Соціологія - Кузьменко Т.М. - ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

1. Соціальна структура та соціальна стратифікація.

2. Типи стратифікацйних систем.

3. Середній клас: ознаки, функції.

Соціальна структура та соціальна стратифікація

Соціальна структура суспільства (від лат. structura - будова) - це сукупність соціальних його елементів (індивіди, соціальні спільноти та інститути) та взаємозв'язок між ними.

Соціальні спільноти - це групи людей, об'єднаних за певними спільними ознаками, спільними інтересами, цінностями, спільною діяльністю тощо.

Соціальна спільнота - реально існуюча сукупність індивідів, придатна для емпіричної фіксації, яка характеризується відносною цілісністю і здатністю виступати як самостійний творчий суб'єкт історичної та соціальної дії.

ОСНОВНІ

ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ

СПІЛЬНОТ

За мірою стійкості

За розмірами

За змістом

- Тимчасові, нестійкі (туристична група, пасажири вагона, мітингова група).

- Середньо стійкі (трудовий колектив, шкільний клас, бригада).

- Стійкі (клас, нація).

- Великі (класи, соціальні прошарки, верстви населення).

- Середні (мешканці міста, робітники під-приємства-гіганта).

- Малі (сім'я, студентська група, колектив малого підприємства).

- Соціально-класові (класи, соціальні групи).

- Соціально-етнічні (нації, народності).

- Соціально-демографічні (жінки, чоловіки, молодь).

- Соціально-професійні (лікарі, викладачі, шахтарі).

- Соціально-територіальні (мешканці міста, села, району, області, країни).

Соціальний інститут (від лат. ішпшгигп - заклад) - сталий механізм самоорганізації спільного соціального життя людей, орган управління ним.

Система параметрів, які визначають в суспільстві становище індивіда (П. Блау)

Номінальні

(описують гетерогенність - різнорідність)

Рангові

(описують нерівність)

Стать Раса

Етнічна приналежність

Віра

Місце проживання

Політична орієнтація

Мова

Освіта

Прибуток

Багатство

Престиж

Влада

Походження

Вік

Адміністративна посада Інтелігентність

Для опису системи нерівності між групами людей у соціології широко застосовують поняття "соціальна стратифікація". Стратифікація передбачає, що певні соціальні відмінності між людьми набувають характеру ієрархічного ранжирування.

Стратифікація (від лат. strata - прошарок) - поняття, яке в соціології означає:

1) багатовимірну ієрархічно організовану структуру соціальної нерівності, що притаманна будь-якому суспільству;

2) процес, під час якого групи людей ієрархічно вибудовуються відповідно до певної шкали нерівностей.

Соціальна стратифікація - ієрархічно збудовані структури соціальної нерівності, які існують у кожному суспільстві. Процес, внаслідок якого індивіди та групи виявляються нерівними один до одного та ієрархічно згрупованими відповідно до соціальних ознак.

У різних суспільствах можливі різні форми соціальної нерівності: касти, стани, класи. Факторами поділу на прошарки можуть бути: прибуток, багатство, престиж, освіта, фах, вік тощо. Члени одного прошарку мають, зазвичай, подібний спосіб життя і можуть усвідомлювати свою приналежність до нього.

Соціальна стратифікація - розшарування суспільства. Стратифікаційна система передбачає характер соціального розшарування і спосіб його закріплення.

Типи стартифікаційних систем

Рабство

Касти

Стани

Класи


Тип системи

Основа диференціації

Спосіб детермінації відмінностей

Фізико-генетична

Природні ознаки: стать, вік, фізичні дані

Фізичний примус, звичай

Рабовласницька

Права власності та громадянства

Військовий примус

Кастова система

Релігійний та етнічний розподіл праці

Релігійний ритуал

Станова

Обов'язки перед державою

Право

Етакратична (влада держави)

Ранги у владній ієрархії

Військово-політичне панування

Класова

Розмір власності (на засоби виробництва)

Ринковий обмін

Соціально-професійна

Рід занять та кваліфікація

Освітні сертифікати

Культурно-нормативна

Стиль життя

Моральне регулювання та наслідування

Культурно-символічна

Володіння сакральним (священним) знанням

Маніпулювання (релігійне, технократичне, ідеологічне)

Кожне суспільство постає складною комбінацією різних типів стратифікаційних систем та їхніх перехідних форм*18.

*18: {Култыгин В. П. Исследования социальной структуры в переходных обществах (историко-методологический обзор) // Социологические исследования. - 2002. - № 4. - С. 111-119.}

Соціальна структура та соціальна стратифікація
Типи стартифікаційних систем
Концепції соціальної стратифікації
Середній клас: ознаки, функції
TEMA 5. СУСПІЛЬСТВО РИЗИКУ
Соціологічна концепція "суспільства ризику": еволюція, типологія та ознаки ризиків
Структура ризиків. Суб'єктивний ризик та його формування
Чорнобильська детермінанта суспільства ризику
ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНА ГРУПА ТА ЇЇ ВИДИ
Поняття соціальної групи та її характерні ознаки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru