Судова бухгалтерія - Дондик Н.Я. - Спеціальна література

1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України. - К.: А.С.К., 2000. - 784 с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Н.Ф.Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.

3. Усач Б.Ф., Дячишин Я.В., Шмикова Л.М. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза. - Львів: Каменяр, 1998. - 134 с.

4. Шарманська В.М. Бухгалтерський облік та судово-бухгалтерська експертиза. - Навч.-метод.посіб. - К.:Знання-Прес, 2006. - 254 с.

5. Жила В.Г. Ревизия и аудит. - К.: МАУП, 1998. - 96 с.

6. Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник,- К.: Вища школа, 1998,- 574 с.

7. Камлик M.L. Судова бухгалтерія. Підручник.-К.: Атіка, 2007. - 552 с.

8. Васюта-Беркут O.L. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / Васюта-Беркут О.І., Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О. /За заг. ред. В.Б. Захожая. - К.: МАУП, 2001.

9. БілухаМ.Т. Теорія бухгалтерського обліку. - К., 2000.

10. Теоретичні основи бухгалтеського обліку: Підруч. для вузів/ М.С.Пушкар, Г.П.Журавель, Ю.Я.Литвин, В.Т.Мельник.-2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Вид-во ТАНГ, 1998.

11. Бутинець Ф.Ф., Бардаш СВ., Малюга Н.М., Петренко H.L. Контроль і ревізія. Вид. - 2-е, доп. І перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 512с.

12. Отенко В1., Понікаров В.Д., Сєрікова Т.М Судова бухгалтерія для менеджерів підприємств: Навчальний посібник. - X.: ВД "ШЖЕК", 2005. - 560 с.

13. Глібко В.М., Бущан О.П. Судова бухгалтерія: Підручник. - К.: Юрін-

ком Інтер, 2004. - 224 с.

14. Бандурка А.М. та ін. Основи судової бухгалтерії: Підручник. - Харків: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2001. - 336 с.

15. Судебная бухгалтерия. Общая часть: Учебное пособие Л.И.Бочкова, О.Э.Новак, С.В.Савинов. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"; Саратов: ООО "Бизнес Волга", 2008. - 320 с.

16. Судебная бухгалтерия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям (021100) "Юриспруденция", (060500) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" [Толкаченко A.A. и др.]; под ред. A.A. Толкаченко, В.А.Бородина. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 224 с.

17. Толкаченко A.A., Харабет К.В. Судебная бухгалтерия. - М.: Норма, 2005. - 288 с. - (Краткие учебные курсы юридических наук).

18. Акімов В. В., Бандурка О. М., Беляева Л. О., Лукін В. О. Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів: Методич. посібник. - X.: Вид-во. Ун-ту внутр. справ, 2000. - 80 с.

19. Бандурка А. М., Червяков И. М., Посылкина О. В. Финансово-экономический анализ.-Х.:Ун-т внутренних дел, 1999. 394 с.

20. БелухаН.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. - М.: Дело, 1993. - 269 с.

21. Бутинець Ф.Ф., Бардаш СВ., Малюга Н.М., ПетренкоН. I. Контроль і ревізія. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 512 с.

22. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч. посібник//3а ред. С. Ф. Голова. - Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-клуб", 2000. - 768 с.

23. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник// 3а ред. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с

24. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К.: А. С. К., 2000. - 639 с.

25. Калюга С В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія. - К.: Ельга, Ніка-центр, 2002. - 360 с.

26. Камлик М. I. Судова бухгалтерія: Підручник. - К.: Синтез, 2000. - 256 с.

27. Лукін В. О., Понікаров В. Д. Методика проведення судових експертиз у виявленні та розслідуванні правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків // Вісник Ун-ту внутр. справ. - 1998. - № 3-4. - С. 53-58.

28. Зеленецький В.С, Кротюк В.Л., Файер Д.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз): Наук.-практ. посібник. - Харків: Вид-во "Кроссроуд", 2007. - 672с.

29. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: Навчально-методичний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 344 с.

30. Рудницький В.С, Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень (опорний конспект). Навчальний посібник. - К: ВД "Професіонал", 2004. - 304 с.

31. Волобуев А.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр.справ, 2000. - 336 с.

32. Куркін М.В., Понікаров В.Д. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів. Навчальний посібник. Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. - 412 с.

33. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навчально-методичний посібник для самост.вивч.дисципліни. - К.: КНЕУ, 2004. - 268 с.

34. Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. Судова бухгалтерія. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 454 с.

Вступ
Модуль 1. Теоретико-методологічні основи управлінського обліку
Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку
1.1. Управлінський облік як специфічна галузь економічних знань, складова частини інформаційної системи
1.2. Світовий розвиток управлінського обліку
1.3. Мета, сутність управлінського обліку та його функції
1.4. Організація управлінського обліку
1.5. Професійні організації та етичні норми фахівців з управлінського обліку
Термінологічний словник
Тема 2. Склад витрат діяльності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru