Сучасні різновиди туризму - Кляп М.П. - Розділ 4. Туристична діяльність

4.1. Туристична діяльність

4.2. Структура та функції туристичної діяльності

4.3. Класифікація туристичної діяльності

4.1. Туристична діяльність

Засвоївши зміст цього розділу, ви зможете знати і вміти:

o дати визначення поняття "туристична діяльність";

o охарактеризувати родові специфічні сутнісні ознаки туристичної діяльності;

o розрізняти сутнісні відмінності туристичної діяльності і туристичної поведінки;

o описати основні структурні елементи туристичної діяльності та охарактеризувати її функції;

o застосовувати критерії типологізації щодо диференціації туристичної діяльності.

Основні терміни: діяльність, трудова діяльність, туристична діяльність, менеджмент, потреби в досягненні, потреба вигоди, потреба в аффиляції, мотивація туристичної діяльності, структура туристичної діяльності, функції туристичної діяльності, класифікація туристичної діяльності, види туристичної діяльності, туристичні послуги.

Поняття "туристична діяльність" досить широко вживається в туризмології і, зокрема, в туризмі. В той же час нерідко поняття "туристична діяльність" використовується як синонімічне до поняття "туристична поведінка", тобто подекуди автори не вбачають суттєвої різниці між цими, дійсно близькими за змістом поняттями. Так, в класичному циклі робіт з туризмології "Біосфера і туризм" (В А. Квартальний, 2002) в т. 1 на с. 118 стверджується, що туристські мотиви є найважливішими елементами туристської діяльності. В той же час в наступному абзаці цієї сторінки йдеться про те, що мотиви певною мірою формують поведінку людини як покупця і споживача товарів і послуг, особливо в туризмі. В більш широкому значенні термін "поведінка" використано в т.З. цього зібрання, у такому контексті: "Пріоритет особистості реалізується і втілюється у конкретній соціальній поведінці і в сфері туризму..."

Слід зазначити, що, з одного боку, ці поняття справді є споріднені. Більше того, навіть деякі класики, зокрема Т. Парсонс, віддавав перевагу терміну "дія" над терміном "поведінка". Але, з іншого боку, відсутність чіткої диференціації у визначенні понять "туристична діяльність" і "туристична поведінка" вносить деяку плутанину в дослідження з туризму. Отже, дослідження сутності поняття "туристична діяльність" є нагальним науковим завданням соціологічного дослідження, що вимагає звернення до сутнісних ознак родового соціологічного поняття - соціальна діяльність.

Поняття "соціальна діяльність" зазвичай розглядають як сукупність соціально значимих дій, здійснюваних суб'єктом (суспільство, клас, група, особистість) в різних сферах та на різних рівнях соціальної організації суспільства, яке має визначену соціальну мету та інтереси, що використовуються для досягнення цієї мети та задоволення інтересів різними способами - економічними, соціальними, політичними, ідеологічними. Соціальна діяльність присутня тоді, коли особистість, група, клас або суспільство загалом ставить перед собою мету і активно бере участь в її реалізації.

Поняття діяльність (як і поведінка) пов'язане з поняттям соціальна активність. Як визначає відомий дослідник проблем людської діяльності М.С. Каган "Діяльністю є така форма активності живої істоти, яка покликана відтворювати умови її буття - соціальні відносини, культуру, нарешті, її саму, як біосоціальну, а не чисто біологічну істоту". Іншими словами, діяльність людини покликана створювати та вдосконалювати реальне середовище її існування - "другу природу", за переконанням М.Горького.

4.1. Туристична діяльність
Соціальна активність
Людська діяльність
Туристична діяльність
4.2. Структура та функції туристичної діяльності
Соціальний механізм туристичної діяльності
Природні та соціальні потреби
Стимули туристичної діяльності
Функції туристичної діяльності
4.3. Класифікація туристичної діяльності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru