Основи аудиту - Ільіна С.Б. - 1.4. Організаційні форми аудиторської діяльності, їх функції, права та відповідальність

Аудиторська діяльність включає в себе нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення аудиту та його практичне виконання і надання аудиторських послуг. Такі послуги можуть надаватися тільки аудиторською фірмою або аудитором, що зареєстровані в Реєстрі Аудиторської Палати України.

Суб'єктами організації аудиторської діяльності можуть бути лише аудиторські фірми або приватні аудитори, що мають право на здійснення аудиту. У них обов'язково повинна бути ліцензія на право проведення аудиту.

Аудиторська фірма — це юридична особа, що здійснює аудиторську перевірку суб'єкта господарювання, має ліцензію і здійснює винятково надання аудиторських послуг.

Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь-якої форми власності. Проте при формуванні статутних документів необхідно дотримуватися основних вимог Закону України "Про аудиторську діяльність". Загальна частка засновників аудиторської фірми, які не є аудиторами, в статутному фонді не повинні перевищувати 30%.

Здійснення аудиторської діяльності проводиться за умови, якщо в її складі працює хоча б один сертифікований аудитор, який повинен бути ЇЇ керівником.

Органам державної влади, виконавчим органам рад народних депутатів, контрольно-ревізійним установам, які мають державні повноваження, а також фізичним особам, яким забороняється здійснювати підприємницьку діяльність, забороняється займатися наданням аудиторських послуг.

Здійснення аудиторської діяльності та надання аудиторських послуг надається на підставі договору на проведення аудиту.

Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" замовник має право вільного вибору аудиторської фірми або аудитора. Проте він повинен надати належні умови для проведення аудиторської перевірки суб'єкта господарювання, а аудиторські фірми якісно виконати договірні умови.

Аудиторські фірми виконують такі функції (табл. 1.8).

Таблиця 1.8. Функції аудиторських фірм

Організаційні форми аудиторської діяльності

Функції аудиторських фірм

Аудиторська фірма та

її регіональні

відділення

І. ПРАВОВА

Експертиза фінансово-господарської діяльності та

стану майна підприємства.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНА

Оцінка і аудит достовірності бухгалтерського

обліку і фінансової звітності та відповідність

чинному законодавству внутрішньо-зовнішніх

операцій.

3. МЕТОДИЧНА

Прогнозне планування основної та допоміжної діяльності підприємства на основі згоди із

замовником.

4. КОНСУЛЬТАЦІЙНА

Проведення консультацій з питань організації

роботи підприємства та обліку, заповнення

фінансової звітності.

5. ІНФОРМАЦІЙНА

Видання методичної, довідкової літератури з

питань аудиторської діяльності фірми.

Таким чином, діяльність аудиторських фірм зводиться до виконання незалежної експертизи діяльності підприємств та відповідності її законодавчим та нормативним актам.

Аудиторські фірми (аудитори) мають такі права:

• на підставі законодавчих та нормативних актів визначати форми, методи аудиту;

• отримувати від суб'єктів господарювання первинні та зведені документи і регістри бухгалтерського обліку, та пояснення від керівництва та працівників замовника, то мають пряме відношення до аудиторської перевірки замовника;

• перевіряти наявність капіталу підприємства та зобов'язань;

• проводити контрольні заміри виконаних робіт;

• визначати якість випущеної та відвантаженої покупцю готової продукції;

• залучати до перевірки фахівців різного профілю, що мають пряме відношення до об'єктів перевірки.

В свою чергу, аудиторські фірми за неналежне виконання своїх обов'язків несуть майнову та іншу відповідальність, що визначена договором відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність". За невиконання договірних умов до аудитора Аудиторською палатою України застосовуються стягнення у вигляді припинення дії сертифіката на строк до одного року або його анулювання. Аудитор повинен пам'ятати, що рішення АПУ щодо припинення дії сертифіката можна оскаржити в суді.

Міжнародною практикою визначені такі організаційні форми аудиторської діяльності (рис. 1.8).

Організаційні форми аудиторської діяльності

Рис. 1.8. Організаційні форми аудиторської діяльності

Однією з найпоширеніших форм організації є партнерство. На чолі аудиторської фірми стоять кілька незалежних аудиторів. Вони мають сертифікати на ліцензію.

При створенні таких фірм законодавство встановлює вимоги та обмеження, що забезпечують їх незалежність [22, с.39].

Наприклад, у США таю обмеження передбачені правилом 505 кодексу професійної поведінки АКРА.

Зокрема, кодекс США передбачає такі обмеження:

• власники фірм повинні бути аудиторами, що мають достатній практичний досвід;

• управляти фірмою може лише один з її власників або директорів;

• акції фірми повинні належати або передаватися лише аудиторам;

• працівники фірми, які не отримали сертифікат, не мають право обіймати керівні посади і вирішувати професійні проблеми;

• усі працівники фірми зобов'язані дотримуватися норм поведінки, встановлених АІСРА.

В країнах з розвиненою ринковою економікою переважна більшість аудиторських фірм невелика. Так, у США 95% аудиторських фірм мають штат до 25 чоловік. Проте такі компанії, як "Велика шістка" — "Артур Андерсен", "ПрайсУотерхауз", "ЕрнстіЯнг", "Делойт Туш Томацу" — виконують значний обсяг аудиторських послуг. їх річний прибуток обчислюється сотнями мільйонів чи більйонів доларів.

Заданими досліджень, зокрема США і України, встановлено, що вимоги до аудиторських фірм у США значно виші.

Незалежність аудиторської фірми у США гарантується обов'язковим дотриманням встановленої типової структури: посади менеджера, партнера, старшого аудитора чи асистента. Кожна вказана посада має кваліфікаційну характеристику, що встановлюється аудиторською фірмою (табл. 1.9).

Таблиця 1.9. Кваліфікаційні характеристики посад аудиторів фірми "Прайс Уотерхауз"

Посада

Спеціальна

освіта

Практичний

досвід

Сертифікат

Ліцензія

Коло професійних

обов'язків

1

2

3

4

5

б

Партнер

Обов'язкова

закінчена

Обов'язковий

Обов'язковий

Обов'язкова

Оцінка роботи

персоналу, прийняття

рішень щодо укладення договорів, виду

аудиторських висновків, проведення зустрічей із замовниками,

вирішення проблем 3

професійними

організаціями

Менеджер

Обов'язкова

закінчена

-

-

-

Контроль за роботою

старших аудиторів і

асистентів, узагальнення підсумків їх

роботи, зустріч 3

керівництвом фірми-

кліента, підготовка

пропозицій щодо

змісту аудиторських

висновків

Старший

аудитор

Обов'язкова

закінчена

або не

закінчена

-

-

-

Керівництво роботою

асистентів, узагальнення підсумків їх

роботи, робота з

середньою ланкою

управління клієнта

Асистент

аудитора

-

-

-

-

Виконання окремих

аудиторських процедур та збирання аудиторських свідчень

Структурні відділи фірми створюються за функціональними ознаками: відділу аудиту, обліку, консультування та інших послуг.

З метою успішної діяльності, наприклад, у Великобританії проводиться обмін досвідом: спільне вирішення проблемних питань; постійний контроль за роботою виконавців; планування та раціональний розподіл обов'язків серед персоналу, контроль якості аудиту.

Аудиторські фірми в Україні почали свою діяльність у 1991 році. Згідно з Законом "Про аудиторську діяльність" аудиторська діяльність на Україні здійснюється у вигляді аудиторських перевірок, експертиз, консультацій з ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності тощо. Проте переваги віддаються у вигляді обов'язкового підтвердження показників річної фінансової звітності.

В Україні аудиторські фірми створені у більшості регіонів — національні, спільні та іноземні. Так, у Києві діють чотири відомих за кордоном аудиторські фірми, персонал яких складається як із зарубіжних, так і з українських фахівців. Поєднання зарубіжного досвіду та регіональних перевірок з дотриманням національних та міжнародних стандартів забезпечує високий рівень консультацій потенційним інвесторам, хто має наміри відкрити свою аудиторську фірму в Україні.

Характеристика зарубіжних аудиторських фірм, що функціонують в Україні, подана у табл. 1.10.

Таблиця 1.10. Діяльність інофірм в Україні

Назва

Послуги

1

2

"Артур Андерсен"

Консультації з питань організації аудиту, оподаткування, підприємництва, спеціалізовані послуги корпораціям, допомога українським організаціям при складанні звітів, допомога радникам і аудиторам підприємств з іноземними інвестиціями в Україні тощо

"Депонт енд ТУШ"

Послуги з аудиту (безпосередньо перевірки);

бухгалтерські послуги;

консультації 3 питань управління;

консультації в галузі інформаційних технологій тощо

"Ерист енд Янг"

Спеціалізовані консультації з питань нафтогазової, електронної промисловості та будівництва; аудиторські процедури (повномасштабні та обмежені); фінансовий аналіз;

оцінка фінансового стану підприємства; оцінка та підбір партнерів тощо

"Купере енд Лайбрандг"

Аудиторські послуги;

вибір юридичної особи;

розробка податкових схем;

переговори з потенційними партнерами;

оцінка бізнес-планів;

допомога у впровадженні комп'ютерних систем бухгалтерського обліку та інформаційних систем управління тощо

"Мазар" (Франція)

Аудиторські послуги;

консультації для підприємств;

навчання фахівців у рамках програми Європейського співтовариства ТАСІ8

Функціонування в Україні зарубіжних аудиторських фірм сприяє розвитку вітчизняного аудиту, опануванню світового досвіду і вдосконаленню діяльності аудиторських фірм.

Необхідно відмітити, що аудиторська діяльність в Україні набула подальшого розвитку, але кількість приватних аудиторів значно менша (через складнощі в організації аудиторської діяльності, зокрема, пошуків клієнтів, формування замовлень на проведення аудиту тощо).

Характерним для України є нерівномірність зростання кількості аудиторських фірм і приватних аудиторів. Високі темпи характерні для регіонів з високою діловою активністю. Це - місто Київ, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Запорізька області.

Як стверджують науковці С.Ф. Голов і СЯ. Зубилевич [22, с.13], Україні властиве є зростання аудиторських фірм та надання послуг, натомість спостерігається невисока якість аудиторських перевірок, що є результатом відсутності правових актів та достатнього досвіду роботи.

Для оцінки якості організації і здійснення аудиту, наприклад, у Великобританії проводиться опитування, що надається у табл. 1.11.

Цей досвід опитування Великобританії доцільно застосовувати аудиторським фірмам України.

Таблиця 1.11. Анкета оцінки якості аудиту

Розділи анкети

Можливі запитання

1

2

Нові клієнти

Чи проведене попереднє вивчення нового клієнта? Чи з усіх можливих джерел отримана інформація про нового клієнта? Чи оцінені технічні можливості фірми для здійснення послуг? Чи проведена попередня оцінка наявності кваліфікованого персоналу для виконання послуг?

Договір на проведення аудиту

Чи враховані особливості співпраці з новим клієнтом у тексті договору? Чи вносилися необхідні зміни до договорів про співпрацю з постійними клієнтами? Чи відповідають вимогам аудиторських стандартів форма і зміст договору? Чи звертається увага у тексті договору на виявлення помилок, шахрайства?

Організація і контроль

Чи передбачений певний розподіл прав, обов'язків і відповідальності у фірмі? Чи забезпечує структура управління належний контроль за здійсненням робіт? Чи обов'язково планується виконання замовлень? Чи практикується обговорення аудиторською групою проміжних і кінцевих результатів роботи? Чи передбачений незалежний контроль за здійсненням робіт з боку партнера? Чи регулярно надавалися консультації партнером (менеджером)? Чи розроблена і діє система підзвітності під час виконання аудиту?

Контроль за якістю виконання після завершення аудиту

Чи класифікуються робочі документи після завершення аудиту на постійний і поточний файли? Чи аналізуються виконані роботи? Чи оцінюється повнота виконання аудиторських програм? Чи розглядається правильність висновків, винесених за результатами вибіркової перевірки? Чи оцінюється якість і повнота документування аудиту?

Процедури

Чи користується персонал фірми певними структурами? Якщо так, то чи включають вони такі розділи: аудиторські процедури, облікові стандарти, вимоги законодавства, оподаткування, система підзвітності? Чи вносяться зміни до цих інструкцій? Що є підставою для внесення змін? Чи передбачає інструкція методику тестування?

Зв'язок із замовником

Чи має фірма системний підхід до зв'язків із замовником? Чи всі клієнти інформуються про недоліки у системі внутрішнього контролю? Чи отримана інформація про внесення змін згідно з попередніми пропозиціями фірми? Чи ведуться протоколи зустрічей із замовником?

Підвищення кваліфікації кадрів

Чи передбачена система підвищення кваліфікації кадрів на фірмі? Чи забезпечене отримання періодичних видань професійних організацій? Чи мають змогу працівники своєчасно отримувати інформацію про зміни у законодавстві? Чи є на фірмі бібліотека професійної літератури? Чи здійснюються заходи щодо підвищення кваліфікації за допомогою навчальних закладів? Чи беруть участь працівники у семінарах, конференціях, які організовують професійні організації4?

Загальні питання

Чи постійно контролюється якість наданих послуг? Чи немає претензій з боку замовника до кваліфікації працівників? Чи контролюється якість роботи експертів, залучених до аудиту? Чи враховуються потреби третіх сторін під час здійснення аудиту і підготовки висновку?

1.5. Питання для обговорення та самоперевірки
1.6. Практичний блок
1.7. Контрольний блок
1.7.1. Тести
1.7.2. Графічний блок
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні
2.2. Основні етапи проведення аудиторської перевірки
2.3. Порядок укладення договору на проведення аудиту
2.4. Планування проведення аудиту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru