Фінанси

Фінанси


Фінанси підприємств - Шило В.П.

У посібнику з дисципліни "Фінанси підприємств" (за модульною системою) висвітлюються теоретичні та практичні аспекти модульної системи навчання з дисципліни "Фінанси підприємств". Авторами запропоновано 2 змістових модуля, крім того, рекомендується вхідний тест-тренінг та відкритий тест на формулювання відповідей. Знайшли відображення нові законодавчі і нормативні акти, статті провідних економістів-практиків, пов'язаних з застосуванням нової Європейської форми навчання з кредитно-модульної системи. У посібнику до теоретичного матеріалу додано методику виконання практичного завдання та тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю.

Фінанси підприємств - Славюк P.А.

У підручнику розглянуто питання організації фінансової роботи підприємств, оптимізації грошових потоків та забезпечення платоспроможної і фінансової стабільності розвитку підприємств, їх оподаткування. Розкрито механізми формування фінансових ресурсів підприємств, порядок їх використання та планування надходжень, методику проведення аналізу фінансового стану підприємства. До теоретичного матеріалу додано задачі та тестові завдання для самоперевірки.

Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів факультетів післядипломної освіти.

Фінанси підприємств - Непочатенко О.О.

Підручник підготовлений відповідно до державного загальноосвітнього стандарту вищої професійної освіти і охоплює основні його розділи. У ньому висвітлено сутність фінансів підприємств, їх роль в економічному і соціальному розвитку суспільства. Розкрито концептуальні основи фінансів підприємств, організацію їх розрахунків, фінансового забезпечення відтворення основних засобів, оцінки фінансового стану, фінансового планування, фінансової санації та банкрутства підприємства. Значна увага приділена значенню розрахунків підприємств у господарському обігу, механізму їх дії. Розглянуто засади формування витрат та розподілу прибутку на підприємстві. До кожного розділу додаються запитання для самоконтролю знань.

Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІП-ІУ рівня акредитації. Книга буде також корисна працівникам фінансових служб організацій і підприємств, а також широкому загалу працівників підприємств, що цікавляться проблемами управління їх фінансами.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О.Д.

У навчальному посібнику висвітлюється сутність, основи та завдання організації фінансів підприємств. Розглянуто базисні теоретичні поняття фінансів підприємств та розкрито практичні аспекти здійснення фінансової роботи. Докладно висвітлено сутність і структура необоротного та оборотного капіталу підприємства, окремі аспекти його формування та показники, які характеризують ефективність його використання. Приділено увагу оцінці фінансового стану та визначення фінансової стійкості підприємства. Висвітлено основні аспекти оподаткування діяльності підприємств в Україні.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також тих, хто досліджує проблеми організації і функціонування фінансів підприємств.

Фінанси підприємств - Aзаренкова Г.М.

За змістом навчальний посібник відповідає програмі курсу "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей. У посібнику розкривається зміст таких тем: фінанси підприємств, організація фінансової діяльності, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, організація грошових розрахунків і кредитування підприємств, організація оборотних коштів і відтворення основних фондів, фінансове планування, аналіз фінансового стану, проведення фінансової санації підприємств. До кожного розділу додаються контрольні запитання, тести та практичні завдання.

Розраховано насамперед на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також викладачам, аспірантам, спеціалістам-практикам, підприємцям, керівникам підприємств.

Фінанси країн Європейського Союзу - Карлін М.І.

У посібнику аналізуються фінансові системи 27 країн — членів Європейського Союзу. Значну увагу приділено особливостям фінансових систем постсоціалістичних країн, які увійшли в ЄС у 2004 та 2007 рр. Посібник устаткований необхідними таблицями. До кожного розділу додаються запитання і завдання для самоперевірки знань. У кінці книги наведено список використаної та рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають курси "Фінанси", "Фінанси зарубіжних країн", "Міжнародна економіка", "Міжнародні фінанси", а також для студентів інших спеціальностей, яких цікавлять особливості фінансових систем розвинутих країн.

Фінанси - Юрій С.І., Федосов В.М.

У підручнику викладено теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань "Економіка і підприємництво". Розкрито історичні етапи становлення і розвитку фінансів та фінансової науки, сутність фінансів як економічної категорії та їх роль у процесі суспільного відтворення. Розглянуто особливості функціонуванні фінансової, бюджетної та податкової систем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики.

Фінанси - Лондар С.Л.

У навчальному посібнику розглянуто сутність фінансів, їх функції та роль у суспільстві, особливості функціонування фінансової системи, типи, основні напрями фінансової політики держави. Окремі розділи навчального посібника присвячені актуальним питанням розвитку державних фінансів, а саме методам мобілізації державних доходів, сутності та класифікації державних видатків, бюджетному процесу, складу та структурі доходів і видатків Державного бюджету України, особливостям регулювання міжбюджетних відносин, особливостям формування та використання ресурсів державних цільових фондів. Крім того, у навчальному посібнику досліджено особливості фінансів підприємницьких структур, сутність та роль фінансового ринку та міжнародних фінансів.

У навчальному посібнику систематизовано взаємозв'язок лекційного матеріалу курсу «Фінанси» із практичними завданнями для більш ефективного опрацювання студентами навчального матеріалу у процесі самостійної роботи. Наприкінці кожної структурної частини книги містяться завдання для практичних занять та самостійної роботи студента.

Для студентів економічних спеціальностей, наукових працівників, спеціалістів у сфері державних фінансів, фінансів підприємницьких структур, фінансового ринку, докторантів, аспірантів та викладачів.

Теорія фінансів - Федосов В.М.

Цей підручник є першою спробою повернути українську фінансову школу до загального русла світової фінансової науки. Вперше у вітчизняній літературі за новою структурою курсу висвітлюються питання теорії фінансів у систематизованому виді з сучасною системою оцінок. Підручник устаткований контрольними запитаннями і тестами для перевірки знань студентів, узагальненнями підходів до трактування категорій, списком рекомендованих першоджерел до кожної теми. За структурою і змістом підручник відповідає програмі навчального курсу "Фінанси", який вивчається на усіх факультетах економіки і фінансів вищих закладів освіти України.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх кого цікавлять питання теорії фінансів.

Ринок фінансових послуг - Сич Є.М.

У навчальному посібнику з позицій системного підходу розкрита сутність та особливості ринку фінансових послуг. Визначений економічний зміст основних видів фінансових послуг відповідно до типової програми курсу. Показані особливості надання фінансових послуг банківськими та іншими фінансово-кредитними установами. Наведений короткий словник термінів.

Видання розраховане для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru