Загальне землезнавство - Олійник Я.Б. - ВСТУП

Загальне землезнавство — одна з фундаментальних навчальних дисциплін у системі географічної освіти. Роль цього важливого географічного предмета невпинно зростає з екологізацією освіти на всіх її рівнях, потребою розробки заходів з охорони природи нашої унікальної планети і впровадження їх у всі сфери людської діяльності.

Об'єктом вивчення землезнавства є географічна оболонка Землі — зовнішній шар планети, в якому стикаються, взаємопроникають і взаємодіють між собою літосфера, гідросфера, атмосфера і біосфера. Формування і розвиток оболонки відбуваються під одночасним впливом внутрішніх і зовнішніх сил Землі. Постійна взаємодія ендогенної енергії, джерелом якої є внутрішнє тепло Землі, з екзогенною сонячною енергією робить усі фізико-географічні процеси в оболонці надзвичайно напруженими і різноманітними; ці процеси перебувають у постійному розвитку.

Географічна оболонка є колискою життя на Землі. Лише на певному етапі її еволюції змогли виникнути живі організми. Вершиною розвитку біосфери стала поява людини. Згодом під впливом господарської діяльності людини змінився природний розвиток як окремих компонентів, так і оболонки в цілому. Нині антропогенний вплив на навколишню природу досяг нечуваних масштабів і проявляється в усіх куточках планети.

Сучасний екологічний стан став реальною загрозою для здорового існування людей в багатьох регіонах планети і навіть у

деяких країнах в цілому. Серед них. на жаль, слід назвати й Україну. Тому зараз дуже важливе значення мають узагальнення результатів комплексних досліджень антропогенного впливу на довкілля, пізнання і реалізація можливостей управління глобальними процесами з метою збереження навколишньої природи, відвернення екологічної катастрофи.

Систематична і всезростаюча експлуатація людством природних ресурсів призвела до глобальних негативних змін, а місцями і незворотних перетворень у природі. Тому землезнавство глибоко і всебічно аналізує наслідки, до яких призвело втручання людства у навколишню природу. Дослідженню цієї складної проблеми допомагають дані численних моніторингів, що здійснюються в різних куточках світу.

Сучасне землезнавство розв'язує ряд складних проблем взаємовідносин людини і природи шляхом створення науково обґрунтованих теоретичних розробок і втілення практичних заходів, спрямованих на охорону навколишнього середовища та його покращення. Проте в багатьох випадках є тільки здогадки щодо можливих наслідків від втручання у природні процеси з метою поліпшення чи конструктивного перетворення несприятливої природи окремих регіонів Землі. Шлях до розв'язання проблеми криється у більш досконалому вивченні природних умов і ландшафтів різних територій.

Завдання сучасного землезнавства — виявляти і вивчати загальні закономірності розвитку природи, що відбивають взаємозв'язки та взаємозумовленість її складових компонентів і завдяки яким вона функціонує як органічне ціле. Ці специфічні географічні закономірності не вивчає жодна інша наука. Вони, як і всі закони природи, об'єктивні й не залежать від волі людей. Але людина може пізнати закони природи й опанувати їх.

Розглядаючи природу як єдине взаємопов'язане і взаємообумовлене ціле, підручник націлює читача на вивчення географічних законів розвитку природи і способів оволодіння ними з метою використання їх у практичній діяльності. Особлива увага приділяється сучасним екологічним проблемам охорони навколишнього середовища в умовах інтенсивної господарської діяльності.


Глава 1. ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Зародження географії в давньому світі
1.2. Стан географії в середні віки
1.3. Епоха Великих географічних відкриттів
1.4. Формування галузей географічної науки
1.5. Географія на сучасному етапі
Глава 2. ЩО І ЯК ВИВЧАЄ СУЧАСНА ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ
2.1. Система географічної науки
2.2. Географічна оболонка Землі
2.3. Методи фізичної географії
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru