Фінансовий облік - Сук Л.К. - 4.13. Облік розрахунків з учасниками та за іншими операціями

Розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов'язані з розподілом прибутку (дивідендів) обліковують на рахунку 67 "Розрахунки з учасниками". За кредитом рахунку 67 відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, а за дебетом - її зменшення (погашення).

Рахунок 67 має два субрахунки:

- 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами";

- 672 "Розрахунки за іншими виплатами".

Нараховувати дивіденди можна раз на рік або квартал. В акціонерних товариствах дивіденди виплачуються один раз на рік. Нерезидентам дивіденди виплачують лише за наявності прибутку в емітента. Записи на рахунках бухгалтерського обліку операцій з нарахування та виплати дивідендів показано в табл. 4.3.

Таблиця 4.3. Облік нарахування та виплати дивідендів

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

Нараховані дивіденди

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

10000

Списано використання прибутку

441 "Прибуток нерозподілений"

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

10 000

Нараховано податок на дивіденди

981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності"

641 "Розрахунки за податками"

2 500

Сплачено до бюджету податок на дивіденди

641 "Розрахунки за податками"

311 "Поточні рахунків національній валюті"

2 500

Виплачені дивіденди юридичним особам

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

301 "Каса в національній валюті", 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

10 000

Утримано податок з дивідендів із доходів фізичних осіб

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

641 "Розрахунки за податками"

1300

Виплачено дивіденди фізичним особам

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

301 "Каса

в національній

валюті"

8 700

Реінвестовано дивіденди та інші доходи учасників і засновників на збільшення статутного капіталу

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

40 "Статутний

капітал",

46 "Неоплачений

капітал"

10 000

На субрахунку 672 ведеться облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв'язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства. Зменшення статутного або пайового капіталу засновників відображають за дебетом рахунків 40 "Статутний капітал" або 41 "Пайовий капітал" і за кредитом субрахунку 672 "Розрахунки за іншими виплатами". Видача активів у рахунок погашення заборгованості перед учасниками відноситься в дебет субрахунку 672.

Для обліку розрахунків з учасниками використовується журнал № 3, а в сільськогосподарських підприємствах - журнал-ордер № ЗГ с.г.

Аналітичний облік за рахунком 67 ведуть щодо учасників та засновників, з якими здійснюються розрахунки.

Розрахунки за іншими операціями обліковуються на рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями".

Рахунок 68 має шість субрахунків;

- 680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

- 681 "Розрахунки за авансами одержаними";

- 682 "Внутрішні розрахунки";

- 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки";

- 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками";

- 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

На субрахунку 680 ведеться облік визнаних відповідно до П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність" зобов'язань, прямо пов'язаних з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу.

На субрахунку 681 обліковують розрахунки за одержаними авансами під поставку матеріальних цінностей. Одержання авансу; дебет рахунків 30 "Каса" або 31 "Рахунки в банках" і кредит субрахунку 681. Зарахування авансу: дебет субрахунку 681 і кредит рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками".

На субрахунку 682 обліковують всі види поточних розрахунків з дочірніми підприємствами. За кредитом субрахунку 682 відображається заборгованість материнського підприємства перед дочірніми підприємствами за одержані від них активи, виконані роботи, надані послуги. За дебетом субрахунку 682 - перерахування грошових коштів, передача активів, виконання робіт, надання послуг дочірнім підприємствам.

На субрахунку 683 ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей, реалізацією продукції, виплатою заробітної плати та за іншими видами розрахунків.

При внутрішньогосподарських розрахунках переміщення ресурсів між підрозділами одного підприємства можна оформляти через активно-пасивний субрахунок 683. У разі передачі товарно-матеріальних цінностей дебетують субрахунок 683 і кредитують рахунки 10,11, 12, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28; у разі отримання товарно-матеріальних цінностей дебетують рахунки 10, 20, 21, 22, 26, 27, 28 і кредитують рахунок 683.

На субрахунку 684 ведеться облік нарахованих відсотків за використанням коштів або товарів, отриманих у кредит; використання майна, отриманого в користування; за іншими операціями.

Нараховано відсотки за отриманий кредит: дебет субрахунку 951 "Відсотки за кредит" і кредит субрахунку 684. Сплата нарахованих відсотків за кредит: дебет субрахунку 684 і кредит рахунку 31 "Рахунки в банках".

На субрахунку 685 ведеться облік розрахунків з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (навчальними та науково-дослідними закладами тощо); з наймачами квартир і особами, які проживають у гуртожитках підприємства, організації; з орендарями нежитлових приміщень житлово-комунального господарства; з батьками дітей за відвідування дитячих закладів; за іншими операціями. Нарахування боргу записують в дебет субрахунку 685, а його погашення - в кредит субрахунку 685.

При журнально-ордерній формі облік розрахунків за іншими операціями здійснюється в журналі № 3, а сільськогосподарськими підприємствами - в журналі-ордері № ЗГ с.г,

4.14. Облік товарообмінних (бартерних) операцій
4.15. Облік розрахунків за кредитами банків
4.16. Суть податків та організація їх обліку
Тема 5. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
5.1. Економічний зміст оплати праці і завдання її обліку
5.2. Облік особового складу працівників
5.3. Первинні документи з обліку праці та її оплати
5.4. Оподаткування заробітної плати
5.5. Розрахунки з оплати праці
5.6. Синтетичний облік розрахунків за виплатами працівникам
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru