Фінанси

Фінанси


Ринок фінансових послуг - Науменкова С.В.

Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни "Ринок фінансових послуг" для студентів, які здобувають вищу освіту у галузі знань "Економіка і підприємництво". У ньому вперше комплексно викладено теоретичні засади та практичні аспекти діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг. Розглянуто структуру ринку фінансових послуг і методи його регулювання. Висвітлено історію походження, нормативно-правові, організаційні засади та порядок надання окремих видів фінансових послуг з урахуванням світового досвіду та вітчизняної практики. До кожного розділу подано запитання та завдання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, практичні завдання та тести.

Розраховано на студентів економічних факультетів, аспірантів, викладачів фінансових дисциплін, керівників підприємств і організацій, спеціалістів, які здійснюють діяльність у сфері фінансів і бізнесу.

Платіжні системи - Пиріг С.О.

У навчальному посібнику розглянуті питання історії та розвитку функціонування платіжних систем як провідних країн світу так і платіжних систем України, специфіки їх побудови та роль електронних платіжних систем в мережі Інтернет.

Виклад матеріалу проілюстровано рисунками, таблицями та схемами. Після кожної теми наведені запитання для перевірки знань. Тести для самоконтролю та короткий термінологічний словник подано у кінці посібника.

Навчальний посібник розрахований для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Платіжні системи - Вовчак О.Д.

У навчальному посібнику розглянуто суть та концепції функціонування платіжних систем, їх технологічну інфраструктуру та заходи захисту, специфіку дії зарубіжних платіжних систем. Проаналізовано шляхи подальшого розвитку електронних міжбанківських розрахунків в Україні. Також вміщено програму курсу, плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи, термінологічний словник, тести, завдання для практичних занять, тематику рефератів, питання підсумкового контролю та список літератури.

Призначено для студентів і викладачів економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів, фахівців у галузі фінансів і банківської справи, всіх, хто цікавиться національною банківською системою, бере активну участь у її розбудові.

Основи фінансового менеджменту - Рясних Є.Г.

Висока культура управління грошовими потоками і відносинами — одне з найважливіших джерел ефективності сучасного підприємства. Охоплює ця діяльність прогнозування, планування, аналіз, контроль надходжень і витрат, інвестиційну політику, використання кредитів, операції з цінними паперами, ціноутворення, оптимізування фінансових відносин з партнерами і клієнтами, розподіл прибутку і дивідендів. Не менш суттєві для менеджера здатність бачити у практичних реаліях можливості, ризики для фінансового благополуччя підприємства, оперативно виробляти і приймати оптимальні рішення.

Нумізматика - Шуст P.M.

У книзі розглядаються питання виникнення і розвитку товарно-грошових відносин, карбування, обігу та лічби монет на українських землях від найдавніших часів до наших днів. Окремий розділ присвячено формуванню грошово-монетної системи незалежної України. Книга ілюстрована зразками монет і грошових знаків різних періодів та епох, а також містить словник, у якому подано тлумачення найважливіших нумізматичних термінів та понять.

Розраховано на широке коло читачів. Книга буде корисною також студентам і викладачам історичних та економічних спеціальностей, краєзнавцям, нумізматам, ювелірам, мистецтвознавцям, митникам, усім, хто цікавиться минулим України.

Налоговый процесс - Кучерявенко Н.П.

Учебное пособие посвящено изложению основных тем, которые могут быть освещены при изучении учебной дисциплины "Налоговый процесс". Рассматриваются особенности процессуального регулирования налоговых отношений, специфика процедурного обеспечения исполнения налоговой обязанности, характеризуются виды налоговых процедур, исходя из составляющих элементов налоговой обязанности.

Рассчитано на студентов и преподавателей юридических учебных заведений, работников контролирующих финансовых органов, всех интересующихся проблемами правового регулирования системы налогообложения.

Місцеві фінанси - Сунцова О.О.

У посібнику розглядаються поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня і обсягу знань сучасних спеціалістів новими програмами освіти, та відповідають потребам ринкової економіки.

Рекомендується для використання при вивченні та викладанні курсів "Місцеві фінанси" та "Бюджетна система".

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів та всіх тих, хто цікавится даною тематикою.

Місцеві фінанси - Петленко Ю.В.

В опорному конспекті лекцій розглянуто роль місцевих фінансів в економічній системі держави. Визначено основи фінансової автономії місцевих органів влади. Подано характеристику системи місцевих фінансових інститутів. Акцентується увага на зарубіжному досвіді організації місцевих фінансів. Конспект лекцій відповідає типовій програмі дисципліни "Місцеві фінанси". Для студентів економічних вузів і спеціальностей.

Місцеві фінанси - Ніколаєва О.М.

У навчальному посібнику висвітлено організаційні та методичні засади формування і функціонування інституту місцевих фінансів. Розглянуто сутність, складові та засади їх організації. Розкрито механізми управління системою місцевих фінансів, а саме особливості формування та використання бюджетних коштів, збалансування місцевих бюджетів. Дано характеристику доходів та видатків підприємств комунальної власності. Особливу увагу приділено фінансовій діяльності житлово-експлуатаційного комплексу.

Матеріал систематизовано за модулями, що відповідає вимогам кредитно-модульної системи. До кожного модулю додаються тестові завдання.

Міжнародні фінанси - Рогач О.І

У підручнику розглядаються теоретико-практичні питання розвитку світової фінансової системи, функціонування фінансових ринків та світових фінансових центрів. Характеризуються особливості сучасної міжнародної банківської справи, роль ТНК у світовому фінансовому середовищі, структура портфельного інвестування, складові й чинники процесу управління ризиками. Значну увагу приділено проблемам розвитку міжнародних валютно-фінансових організацій, регулюванню світового фінансового середовища. Розглянуто проблеми і перспективи інтеграції України в систему світових фінансів.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru