Соціальна педагогіка - Богданова І.М. - Завдання до теми 3. Основні поняття соціальної педагогіки

Тема 4. Передумови виникнення соціальної педагогіки

Тема 5. Соціально-педагогічний потенціал християнства та християнської педагогіки

Тема 6. Традиції соціальної підтримки за часів козацтва та за часів російського царату

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Завдання мають на меті формування у студентів системи знань (знання законів, закономірностей, понять, означень, сутності явищ і процесів педагогічної дійсності), професійних умінь, навичок, спрямованих на засвоєння певних фахових ролей та розвиток особистісних якостей. Кожне завдання відповідає конкретній темі й має чітке призначення. Завдання поділяються на класи: тренувальні, стереотипні, евристичні, діагностичні. Завдання, що належать до класу діагностичних, пропонуються як індивідуальні навчально-дослідні.

Завдання поступово ускладнюються від тренувальних до стереотипних, евристичних і діагностичних з відповідним збільшенням кількості дій для їх виконання, або кількості видів виконаних робіт. Умовно поділ усіх запропонованих завдань відбувається за такими ступенями складності: завдання тренувального характеру мають перший ступінь складності, стереотипні — другий, евристичні — третій, діагностичні — четвертий. Відповідно до зазначених класів завдань розглядається і рівень інтелектуальної активності: інтелектуальна активність у відпрацюванні тренувальних завдань першого ступеня складності, інтелектуальна активність у відпрацюванні стереотипних завдань другого ступеня складності, інтелектуальна активність у відпрацюванні евристичних завдань третього ступеня складності та інтелектуальна активність у відпрацюванні діагностичних завдань четвертого ступеня складності.

Завдання першого ступеня складності (тренувальні) спрямовані на формування системи знань, науково-пізнавальних умінь і навичок та на розвиток сприймання, уваги, пам'яті, тобто на запам'ятовування і засвоєння фактів, понять, закономірностей, законів, теорій, принципів і правил, а також відпрацювання гностичних умінь і навичок*

Завдання другого ступеня складності (стереотипні) спрямовані, крім зазначених вище напрямів, на оволодіння уміннями складати та оформляти звіти, анотації, програми, статті, рукописні книги, тобто виконувати розумові дії, які необхідні для застосування отриманих знань.

Завдання третього ступеня складності (евристичні) вимагають відповідних знань, умінь і навичок, сформованих попередніми завданнями, та сприяють активізації і розвитку мисленнєвої, оціночної та ціннісно-смислової діяльності, а також формуванню умінь давати самостійні та критичні оцінки.

Завдання до теми 1. Виникнення і становлення соціально-педагогічної теорії та практики

І ступінь складності

1. Підготуватися до мікровиступу за темою "Витоки системи соціальної опіки і підтримки".

2. Скласти питання для проведення бесіди за темою "Основні етапи становлення соціально-педагогічної практики".

3. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом розповіді за темою "Основні передумови виникнення соціально-педагогічної теорії".

II ступінь складності

1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Соціально-благодійна діяльність українських братств" і оформити у вигляді рукописної книги.

2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Досвід роботи А.С. Макаренка з правопорушниками". Оформити у вигляді статті до педагогічної газети.

3. Скласти бібліографію до теми "Соціально-педагогічна робота на сучасному етапі розвитку".

ІІІ ступінь складності

1. Написати есе на тему "Роль церкви у розвитку благодійництва".

2. Написати анотацію на один із творів А.С. Макаренка.

3. Розробити опорний конспект за темою "Соціально-педагогічна діяльність С.Т. Шацького".

Завдання до теми 2. Предмет і завдання соціальної педагогіки

І ступінь складності

1. Підготувати дискусію на тему "Соціальна педагогіка — наука чи практика?".

2. Підготувати конференцію на тему "Зв'язок соціальної педагогіки з іншими науками та суспільною практикою".

3. Підібрати необхідні нормативно-правові матеріали для розкриття теми "Підготовка соціальних працівників на сучасному етапі розвитку України". Оформити у вигляді статті.

ІІ ступінь складності

1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Характеристика суб'єктів і об'єктів соціально-педагогічної роботи на Одещині" і оформити у вигляді рукописної книги.

2. Скласти план роботи для студентів групи щодо їх залучення до соціально-педагогічної діяльності у процесі навчання.

3. Розробити план підготовки та проведення студентської науково-практичної конференції за темою "Соціально-педагогічна діяльність студентів в університеті".

ІІІ ступінь складності

1. Провести наукове спостереження за групою студентів з метою виявлення їх інтересів, потреб, бажань у сфері соціально-педагогічної діяльності. Оформити у вигляді доповіді на семінарі.

2. Провести інтерв'ю з групою студентів з метою виявлення їх інтересів, потреб, бажань у сфері дозвілля, оформити у вигляді доповіді на семінарі.

3. Провести анкетування з групою студентів з метою виявлення їх інтересів, потреб, бажань у майбутній професійній діяльності, оформити у вигляді доповіді на семінарі.

Завдання до теми 3. Основні поняття соціальної педагогіки

І ступінь складності

1. Підготуватися до мікровиступу за темою "Соціалізація — основна категорія соціальної педагогіки".

2. Підготувати дискусію на тему "Соціальне середовище — необхідна умова соціалізації особистості?".

3. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом пояснення за темою "Порівняльна характеристика соціальної допомоги та соціальних послуг у структурі соціального обслуговування".

4. Скласти бібліографію з теми "Зміст та види соціальної профілактики в Україні".

ІІ ступінь складності

1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Історія генези соціального виховання" і оформити у вигляді рукописної книги.

2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми щодо видів і функцій соціальної реабілітації в Україні і оформити у вигляді статті до педагогічного журналу.

3. Скласти міні-словник-довідник для соціальних педагогів.

4. Підготувати опорний конспект навчального матеріалу за темою "Характеристика ресоціалізації".

III ступінь складності

1. Виявити складові соціальної адаптації студентів університету, представити у вигляді стислої характеристики.

2. Провести вивчення структури соціальної допомоги та соціальних послуг для студентів університету, представити у вигляді стислої характеристики.

3. Розробити план підготовки та проведення студентської науково-практичної конференції за темою "Соціальне виховання: проблеми та перспективи".

4. Розробити програму Центру соціальної служби для студентів (ЦССС) університету.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Завдання четвертого ступеня складності мають діагностичний характер, поєднують декілька видів робіт і характеризуються спрямованістю на формування проектувальних і конструктивних умінь та умінь моделювати педагогічні процеси у контексті проблематики особистісно орієнтовної діяльності, а також умінь використовувати знання у новій конкретній ситуації.

Завдання до теми 4. Передумови виникнення соціальної педагогіки

1. Провести теоретичне дослідження, яке дасть можливість ознайомитися з історією соціальної підтримки дітей та молоді на Одещині. Оформити у вигляді статті до студентського журналу "Збірник наукових студентських праць".

2. Провести вивчення питання щодо соціально-педагогічної діяльності на Одещині у XIX ст. Оформити у вигляді статті до студентського журналу "Збірник наукових студентських праць".

3. Провести вивчення питання щодо сопДально-педагогічної діяльності на Одещині у XX ст. Оформити у вигляді статті до студентського журналу "Збірник наукових студентських праць".

4. Виявити характерні особливості соціально-педагогічної діяльності сьогодення на Одещині.

Завдання до теми 5. Соціально-педагогічний потенціал християнства та християнської педагогіки

1. Провести теоретичне дослідження щодо соціально-педагогічної ролі християнства, представити у вигляді реферату.

2. Провести теоретичне дослідження щодо ролі християнської педагогіки у становленні соціальної педагогіки, представити у вигляді реферату.

3. Розробити програму науково-теоретичної конференції на тему "Роль церкви у розвитку благодійництва на Одещині у XIX ст."

4. Провести дослідження щодо виявлення основних тенденцій благодійництва з боку церкви сьогодні. Представити у вигляді доповіді на конференції.

Завдання до теми 6. Традиції соціальної підтримки за часів козацтва та за часів російського царату

1. Провести теоретичне дослідження щодо ролі козацької педагогіки у становленні соціальної педагогіки, представити у вигляді реферату.

2. Провести теоретичне дослідження щодо соціальної підтримки дітей та молоді за часів російського царату, представити у вигляді реферату.

3. Розробити програму науково-теоретичної конференції на тему "Роль соціальної підтримки населення за часів козацтва та російського царату у становленні і розвитку соціальної педагогіки". 192

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Завдання до теми 4. Передумови виникнення соціальної педагогіки
Завдання до теми 5. Соціально-педагогічний потенціал християнства та християнської педагогіки
Завдання до теми 6. Традиції соціальної підтримки за часів козацтва та за часів російського царату
Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ
Тема 7. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Тема 8. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 9. Соціальне значення діяльності Товариства Червоного Хреста
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru