Педагогіка вищої школи - Туркот Т.I. - Вибір дидактичних методів

Знаючи зміст традиційних та інноваційних технологій навчання, викладач має здійснити вибір дидактичних методів. У зв'язку з цим запропонуємо низку методичних порад, які допоможуть молодому викладачеві оптимізувати навчальний процес та його результати.

Отже, обираючи дидактичний метод чи їх поєднання, слід урахувати:

- Особливості навчальної дисципліни. Так, є методи, які успішно використовуються у процесі вивчення всіх навчальних дисциплін (лекція, бесіда, дидактична гра, самостійна робота з джерелами інформації тощо), є методи, які дають позитивні результати при викладанні природничо-математичних дисциплін (розв'язування задач, практичні роботи, лабораторний практикум та ін.), лекції типу "ток-шоу", тренінги, прес-конференції та інші можуть активно використовуватись при вивченні соціально-гуманітарних дисциплін.

- Особливості теми заняття та його завдань (навчальних, виховних, розвивальних). Так, на семінарському занятті, орієнтованому на засвоєння нових знань, доцільно використати мікровикладання, бесіду, доповіді студентів з аналізом їх змісту. Практичне заняття, спрямоване на перевірку і корекцію знань, умінь та навичок, потребує використання вправ, тестових завдань, проведення "термінологічних" диктантів тощо.

- Особливості змісту і структури навчального матеріалу. Наприклад, якщо матеріал об'ємний, новий, складний для засвоєння, то можна використати лекцію, розповідь, опорні конспекти з коментарем викладача. За умови, що матеріал невеликий за обсягом і доступний для самостійного вивчення студентами, бажано обрати підготовку студентами рефератів, метод прес-конференції, обговорення вивченого в групах ("Акваріум", "Ажурна пилка" і т.п.). Для творчого осмислення теми, розвитку критичного мислення студентів можна використати "Брейн-стормінг", дидактичні ігри, метод синектики тощо.

- Обсяг часу, відведеного на засвоєння матеріалу. Якщо обсяг часу обмежений, не слід вибирати проблемну лекцію, дискусію, дидактичні ігри, тому що є ризик не встигнути глибоко і різнобічно висвітлити тему.

- Навчально-матеріальну базу ВНЗ. Добре обладнані аудиторії, наявність технічних засобів навчання, комп'ютерна підтримка навчального процесу, сучасна наочність сприяють реалізації "золотого правила" дидактики: використанню методів ілюстрації, демонстрації, якісному проведенню лабораторних, практичних робіт, організації плідної навчально-дослідної та науково-дослідної роботи.

- Вікові та психологічні особливості студентів, рівень загальної підготовленості академічної групи.

- Черговість навчального заняття за розкладом. Недоцільно проводити модульну контрольну роботу чи захист курсових робіт на останніх парах, коли студенти втомлені, а увага розконцентрована. Не можна також в один навчальний день проводити декілька контрольних заходів з різних предметів, що, по-перше, знижує об'єктивність отриманих результатів, а, по-друте, спричиняє недоцільне психологічне напруження і стресові стани студентів.

- Психолого-педагогічні особливості викладача, особливості його особистості та рівень педагогічної майстерності. Так, одні викладачі прекрасно володіють методикою проведення проблемної лекції, інші вдало організують дискусії, дидактичні ігри, тренінги і т.п. Однак слід використовувати не лише ті методи, які найкраще вдаються викладачеві, але й постійно розширювати їх спектр, вдосконалювати педагогічну майстерність. Власне на вирішення цієї проблеми і спрямований матеріал, висвітлений в модулі 3.

4. Сформулюйте дидактичні вимоги до організації і проведення колоквіумів, заліків та іспитів.

5. Заповніть таблицю, подану нижче (за прикладом описаної дискусії):

Метод

Зміст

Методичні поради

Переваги

Недоліки

Рольова гра

Метод кейсів

Метод "мозко­вого

штурму"

Дискусія

Вільний вербальний обмін знаннями, ідеями чи думками між викладачем і студентами та між студентами.

- Часові та етичні рамки мають бути обговорені до початку дискусії.

- На початку заняття обов'язково повинна бути чітко визначена мета дискусії.

- Необхідно створити сприятливе емоційно -психологічне середо­вище, забезпечити можливість вільного обміну думками

Демонстрація

розуміння.

Активне

опанування

знаннями.

Активна

взаємодія.

Можливе

відхилення

від теми.

Сильна

залежність

від рівня

підготовки

студентської

групи.

6. Висловіть своє ставлення до зменшення кількості аудиторних занять і збільшення частки самостійної роботи студентів.

7. Які методи навчання, на Вашу думку, орієнтовані на формування творчої особистості? Відповідь аргументуйте.

Індивідуальні творчі завдання

1. З психолого-педагогічної та науково-методичної літератури останніх років доберіть 7-10 публікацій, присвячених методам навчання у вищій школі. Проаналізуйте вплив нової парадигми навчання на погляди

науково-педагогічних працівників стосовно змісту освіти і вибору дидактичних методів.

2. Проаналізуйте сутність поняття "педагогічна інноватика". Чи є різниця між термінами "інноватика" та "інновації"?

3. Підготуйте план-конспект семінарського заняття з використанням інтерактивних методів навчання (за фаховим спрямуванням студента).

4. Апробуйте методичну розробку в процесі педагогічної практики. Проаналізуйте результативність заняття.

Індивідуальні творчі завдання
Модуль 4. Психолого-педагогічні засади формування особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою
Міні-модуль 4.1. Загальна характеристика психологічних особливостей студентського віку. Студентство як особлива соціально-психологічна група
Соціально-психологічні особливості студентського віку
Проблема розвитку Інтелекту і креативності в період студентства
Міні-модуль 4.2. Урахування типологічних особливостей студентів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу
Урахування особливостей темпераменту
Урахування акцентуацій характеру студента
Інші прояви індивідуально-психологічних особливостей
Урахування Тендерних особливостей студентів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru