Соціологія - Кузьменко Т.М. - Основні категорії соціології. Зміст поняття "соціальне"

Категорії соціології - це основні стрижеві поняття, які відображають, описують певні явища, процеси, аспекти Ц об'єкта соціології, тобто суспільства.

Можна застосувати різноманітну типологію категорій соціології. Зокрема, використовуючи підхід О. Конта, усі категорії соціології можна поділити на:

o категорії, що описують соціальну статику (соціальна структура, сім'я, соціальна група...);

o категорії, що описують соціальну динаміку (соціальний прогрес, соціальний розвиток, соціальні зміни...).


Інший підхід до розподілу категорій соціології:

Категорії,

які

розкривають

соціальні зв'язки

(соціальний фактор, соціальні відносини, соціальний контроль, соціальний інститут);

Категорії,

які

розкривають

соціальні спільноти

(суспільство, спільнота, соціальний клас, група, особистість);

Категорії,

які

розкривають

соціальні процеси

(переміщення та його види, соціальна активність, соціалізація, мар-гіналізація, виховання, інституціалізація);

Категорії,

які

розкривають

соціальний розвиток

(соціальні зміни, соціальна трансформація, деградація, соціальний ріст, соціальний рух);

Окремо розрізняють категорії,

які діють при проведенні емпіричних соціологічних досліджень

(програма, інструментарій, питальник, соціо-грама, гіпотеза...).

Категорії соціології можна також поділити на дві групи*3:

*3: {Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. - М., 1998.}

Категорії

макросоціології

мікросоціології

суспільство, культура, соціальні інститути, соціальні системи й соціальні структури, глобальні соціальні процеси..

соціальна поведінка, міжособистісна взаємодія, мотивація соціальної поведінки, стимули групових дій...

Зміст поняття "соціальне".

У соціології як основну категорію визначають поняття "соціальна система", "соціальна спільнота", але найчастіше - поняття "соціальне".

За Максом Вебером, соціальне - це, так зване, очікування, тобто орієнтація на іншого, на відповідну реакцію.

Соціальне - сукупність тих чи інших якостей і особливостей соціальних відносин, інтегрована індивідом чи спільнотами у процесі спільної діяльності (взаємодії) в конкретних умовах, яка виявляється в їх ставленні:

- один до одного;

- до свого місця у суспільстві;

- до явищ і процесів суспільного життя.

Соціальне найбільш широко проявляється у нашому ставленні один до одного, до місця, яке ми посідаємо в суспільстві, а також до тих явищ, які відбуваються в суспільстві. Соціальне проявляється скрізь, де дія однієї людини зіставляється з дією іншої.

Окремі характеристики соціального ми можемо одержати з оцінок населенням України власних соціальних позицій, можливості впливати на власне життя, ставлення до суспільства. Для цього ми наведемо окремі результати всеукраїнських соціологічних досліджень.

Розподіл відповідей на запитання: "Як Ви вважаєте, від чого здебільшого залежить Ваше життя?" *4,5

*4: {Головаха Є., Паніна Н. Українське суспільство 1992-2008: Соціологічний моніторинг. - К., 2008. - С. 35.}

*5: {Щорічне моніторингове дослідження Інституту соціології НАН України: "Українське суспільство 1992-2008 рр.". Вибіркова сукупність кожного опитування в середньому становить 1800 осіб і репрезентує доросле населення України (віком понад 18 років).}

1992

1998

2008

1.

Переважно від зовнішніх обставин

20

39

18

2.

Певною мірою від мене, але більше від зовнішніх обставин

35

28

30

3.

Однаковою мірою від мене і від зовнішніх обставин

26

19

31

4.

Більшою мірою від мене, ніж від зовнішніх обставин

12

7

12

5.

Здебільшого від мене

7

7

9

Не відповіли

0,2

0,4

0,1

Середній бал

2,5

2,2

2,7

Розподіл відповідей на запитання: "Якою мірою Ви згодні чи не згодні з тим, що?.." (%, 2007 р.).

Цілком згоден

Згоден

Певною мірою згоден і ні

Не згоден

Зовсім не згоден

Важко відповісти

Відмінності в доходах

громадян в Україні надто

великі

54,2

33,7

4,8

3,2

0,8

3,2

Уряд зобов'язаний змен-

шити відмінності в дохо-

дах людей із високими і

низькими доходами

38,9

36,4

11,2

5,9

1,4

6,1

В Україні люди, подібні

до Вас і Вашої сім'ї, ма-

ють значні шанси досягти

високих стандартів життя

7,4

18,4

22,3

27,0

13,7

11,1

Розподіл відповідей на запитання: "Уявіть собі, що на сходинках такої собі "драбинки" розташовані люди із різним становищем у суспільстві: на найнижчій (1) - ті, які мають найнижче становище, а на найвищій (7) - ті, які мають найвище становище. На який із цих щаблів Ви б поставили себе?" (%, 2007 р.).


1994

1998

2004

2008

1 - найнижче становище

19,4

23,9

14,3

7,7

2

25,3

28,1

20,4

13,4

3

32,3

32,7

33,2

31,9

4

18,6

13,2

23,9

29,4

5

2,2

1,2

6,7

14,3

6

0,4

0,4

0,8

2,4

7 - найвище становище

0,4

0,5

0,7

0,9

Не відповіли

1,4

0,0

0,0

0,1

Середній бал

2,6

2,4

2,9

3,4

Розподіл відповідей на запитання: "Як Ви вважаєте, наскільки справедливими є такі твердження?" (%, 2007 р.).

Твердження

Вірно

Радше вірно

Важко відповісти

Радше не вірно

Не вірно

1.

Люди найчастіше ставляться до інших людей як до засобу вирішення своїх проблем

19,9

33,9

23,3

15,3

7,4

2.

Люди найчастіше купують дорожчі товари для того, щоб продемонструвати іншим свою забезпеченість

18,6

30,6

20,4

20,1

10,2

3.

Люди найчастіше заводять домашніх тварин (кішок, собак і т. п.) з міркувань моди

6,8

10,9

19,6

28,3

34,2

Розподіл відповідей на запитання: "На Ваш погляд, що з наведеного є в Україні найхарактернішими прикметами сьогодення?" (%, 2007 р.)*6,7.

*6: {Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін / За ред. В. Ворони, М. Шульги. - К., 2007. - С. 468.}

*7: {Щорічне моніторингове дослідження Інституту соціології НАН України: "Українське суспільство 1992-2007 рр.". Вибіркова сукупність кожного опитування в середньому становить 1800 осіб і репрезентує доросле населення України (віком понад 18 років).}

%

Хабарництво, корупція

51,3

Невпевненість у майбутньому

43,3

Політична нестабільність

43,3

Розвал економіки

40,3

Зубожіння населення

32,2

Екологічні проблеми

27,8

Безробіття

26,3

Бездуховність

23,0

Свобода слова

22,6


Продовження табл.

Слабкість влади

22,1

Відсутність дефіциту товарів, черг (аби були гроші)

16,6

Високий рівень злочинності

16,4

Приватизація

14,5

Можливість працювати на себе, власна справа

14,3

Відродження церкви, релігії

11,2

Демократія

8,7

Вільний виїзд за кордон

8,6

Шанс розбагатіти

3,9

Простір для ініціативи, свобода вибору

3,3

Піднесення національної культури

2,2

Важко відповісти

0,9

Соціальне та суспільне

У широкому значенні слова СОЦІАЛЬНЕ тотожне поняттю "суспільне" і означає "все те, що належить до суспільства і відмінне від природи".

У вузькому значенні слова, СОЦІАЛЬНЕ означає тільки ті аспекти суспільного, які визначаються місцем людей у соціальній структурі, відносинами між соціальними групами та представниками різних класів, націй, трудових колективів тощо.

Структура соціологічного знання
Функції соціології
TEMA 2. ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ
Періодизація історії соціології
Протосоціологія
О. Конт - засновник соціології. позитивізм та натуралізм
Марксистська соціологія
Соціологічний психологізм
Соціологія Е. Дюркгейма
Розуміюча соціологія М. Вебера
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru