Філософія історії - Бойченко І.В. - 5.2.2.2. Монада: основні значення

Узагальнюючи досвід піфагорійського тлумачення, Менлі Палмер Хол виокремлює кілька основних значень цього терміна. "Монада, — пише він, — означає: все — все, що включає Єдине. Піфагорійці називали монаду "благородним числом, Прабатьком Богів і людей". Монада також означає: суму довільних комбінацій чисел, розглянуту як ціле. Таким чином, Всесвіт розглядається як монада, але індивідуальні частини Всесвіту (планети й елементи) є монадами щодо частин, з яких вони зроблені, хоча вони, у свою чергу, є частинами більших монад, утворених з їх суми. Монада також може бути уподібнена: насінню дерева, яке, коли воно виросло, має багато гілок (чисел). Іншими словами, числа таким же чином відносяться до монади, як гілки дерева — до його насіння. Із вивчення таємничих піфагорійських монад Лейбніц розвинув свою захоплюючу теорію світових атомів — теорію, що чудово узгоджується з стародавніми вченнями секретних шкіл. Деякими піфагорійцями монади також розглядаються: як синоніми єдиного"34.

Вищенаведені характеристики фіксують, по суті, чи не всі основні грані змісту поняття "монади". У ході подальших монадологічних досліджень поглиблено розробляються ці змістові зрізи, з перенесенням акценту на той чи інший зріз і зміщенні такого акценту при переході від одного історичного етапу до іншого. В результаті цей багатогранний феномен мірою самореалізації та самоідентифікації західноєвропейської цивілізації повільно "обертається" у перехресті дослідницьких зусиль її мислителів, не здійснивши, втім (судячи з усього), й донині свого повного оберту.

5.2.2.3. Трактування монади Платоном, Арістотелем, раннім платонізмом

Досить довго у Платона, Арістотеля, представників раннього неоплатонізму монада постає передусім як універсалістськи тлумачене Єдине, основа будь-якого буття і дійсності, першопринцип всього сущого і навіть мислимого, хоча не варто, звісно, забувати й про те, що вже у Платона це Єдине "світиться" в ідеях, що утворюють всесвітній Ум, — першообразах і водночас у свідомості, мисленні людини. "Між тим, — зазначає Платон, — якщо є рухи, що виявляють спорідненість з божественним началом всередині нас, то це мислительні коловороти Всесвіту; їм і повинен слідувати кожен із нас, щоб через вбачання гармоній і коловоротів світу виправити коловороти у власній голові"35 витворів матеріального, чуттєво даного космосу.

5.2.2.4. Розуміння монади філософами європейського Відродження

Пізніше, вже представники західноєвропейської філософії — Микола Кузанський, Джордано Бруно та ін., — хоч і тлумачать далі монаду передусім як універсалістське Єдине, однак це тлумачення вже не розглядається ними як вичерпне стосовно змісту означеного поняття.

Вже мислитель з Кузи розглядає цю монаду насамперед як Абсолютний Максимум, внаслідок чого однією з наріжних стає проблема його співвідношення з мінімумом. "Абсолютний максимум, — зазначає Кузанець, — є те єдине, котре є все; в ньому все, оскільки він максимум; а оскільки йому ніщо не протилежне, з ним збігається і мінімум"36 . Питання про збіг єдиного як абсолютного максимуму з мінімумом ставиться тут в принципі, а тим мінімумом, з яким збігається єдине, виявляється саме ж воно як абсолютний максимум. Втім вже в Кузанця, хай і дещо на задньому плані, йдеться про інше, не тавтологічне збігання максимуму і мінімуму37. І це закономірно, бо він вже приділяє більше уваги, ніж античні, та й попередні західноєвропейські мислителі, проблемі явленості — втілення Єдиного. Та й шляхи цього втілення Кузанський бачить інші, ніж монотеїстичне творення, деклароване християнськими мислителями. Він обстоює, по-перше, тезу про те, що втілення Бога (Єдиного) здійснюється не творенням ним світу, а завдяки безпосередній експлікації, розгортанню Бога у світ, Єдиного — в ієрархічну множинність монадних за своєю природою всеєдностей Всесвіту з подальшим згортанням, поверненням їх назад, у лоно божественного Максимуму. "Справді, Всесвіт нібито природним порядком, будучи найдосконалішою повнотою, заздалегідь завжди вже передує всьому, так що кожне виявляється у кожному; у кожному витворі Всесвіт перебуває цим витвором і так кожний вбирає всі речі, що стають в ньому конкретно ним самим: не маючи можливості через свою конкретну визначеність бути актуально всім, кожний конкретизує собою все, визначаючи все в собі самому"38.

По-друге, людину мислитель з Кузи розглядає не як подобу поза-природного Бога (за християнством), а як мікрокосм, відтворення і уособлення макрокосму. Тобто — як утворення монадного характеру. "Саме людська природа, — наголошує він, — піднесена над усіма створіннями Бога і, трохи поступаючись ангелам, згортає в собі все у світі й за це справедливо іменується стародавніми філософами мікрокосмом, малим світом. Якраз вона, піднявшись до поєднання з максимальністю, виявилася б тому повнотою всіх досконалостей і універсуму в цілому і кожної окремої речі, так що все це через людину сягнуло б свого вищого ступеня"39

У філософії Д. Бруно обидва ці моменти, якими позначився поворот від унітарного до плюралістичного розуміння монадологічної проблематики (і питання про збіг максимуму та мінімуму, і питання про втілення Єдиного) ще чіткіше виходить на передній плав. Водночас у нього вони набувають подальшої конкретизації, поглиблюючи поворот до розробки нового тлумачення монадологічних питань.

По-перше, питання про співвідношення максимуму ставиться і розглядається Бруно вже не в принципі (як питання про Абсолютний максимум і мінімум), а в робочому порядку — про співвідношення максимумів і мінімумів. "Хто хоче пізнати найглибші таємниці природи, — констатує Ноланець, — хай розглядає і спостерігає мінімуми та максимуми суперечностей і протилежностей"40.

По-друге, Бруно докорінно переглядає саму постановку питання про втілення Єдиного. Він вважає, що взагалі недоречно говорити про Єдине, Першоначало поза його явленістю. "Можливість бути, — наголошує він, — дана разом з буттям у дійсності, а не передує йому, адже якби те, що може бути, робило б само себе, то воно було б раніше, аніж було б зроблене. Отже, спостерігай перше й найліпше начало, котре є все те, що може бути, і воно ж не було б усім, якби не могло бути всім; в ньому, отож, дійсність і можливість одне і те саме"41.

Ці новації впритул наблизили Бруно до системної розробки мультиплікативного підходу щодо монадологічної тематики. Проте у самого ноланського ентузіаста це завдання не було наріжним і не стало предметом спеціального, системного аналізу.

5.2.2.3. Трактування монади Платоном, Арістотелем, раннім платонізмом
5.2.2.4. Розуміння монади філософами європейського Відродження
5.2.2.5. Монадологія Лейбніца
5.2.2.6. Монадологічні ідеї Гете
5.2.2.7. Монадо логічна незавершеність концепцій Даниленського, Шпенглера і Тойнбі
5.2.3. Тоталлогія як інша основна версія постнекласичного розуміння історії
Ключові поняття
Завдання і запитання
Примітки
Розділ 6. Система категорій філософії історії
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru