Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Сутність фандрайзингу

Крім політичної нестабільності в державі, недосконалості організаційної структури, недостатнього досвіду керування організацією, соціальної пасивності широкого загалу молоді, для більшості дитячих та молодіжних громадських організацій проблемою був і залишається брак коштів. Тому пошук джерел фінансування є основною складовою діяльності сучасних дитячих та молодіжних громадських організацій.

Сутність фандрайзингу

З огляду на актуальність проблеми фінансування сучасні дитячі та молодіжні громадські організації змушені опановувати і здійснювати технологію фандрайзингу - діяльності, спрямованої на пошук фінансів для реалізації неприбуткових (які не мають на меті отримання прибутку) програм і проектів.

Фандрайзинг (англ. fund - ресурси, фінансування, raise - знаходження, збір) - спланована і безперервна діяльність, спрямована на забезпечення організації ресурсами, необхідними для реалізації її статутних завдань.

Фандрайзинг як комплексна система заходів, що забезпечують пошук джерел фінансування діяльності громадських дитячих та молодіжних організацій, має певні завдання та етапи реалізації.

Основними завданнями фандрайзингу є:

1) залучення ресурсів для реалізації цільових програм;

2) аналіз ефективності діяльності організації;

3) накопичення нових ідей для реалізації майбутніх програм;

4) підвищення іміджу організації та зміцнення довіри громадськості до неї;

5) інформування та просвіта громадськості щодо проблем, які вирішує організація.

Успішність здійснення фандрайзингу залежить від уміння розробляти проекти, програми, налагоджувати контакти з потенційними партнерами, організаціями і фондами, які можуть профінансувати ці проекти. Локальний фандрайзинг - це залучення ресурсів з місцевих джерел (громадськість, місцевий бізнес, місцева влада, фонди і донорські заклади, які представлені в Україні).

Фандрайзинг передбачає кілька етапів.

1. Визначення потреб. На цьому етапі з'ясовують проблеми і потреби організації, формулюють їх актуальність і невідкладність, визначають шляхи подолання проблем, очікувані результати та необхідні витрати (ресурси).

2. Пошук джерел фінансування. Охоплює розроблення стратегії фандрайзингу, аналіз джерел фінансування (донорів), визначення їхнього потенціалу та інтересів, вивчення можливості підтримання ідеї через направлення до обраного фонду листа-запиту.

3. Звернення до донора. Полягає у підготовці і направленні заявки до відповідного фонду (Додаток 3).

4. Аналіз результатів. На цьому етапі аналізують та оцінюють здійснену роботу, надсилають подяку донору. З урахуванням отриманого досвіду планують подальшу роботу.

Основними суб'єктами цієї сфери діяльності є пошу-качі і донори.

Пошукач (заявник) - приватна особа, група осіб чи неприбуткова організація (така, що не отримує прибутків від своєї діяльності або використовує їх для власного розвитку, не розподіляючи серед замовників у вигляді дивідендів), яка шукає кошти для своєї діяльності, подаючи пропозицію на фінансування проекту потенційному донору - приватній особі чи організації (фонду), яка розглядає пропозиції і надає гроші пошукачам для реалізації певного проекту. Фондами-донора-ми можуть бути різні структури: державні установи різних країн, міжнародні організації, приватні благодійні фонди, комерційні структури, приватні особи та ін.

Розглянувши пропозицію пошукача, донор ухвалює рішення про надання йому гранта - певної суми коштів (послуг чи технічного забезпечення) для виконання конкретної роботи. На відміну від позики їх не потрібно повертати, але надаються вони одноразово. Надання гранта не передбачає особливої діяльності для виконання зобов'язань перед спонсором (реклами). Розрізняють такі види грантів:

- грант для загальної підтримки (забезпечення діяльності, проведення загальної роботи і реалізації намірів організації);

- грант на програми, проекти;

- грант капітальний (на ремонт, купівлю будівель, обладнання тощо);

- частковий грант (донор надає частину коштів, необхідних для реалізації проекту, за умови, що е додаткове джерело фінансування, яке надасть решту коштів).

Фандрайзинг у громадських дитячих та молодіжних організаціях - запорука їх успішного функціонування в сучасних умовах, знаходження різних джерел фінансування своєї діяльності.

Джерела фінансування дитячих і молодіжних громадських організацій
Бюджетні кошти
Партійні кошти
Неурядові кошти
Спонсорські кошти
Власні кошти
Створення проекту програми
8. Робота соціального педагога з неформальними молодіжними групами та об'єднаннями
8.1. Психологічні та соціальні фактори виникнення неформалізму
8.2. Витоки сучасного неформального руху в Україні
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru