Фінансова система України - Карлін M.I. - 4.3. Державний борг та фінансування Державного бюджету України

Згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" на 31 грудня 2006 р. граничний розмір державного внутрішнього боргу України встановлено у сумі 18 689 481,2 тис. грн. таї 083 911,9 тис. дол. США, а граничний розмір державного зовнішнього боргу України в сумі, еквівалентній 9 172 389,7 тис. дол. США.

Також передбачено, що зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених цим Законом гранич­них розмірів державного внутрішнього боргу України та держав­ного зовнішнього боргу України. Уразі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених відповідним додатком до цього Закону, у неповному обсязі допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу із відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень із відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного ст. 13 цього Закону, з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

У законі передбачено, що у 2006 р. державні гарантії, гарантії Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умо­вах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також за зобов'язаннями Державної іпотечної установи) не надаються.

Юридичні особи, щодо яких Кабінет Міністрів України приймає рішення про надання кредитів або гарантій, зобов'язані подати зустрічні, безвідкличні та безумовні гарантії банків, які протягом 2005—2006 років додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На 2006 р. установлені такі граничні обсяги надання державних гарантій:

- за позиками від міжнародних фінансових організацій у сумі 2 043 585 тис. грн.;

- за зобов'язаннями Державної іпотечної установи у сумі 1 000 000 тис. грн. у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

- за кредитними коштами під гарантії уряду України Державній службі автомобільних доріг України у сумі не більше

1800 000 тис. грн. у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету: на капітальний ремонт автодороги Кіпті—Глухів

Бачівськ на ділянці Кіпті — Вертіївка, реконструкцію та капітальний ремонт ряду ділянок автодороги Київ — Ковель — Яго-тин; капітальний ремонт автодороги Київ—Одеса на ділянках Київ

Жашків, Червонознам'янка — Одеса; підвищення технічного стану автодороги Харків—Сімферополь — Севастополь (капіталь­ний ремонт на ділянці Мерефа — Перещепине, завершення будівництва ділянки Люботин — Мерефа, реконструкція ділянки Перещепине — Новомосковськ); реконструкція автодороги Київ — Харків — Довжанський на ділянці Пирятин — Полтава.

Міністерство фінансів України має право від імені України брати зобов'язання, пов'язані зі здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення позичених коштів.

У разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів Державного бюджету України або укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, в юридичних осіб, зобов'я­зання яких гарантовані, з моменту такого виконання виникає прострочена заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави, відповідно, переходять права кредитора та право вимагати від боржника погашення такої заборгованості в установленому законом порядку.

Дія цієї норми не поширюється на відносини щодо кредитів, залучених державою та наданих позичальникам — резидентам України на підставі відповідних договорів.

Міністерству фінансів України надається право здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів, включаючи операції щодо обміну, випуску та викупу державних боргових зобов'язань за дотримання граничного розміру державного боргу на кінець року.

Міністерство фінансів України щомісяця інформує Верхов­ну Раду України про здійснені операції з державним боргом України. Детальний перелік здійснених операцій із державним боргом України включається окремим додатком до річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України, який подається до Верховної Ради України.

Міністерству фінансів України також надається право здійснювати операції короткострокового характеру на ринку цінних паперів та розміщення бюджетних коштів на депозитах за рахунок тимчасового залучення коштів єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням до кінця року у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Установлено, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2006 р. належать:

1. надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;

2. 99 % коштів, отриманих від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних із процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням п. 2 та 3 ст. 21 цього Закону;

3. повернення коштів із депозитів або пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю;

4. зміни обсягів готівкових коштів загального фонду Держав­ного бюджету України.

Визначено, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2006 р. у частині фінансування є:

1. позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій із метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2. 1 % коштів, отриманих від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних із процесом приватизації та розподілом за цією статтею;

кошти, які надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми, але не більше ніж 130 тис. грн..

У 2006 р. органи державної податкової служби України отримали право стягнення простроченої заборгованості юридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державою або лід державні гарантії, та бюджетними позичками.

Міністерству фінансів України дозволено залучати у 2006 р. юридичних осіб для представництва органів державної влади в судах у справах про стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, в тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено.

Міністерству фінансів України надається право використовувати на оплату таких послуг юридичних осіб до 5 % від фактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпечення цими особами здійснення стягнення.

Установлено, що кошти, отримані згідно з п. 6 ст. 11 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.

Фонду державного майна України поставлено завдання забезпечити у 2006 р. надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна, відповідно до п. 2 ст, 20, п. 2 та 3 ст. 21 цього Закону, у сумі не менш як 2 121532 тис. грн..

Міністерству фінансів України надано право здійснювати у 2006 р. на відкритих аукціонах продаж права вимоги погашення простроченої більше ніж три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі, у тому числі оформленої простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України.

Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, за якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед державою. При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу прав вимоги до 50% їх номінальної суми.

Сума пені, нарахованої внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на поворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості, списується.

Міністерство фінансів України здійснює продаж таких прав вимоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.4. Проблеми і напрями вдосконалення управління й обслуговування державного зовнішнього боргу України
РОЗДІЛ 5. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ
5.1. Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі України
5.2. Проблеми економічної ефективності бюджетного вирівнювання в Україні
5.3. Запозичення фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування на внутрішньому і зовнішньому ринках
5.4. Використання зарубіжного досвіду в удосконаленні формування і використання місцевих бюджетів
5.5. Фінансово-економічна безпека регіону
Розділ 6. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
6.1. Суть і функції податків
6.2. Необхідність і напрями податкової реформи в Україні
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru