Філософія історії - Бойченко І.В. - Додаток 2. Плани семінарських занять

Тема 1

1. У чому полягає своєрідність філософії історії як системи знань стосовно історичної науки та філософії?

2. Як співвідноситься філософія історії із загальною філософією, натурфілософією та соціальною філософією?

3. Як пов'язана філософія історії з політичною економією, філософією політики та ідеологією?

4. Філософія історії та соціологія — в чому подібність і відмінність між ними? Обгрунтуйте свою позицію.

5. Яке значення має філософія історії для правильного розуміння таких сфер духовного життя, як право і мораль, мистецтво та релігія?

6. Яким чином взаємозумовлені філософія історії та історична й соціальна психологія?

7. Розкрийте значення філософії історії для формування духовного світу сучасної людини. Яке місце, на Ваш погляд, посідає філософія історії у системі духовної культури суспільства?

Тема 2

1. Що становить об'єкт філософії історії, а що — її предмет? Розкрийте особливості кожного.

2. Схарактеризуйте структуру філософії історії, покажіть, у чому своєрідність її основних елементів.

3. У чому полягає світоглядна функція філософії історії? Проаналізуйте її.

4. Чим характеризується філософія історії у ролі системи методологічного знання?

5. Розкрийте особливості дескриптивної, пояснювальної та аксіо-логічної функцій філософії історії.

6. Чим відрізняється прогностична функція філософії історії від її евристичної ролі; у чому виявляються ретрогностична та діагностична ії функції?

Тема З

1. Дайте порівняльний аналіз моністичного, дуалістичного та плюралістичного підходів у філософії історії.

2. З'ясуйте основні риси ідеалістичного та матеріалістичного тлумачення історії. Яка Ваша позиція? Обгрунтуйте її.

3. Схарактеризуйте відмінності натуралістичного та соціального напрямів філософії історії.

4. Розкажіть про специфіку і основні концепції прогресистської філософії історії.

5. Що Ви знаєте про особливості й найважливіших представників регресистської філософії історії?

6. У чому своєрідність теорій історичного коловороту? Проаналізуйте основні з них.

7. Чим відрізняються антитеїстична, атеїстична, вільнодумна і теологічна течії філософії історії? Яка з них Вам більше до вподоби? Чому?

8. Виявіть спільні та специфічні ознаки людиноцентричного, су-спільноцентричного та космоцентричного напрямів філософії історії.

Тема 4

1. У чому особливості міфології як хронологічно першої форми осмислення історичної реальності?

2. Які основні філософсько-історичні ідеї властиві духовній культурі Стародавнього Сходу?

3. Схарактеризуйте основні риси філософсько-історичного бачення мислителів стародавніх Індії та Китаю.

4. У чому своєрідність античної філософії історії? З'ясуйте зміст основних ії концепцій.

5. Розкрийте механізм зумовленості прогресистського, регресистського та циклічного напрямів філософсько-історичного мислення особливостями відповідних етапів розвитку певної локальної історичної культури.

6. Дайте порівняльну характеристику концепцій основоположників циклічної філософи історії Полібія та Сима Цяня.

7. Схарактеризуйте специфіку і найважливіших представників пізньоантичної філософії історії.

Тема 5

1. Розкрийте зміст філософсько-історичної системи Аврелія Августіна.

2. Філософсько-історичні ідеї ранніх істориків церкви — виокремте і схарактеризуйте.

3. У чому своєрідність світогляду ранніх візантійських істориків?

4. З'ясуйте самобутність теорій перших істориків варварського світу.

5. Варварські "Правди" та ранні слов'янські історичні пам'ятки, їх філософсько-історичне значення. У чому воно полягає? Доведіть.

6. Схарактеризуйте основні положення середньовічної теологічної філософії історії Західної Європи.

7. Дайте порівняльний розгляд схоластичної та гуманістичної філософії історії.

8. Розкрийте основні риси філософії історії Макіавеллі.

9. Розкрийте концептуальну своєрідність філософсько-історичної системи Д. Віко.

10. Порівняйте основні особливості просвітницької та романтичної філософії історії.

11. З'ясуйте специфіку німецької класичної філософії історії.

Виявіть і розгляньте філософсько-історичний зміст утопічних концепцій історії.

Тема 6

1. У чому полягає принципова новизна формаційного підходу порівняно з попередніми філософсько-історичними побудовами?

2. Розкрийте особливості формаційного нігілізму та редукціонізму.

3. З'ясуйте характерні риси й особливості співвідношення сцієнтичного та антисціентичного напрямів у філософії історії.

4. Дайте аналіз основних філософсько-історичних ідей представників раннього позитивізму.

5. Розкрийте чинники й основні ознаки формування та вчень антипозитивістської філософії історії.

6. Зробіть порівняльну характеристику класичної та некласичної філософії історії.

Тема 7

1. Що таке лінійна і нелінійна парадигми історичного мислення. Розкрийте їх своєрідність і зв'язок.

2. Дайте порівняльний аналіз моністичного та плюралістичного підходів до вивчення історії.

3. Виокреміть і дайте загальну характеристику напрямів, які є основними для некласичної філософії історії.

4. У чому полягає новизна неомарксистських концепцій історії?

5. Розгляньте специфіку й основні системи цивілізаційної філософії історії.

6. Зробіть порівняння гносеологічного та герменевтичного напрямів сучасної філософії історії.

7. У чому сенс і зміст концепцій доіндустріального, індустріального та постіндустріального суспільств?

8. Основні ідеї екзистенційної філософії історії.

9. Школа "Анналів" — схарактеризуйте її.

Тема 8

1. Розкрийте зміст історії як спеціально-наукового поняття і як філософської категорії.

2. Спільні риси й відмінності історії та суспільства.

3. У чому своєрідність історичних законів?

4. Виявіть і схарактеризуйте основні ознаки генералізуючого та індивідуалізуючого підходів до історії. В чому фокус уваги кожного з них?

5. Розкрийте особливості взаємозв'язку спільнот і суспільств різного та однакового історичного типу.

6. Дайте порівняльний аналіз теоцентризму та природоісторизму, як різновидів історичного монізму.

7. Розкажіть про особливості формування та головних представників поліцентричного тлумачення історії.

8. Розкрийте характер співвідношення формаційного і цивілізаційного підходів до історичного процесу.

Тема 9

1. Що таке антропосоціогенез? Які точки зору щодо нього Ви знаєте? Розкажіть.

2. Чи одночасно формується людина і особистість у ході історичного розвитку? Обгрунтуйте свою позицію.

8. Суспільна необхідність і свобода волі — в чому специфіка їх зв'язку?

4. Проаналізуйте основні трактування проблеми людської свободи? Які з них ближчі Вам і чому?

5. Що таке доля? Розкрийте основні її інтерпретації у концепціях різних мислителів. Ваша позиція.

6. Поняття суб'єкта історії — розкрийте його зміст.

7. Які основні тлумачення суб'єкта історії дає сучасна філософія історії? Проаналізуйте.

8. Свобода і відповідальність суб'єкта історії.

Тема 10

1. Дайте аналіз поглядів з питання про початок історичного процесу. Ваша думка з цього приводу. Обгрунтуйте. Про які критерії тут може йти мова?

2. У якому розумінні вживається поняття мети і сенсу історії? Який з підходів Вам імпонує? Чому?

3. Порівняйте тлумачення сенсу історії класичною та некласич-ною філософією історії.

4. Зробіть порівняльний аналіз онтологічного, гносеологічного та методологічного аспектів проблеми спрямованості й сенсу історії.

5. Соціально-історичний поступ як проблема класичної та некласичної філософії історії.

6. Проблема кінця історії та її основні інтерпретації.

Тема 11

1. Дайте характеристику філософії історії як особливого способу духовного осягнення історичної реальності.

2. Чим зумовлюється і в чому полягає значення проблеми духовності на сучасному етапі історичного розвитку нашого суспільства?

3. Порівняйте традиційну та сучасну парадигми дослідження духовності як історичного феномена.

4. Розкрийте специфіку формаційного та цивілізаційного підходів до проблем духовності.

5. Цивілізація і духовність — з'ясуйте механізм багатовимірності їхнього зв'язку.

6. Виявіть основні характеристики духовності у системі "природа—цивілізація". Розкрийте можливості та межі діяльнісного підходу до вивчення духовності.

7. У чому своєрідність духовності як атрибуту локальних історичних культур і цивілізацій? Розкажіть.

8. Духовність цивілізації як надломленої історичної культури — дайте її характеристику.

9. У чому своєрідність проблеми духовності на сучасному історичному етапі?

Тема 12

1. Чому осягнення історичної реальності постає як сукупність донаукових, наукових і позанаукових пізнавальних форм? Дайте їх характеристику.

2. Чим відрізняється осягнення історії істориками від решти людей?

3. Дайте аналіз основних функцій наукового історичного пізнання.

4. У чому виявляються диференціація та інтеграція знань у сучасній історичній науці?

5. Схарактеризуйте основні рівні сучасного історичного пізнання.

6. Розкрийте характер співвідношення емпіричного й теоретичного у сучасній історичній науці.

7. У чому полягає проблема об'єктивності істини в історії?

8. Які нові підходи до проблем історичної хронології та періодизації Вам відомі? Схарактеризуйте їх.

Додаток З. Теми курсових робіт
Додаток 4. Короткий словник персоналій і термінів
А
АВГУСТИН Аврелій (854—430)
АНАКСАГОР із Клазомен (бл. 500—428 до н.е.)
АНАКСІМАНДР з Мілета (за Аполодором, 610 — близько 540 до н.е.)
АНАКСІМЕН з Мілета (бл. 588 — бл. 525)
АНТІСФЕН із Афін (бл. 455 — бл. 360 до н.е.)
АНТРОПОГЕНЕЗ
АРІСТІПП із Кірени (бл. 435 — після 366 до н.е.)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru