Облік у зарубіжних країнах - Губачова О.М. - 7.2. Облік інвестицій в облігації і порядок амортизації премії та дисконту по придбаних облігаціях

Інвестиції в облігації є одним із видів вкладень у ринко ві боргові зобов'язання інших компаній. Компанія-інвестор здійснює облік інвестицій в облігації на реальному (балансовому), активному рахунку "Інвестиції в облігації". Придбання облігацій інвестором відображається в бухгалтерському обліку записом:

Дебет рахунку "Інвестиції в облігації"

Кредит рахунку "Грошові кошти"

Якщо облігації придбані між датами виплати відсотків по них, то компанія-інвестор, окрім вартості облігації, сплачує також суму відсотків, нарахованих з моменту їх останньої виплати.

Приклад 1. 1 червня 20ХХ р. придбано 60 штук 10%-вих облігацій корпорації "Оріон" за номінальною вартістю $500 кожна, які були випущені 31 грудня 20ХХ р. терміном на 10 років. Облігації придбано за ціною $420 з виплатою комісійних брокерам в сумі $200 та зі сплатою нарахованих відсотків за п'ять місяців (січень-травень) в сумі $1250

У бухгалтерському обліку операція буде відображена записами:

1 червня 20ХХ р. - придбання облігацій:

Дебет рахунка "Інвестиції в облігації" - 25 400

Дебет рахунка "Відсотки по облігаціях, що підлягають отриманню" -1250

Кредит рахунка "Грошові кошти" - 26 650

31 липня 20ХХ р. - отримання відсотків по облігаціях:

Дебет рахунка "Гротові кошти" - 1 750

Кредит рахунка "Відсотки по облігаціях, що підлягають отриманню" -1250

Кредит рахунка "Дохід по облігаціях" - 500

Якщо компанія-інвестор реалізує придбані облігації до настання строку їх погашення, то в момент реалізації в обліку відображається не тільки списання реалізованих за ринковими цінами облігацій, а й прибутки або збитки від реалізації.

Приклад 2. Раніше придбані облігації корпорації "Оріон" були реалізовані 1 листопада 20ХХ р. за ринковою ціною $400 кожна з виплатою комісійних брокерові в сумі $300. Нараховані відсотки на дату реалізації облігацій складають $500

У результаті продажу облігацій компанія-інвестор отримала збитки в сумі $1700 (24 000 - 300 - 25 400).

У бухгалтерському обліку операція буде відображено записами:

31 жовтня 20ХХ р. - отримання відсотків по облігаціях:

Дебет рахунка "Грошові кошти" - 500

Кредит рахунка "Дохід по облігаціях" - 500

1 листопада 20ХХ p. - реалізація облігацій:

Дебет рахунка "Гротові кошти" - 23 700

Дебет рахунка "Збитки від реалізації облігацій" - 1 700

Кредит рахунка "Інвестиції в облігації" - 25 400

У процесі придбання облігацій, зазвичай, їх номінальна вартість не співпадає з ринковою. Якщо ринкова вартість облігації нижча за її номінальну вартість, то різниця в сумі, отримана в результаті придбання такої облігації, називається дисконтом. Наприклад, облігація номіналом $1000 придбана за $950; сума дисконту становить $50 (1000 - 950).

Сума перевищення ринкової вартості облігації над її номінальною вартістю називається премією. Наприклад, облігація номіналом $1000 придбана за $1050; сума премії складає $50 (1050 - 1000).

За умови утримання компанією-інвестором довгострокових інвестицій в облігації різниця між вартістю придбаних облігацій і їх номінальною вартістю має бути амортизована.

Амортизація премії чи дисконту по придбаних облігаціях нараховується протягом періоду, який триває з моменту придбання облігації до її погашення і здійснюється шляхом коригування (зменшення або збільшення) суми отриманого доходу у вигляді відсотків по облігаціях.

У наведеному прикладі облігації корпорації "Оріон" були придбані з дисконтом у сумі $4600 (30 000 - 25 400). З огляду на це, 31 липня 20ХХ р. в момент отримання доходу по облігаціях, на рахунках бухгалтерського обліку має бути відображено також нарахування амортизації дисконту в розмірі 1/20 суми дисконту, що амортизується, тобто $230 (460/20). На цю суму в обліку складається бухгалтерське проведення:

Дебет рахунка "Інвестиції в облігації"" - 230

Кредит рахунка "Дохід по облігаціях" - 230

На суму нарахованої амортизації премії складається бухгалтерське проведення:

Дебет рахунка "Дохід по облігаціях"

Кредит рахунка "Інвестиції в облігації"

Приклад 3. 2 січня 20ХХ р. придбано 50 штук 10 %-них облігацій номінальною вартістю $1000 кожна, які були випущені терміном на 10 років. Облігації придбано за ціною $1025 кожна з виплатою комісійних брокерам в сумі $750. Сума премії по придбаних облігаціях складає $2000 (52 000- 50 000). 31 липня 20ХХ р. отримано відсотки по облігаціях в сумі $2500

У (бухгалтерському обліку операція буде відображена записами: 2 січня 20ХХ р. - придбання облігацій:

Дебет рахунка "Інвестиції в облігації"" - 52 000

Кредит рахунка "Грошові кошти" - 52 000

31 липня 20ХХ р. - отримання відсотків по облігаціях:

Дебет рахунка "Грошові кошти" - 2500

Кредит рахунка "Дохід по облігаціях" - 2500

30 червня 20ХХ р. - нарахування амортизації премії у розмірі 1/20 суми премії, що амортизується (2000/20=$100).

Дебет рахунка "Дохід по облігаціях" - 100

Кредит рахунка "Інвестиції в облігації" - 100

7.3. Облік інвестицій в акції та порядок їх переоцінки
7.4. Облік інвестицій в асоційовані компанії
7.5. Призначення, склад та порядок подання консолідованої фінансової звітності
7.6. Принципи та процедури консолідації фінансових звітів
РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
8.1. Сутність, класифікація та оцінка зобов'язань
8.2. Облік короткострокових (поточних) зобов'язань
8.3. Облік зобов'язань по заробітній платі та пов'язаних з нею відрахуваннях
8.4. Облік довгострокових векселів
8.5. Види облігацій і порядок їх випуску
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru