Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В.В. - ЛІТЕРАТУРА

1. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання / Пер. з англ.: Навч. пос. - М: Видавничий дім "Вільямс", 2001. - 608 с.

2. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. -М.: ИНФРА - М, 1999. - 804 с. Аудит: теорія і практика: Навч. посібник/ А.Г. Загородній, М.В. Корягін, А. В. Єлісєєв, Л.М. Полякова та ін. - 2-е вид., перероб. і доп. - Львів: Львівська політехніка, 2004. -453,[2] с: табл. - Бібліогр. с. 448-453. - ISBN 966-553-365-7

3. Арене А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ./ Гл. редактор серии проф. Я.В.Соколов. (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту). - М.: Финансы и статистика, 1995.

4. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг: Учеб. для вузов / Под общ. ред. ГЛ. Багисва. - М.: Экономика, 1999. - 703 с.

5. Бакун О.Розвиток внутрішнього аудиту в Україні/ О.Бакун // Вісник Національного банку України. - 2002. - № 1. - С. 11-13

6. Бородкін О. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація/ О.Бородкін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. -№ 2. - С. 45-53. - Бібліогр.: 10 назв

7. Білоусов А. Внутрішній аудит : перспективи розвитку і методика організації на підприємствах України/ А.Білоусов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - № 2. - С. 54-57

8. Бичкова С.М. Доказательства в аудите. - М: Финансы и статистика, 1998.- 176с.

9. Бичкова С.М. Аудиторская деятельность. Теория и практика. (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). - СПб.: Изд. "Лань", 2000.

10. Богомолов A.M., Голощапов Н.А. Внутренний аудит. Организация и методика проведения. - М.: "Экзамен", 1999.

11. Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации. - М.: "Экзамен", 2000.

12. Бурцев Володимир. Внутрішній аудит компанії/ Володимир Бурцев // Круглий стіл. - 2004. - № 3. - С. 19-24

13. Білуха Микола Тимофійович. Курс аудиту: Підруч./ Микола Білуха, -К.: Вища школа: Знання, 1998. - 573, [1] с: табл. - ISBN 5-11-004719-7.

14. Бутинець Ф.Ф., та ін. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навч. пос. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 416с.

15. Білуха Н.А. Курс аудиту: Підруч. 2-ге вид, перероб. - К: Вища школа.: КОО Т-во "Знання", 1999. - 574с.

16. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К: Т-во "Знання", КОО, 2001.-402с.

17. Данилевский Ю.А. Общий аудит, аудит бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов. - М.: Бухгалтерский учет, 1996.

18. Данилевский Ю.А., Шапигузов СМ., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 1999.

19. Долж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита: Пер. с англ.; предисловие С.А. Стукова. (Аудит: теория и практика). - М.: Финансы и статистика; ЮНИТИ, 1992.

20. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. - К.: Лібра, 2002. - 712 с. 21.Иткин Ю.М. Проблемы становления аудита. - М.: Финансы и статистика, 1991.

22. Закон України від 22.04.93 р. №3125-ХІІ "Про аудиторську діяльність", зі змінами та доповненнями.

23. Національні нормативи аудиту, Кодекс професійної етики аудиторів України, затверджені рішенням Аудиторської палати України від 18.12.98 р.№73.

24. Кулаковська, Людмила Петрівна. Основн аудиту: Навч. посібник для студ вузів І-ІV рівнів акредит. Людмила Кулаковська, Юрій Піча, - 2-е вид-, нерероб. і доп. - К.; Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. - 500,[1] с. -Бібліогр.: с. 439-442. - ISBN 966-96076-3-9. - ISBN 966-8007-00-Х. - ISBN 966-7827-18-6.

25. Кузминский А, Кужсльный H. и др.. Аудит. Практ. пособ. - К: Учетик-форм, 1996.-283с.

26. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. Аудиторська палата України, (затверджено рішенням Аудиторської палати України № 73 від 18.12.1998 р.). К., 1999. - 274 с.

27. Неділько А. Застосування внутрішнього аудиту в управлінні будівельними проектами/ А.Неділько // Будівництво України. - 2000. - № 6. - С. 5-7.

28. Не пікша Оксана. Організація служби внутрішнього аудиту та ії роботи на підприємстві/ Оксана Нспікша // Бухгалтерський облік і аудит. -2004. -№ 7. -С. 61-64

29. Максимова В. Принципова модель внутрішнього аудиту (на прикладі виробничих запасів)/ В.Максимова // Бухгалтерський облік і аудит. -2001.-№ 12.-С. 52-55.

30. Мухаровський Михайло. Сертифікація внутрішніх аудиторів - інструмент ефективного функціонування системи управління якістю/ Михайло Мухаровський // Справочник кадровика. - 2006. - № 2. - С. 81-85.

31. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). - М.: МЦРСБУ, 2000.

32. Савчук В. Внутрішній аудит в системі корпоративного управління підприємством/ В. Савчук//Економіка України. -2004. -Nil 5.- С. 50-55.

33. Семенченко С. Внутрішній аудит у кооперативних формуваннях/ С. Семенченко // Економіка АПК. - 2003. - № 6. - С. 107-110.

34. Сухарева Л.Внутрішній аудит в системі фінансового контролю/ Л. Сухарева // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - № 3. - С. 54-58. -Бібліоір.: 12 назв.

35. Сухарева Людмила. Внутрішній аудит в системі фінансового контролю мультинаціональних корпорацій/ Людмила Сухарева // Схід. - 2003. -№ 3. - С. 33-39. - Бібліогр.: 11 назв.

36. Стандарты аудиторской деятельности: Учеб. пособ. (Серия "Высшее образование"). - М.: ИНФРА-М, 2000.

37. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. Аудит, экспертная диагностика, финансовая стратегия. - М.: Форум, 1990.

38. Стуков С.А., Голышев В.Д. Введение в аудит. - М.: Тарвср, 1992.

39. Терещенко Олег. Внутрішнії! аудит і контролінг ризиків у системі ріпнк-менеджменту/ О. Терещенко // Вісник Національного банку України. o 2005. - № 7. - С. 45-49. - Бібліогр. 9 назв

40. Рудницький, Василь Стспанович.Внутішній аудит: Методологія, організація: [Монографія]/ Василь Рудницький, - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 104 с: табл. - Пср.вид.: - Бібліогр.: с. 101-104. -ISBN 966-7411-67-2.

41. Родионова В.М. и др. Финансы. - М.: Финансы и статистика, 1993.

42. Рудницький B.C. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: "Економічна думка", 1998. - 192 с.

43. Рижакова О.Б., Редько О.Ю Організаційно-психологічні засади внутрішнього контролю. Система TQM(CUIA). - Наук, нракт. конф. "Внутрішній аудит" та управління бізнесом." - К.: 2004, с.30-33.

44. Редько А.Ю. Внутрішній аудит. Шлях до самофінансування. - наук практ. конф. "Внутрішній аудит та управління бізнесом") - К.: 2004, с.118-119.

45. Редько О.Ю, Шпановська Т.Л. Незалежність та контроль якості в аудиторській діяльності. - К.: 2006.- с.102

46. Рейдерство: реальность мифа. - Зеркало недели, 23 декабря 2006 г

47. Петрик Олена Анатоліївна. Аудит: Методологія і організація: Монографія/ О.А. Петрик. - К.: КНЕУ. 2003. - 258,[1] с. - Бібліогр.: с.239-259. - ISBN 966-574-455-0

48. Усач Богдан Федорович. Аудит: Навч. ПосібУ Богдан Усач, - 2-гс вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2003. - 222, [ 1 ] с: табл. - Бібліогр. с. 220-223. -ISBN 966-7767-81-7.

49. Терехов А.А. Аудит: перспективы развития. - М.: Финансы и статистика, 2001.

50. Тень от развесистой Москвы. - Деловая Одесса, 21.11.2002г.

51. Твсрдохлсб А. Налоговая реформа: кому нужна однозначность. - Зеркало недели, 20 января 2007г.

52. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту. -Підруч. - К.: Знання, 2006, - 296 с.

53. Чудо чудесное. - Бизнес. 14�2.04.07, с.6.

54. Шпаковська Т.Л. Служба внутрішнього аудиту - ії мета, роль та функції. - проблеми економічної безпеки підприємств в умовах ринкових відносин і роль внутрішнього аудиту в її забезпеченні. Доклади і доповіді. - Одеса, 2002, с.2-7.

Додаток 1. ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ХОДЕ АУДИТА
Додаток 2. ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Додаток 3. Договір про призначення аудитора
Додаток 4. Положення про відділ внутрішнього аудиту


© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru