Основи аудиту - Ільіна С.Б. - 1.7.1. Тести

1. Яка держава вважається батьківщиною законодавства з аудиту?

2. В якому році на Україні створено Аудиторську Палату України ?

3. В якому році введені постійно діючі національні нормативи з аудиту?

4. Дайте визначення поняття "аудит".

5. Кого вважають творцями аудиторської науки?

6. Назвіть основні елементи визначення аудиторської діяльності.

7. Розкрийте спільні риси між аудитом, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою.

8. Які суттєві відмінності між аудитом, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою ?

9. За якими ознаками у міжнародній практиці розрізняють аудит ?

10. Як класифікують аудит за ознакою в міжнародній практиці?

11. Як здійснюється класифікація аудиту в Україні за об'єктами ?

12. Яка відмінність за елементами між внутрішнім і зовнішнім аудитом?

13. Назвіть ознаки етапів проведення аудиту та дайте їх визначення.

14. Які елементи включає модель процесу операційного аудиту ?

15. Назвіть напрями подальшого розвитку аудиту.

16. Що являє собою аудиторська фірма ?

17. Які визначені організаційні форми аудиторської діяльності в міжнародній практиці?

1.6. Практичний блок

1.6.1. Складіть порівняльну відмінність аудиту від ревізії, бухгалтерської експертизи та перевірки ДПА за ознаками.

1.6.2. Складіть таблицю, що буде вміщувати основні етапи розвитку аудиту в Україні.

1.6.3. На основі законодавчих, нормативних та міжнародних актів дайте визначення поняття "аудиту" та вкажіть відмінності.

1.7. Контрольний блок

1.7.1. Тести

1. У чому полягає головна відмінна риса сучасного аудиту?

а) сучасний аудит розглядає не всі помилки, а лише ті, що суттєво впливають на правдивість і об'єктивність фінансової звітності;

б) виявлення шахрайства є головним завданням аудиту;

в) сучасний аудит концентрує свою увагу на сферах підвищеного ризику і готує звіт на підставі результатів вибіркової перевірки;

г) відповідальність за запобігання помилкам і шахрайству покладена на керівника підприємства.

2. Ви створили підприємство і перед датою представлення першого квартального звіту хочете переконатись, що у Вас не буде проблем з податковим інспектором та представниками інших органів, до яких сплачуються обов'язкові платежі. За рахунок якого джерела будуть віднесені витрати на здійснення аудиту в цьому випадку?

а) за рахунок коштів спеціальних фондів;

б) за рахунок собівартості (витрат обігу);

в) за рахунок прибутку до оподаткування;

г) за рахунок прибутку, що лишається у розпорядженні підприємства.

3. За яких умов аудиторська фірма може здійснювати аудит фінансової звітності інвестиційної компанії?

а) за умови укладення договору на аудит;

б) аудит фінансової звітності інвестиційної компанії не є обов'язковим;

в) за наявності сертифіката і ліцензії;

г) за відсутності порушення спеціальних вимог до статті 24 Закону України "Про аудиторську діяльність".

4. Директор аудиторської фірми одночасно є засновником відкритого акціонерного товариства — інвестиційного фонду. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами законодавства України та Міжнародних стандартів аудиту.

а) це порушення принципу професійної незалежності згідно з Міжнародними стандартами, але дозволяється законодавством України;

б) це заборонено законодавством України, але дозволяється Міжнародними стандартами;

в) це заборонено законодавством України;

г) це не заборонено, якщо вказане товариство не належить до клієнтів цієї фірми.

1.7.2. Графічний блок

На основі наведеної таблиці 1.12 визначить відповіді, проставляючи їх графічно у рядок: "Так" — „+" "№"-„-„. Чи правильно що:

1. Перша згадка про аудиторів Великобританії належить до 1299 р.

2. Розвиток аудиту бере свій початок у Шотландії.

3. У міжнародних нормах з аудиту аудиторська перевірка визначається як незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації об'єкту.

4. Статут Спілки аудиторів України прийнятий на з'їзді аудиторів 14.02.1995 р.

5. У1993 р. в Україні створено самостійний орган - Аудиторську палату України.

6. До основних елементів визначення аудиторської перевірки належать: мета, суб'єкт, об'єкт, критерії достовірності інформації та споживачі аудиторських послуг.

7. Основні критерії достовірності інформації у звітності розглядаються у нормативі 24 "Врахування роботи спеціаліста внутрішнього аудиту".

8. Провідною формою зовнішнього контролю у розвинених країнах світу є незалежне аудиторство, що проводиться ревізорами широкого профілю.

9. За основою взаємодії аудит - це добровільний захід, що виконується на основі договору, а ревізія - за наказом вищих або державних органів.

10. Однозначне поняття аудиту визначається Нормативом №2 "Основні вимоги до аудиту".

Результати відповідей наведені в табл. 1.12

Таблиця 1.12. Визначення правильних відповідей на поставлені питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.7.2. Графічний блок
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні
2.2. Основні етапи проведення аудиторської перевірки
2.3. Порядок укладення договору на проведення аудиту
2.4. Планування проведення аудиту
2.5. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті
2.6. Питання для обговорення і самоперевірки
2.7. Практичний блок
2.8. Контрольний блок
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru