніх завдань, особливу увагу зосереджують на актуальній, за їх переконаннями, проблематиці. У них, як правило, функціонує власна система опанування знань, практичних умінь і навичок дослідно-експериментальної діяльності, окремих видів професійної підготовки, роботи за новими технологіями. Авторство означає передусім глибоке вивчення особистості учня (інтелектуальних, психологічних, медичних, фізичних даних, навчальних можливостей, здібностей, нахилів, мрій) і на цій основі вироблення, погодження та реалізацію індивідуальних планів його навчання, виховання, розвитку з обґрунтованим прогнозуванням результатів усіх етапів навчально-виховного процесу. Воно передбачає роботу за авторськими, експериментальними та оригінальними програмами на уроках, заняттях факультативів, у гуртковій роботі тощо; використання нестандартних та оригінальних підходів до організації навчально-виховного процесу; орієнтацію на зв'язок з вищими закладами освіти, НДІ, позашкільними й іншими установами та організаціями, навчання на їх базі; системну індивідуально-групову роботу медико-соціально-психологічної служби; підвищення психолого-педагогічної культури учасників навчально-виховного процесу; індивідуальну науково-методичну роботу з педагогами, поєднання в ній контрольно-аналітичного й методичного аспектів; організацію центрів розвитку і дозвілля учнів, батьків, учителів; подолання дискомфорту в навчанні, розвитку учнів, роботі педагогів; співпрацю зі школою.

Авторські класи створюють за ініціативою вчителя, який згодом стає його класним керівником.

Основою науково-філософської концепції авторської школи є любов до дітей, які є центром педагогічної системи, звернення до їх внутрішнього світу, опора на їх сили, внутрішні потенції.

Наукова організація педагогічної праці
5. З історії педагогіки
5.1. Педагогіка давнього світу
Виховання у первісному суспільстві
Виховання і навчання в країнах Давнього Сходу
Виховання і навчання у Давній Греції і Давньому Римі
Елементи педагогіки у філософських системах давнього світу
5.2. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації
Особливості освітньо-виховної практики і педагогічної думки в епоху середньовіччя. Виникнення університетів
Школа і педагогічна думка в Європі в епоху Відродження і Реформації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru