Фінансова система України - Карлін M.I. - Розділ 7. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ УКРАЇНИ

7.1. Пенсійний фонд України

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення та діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Це самостійна фінансово-кредитна установа, кошти якої не включаються до складу державного бюджету. Хоча у 90-ті роки XX ст. були спроби включити кош­ти Пенсійного фонду до державного бюджету, але від цього відмовилися, оскільки ускладнилася виплата пенсій.

Кошторис Пенсійного фонду України формується за рахунок таких джерел (табл. 7.1):

 1. обов'язкових страхових внесків підприємств,
 2. установ,
 3. організацій та фізичних осіб;
 4. коштів державного та місцевих бюджетів;
 5. коштів, що надходять за регресними вимогами;
 6. добровільних внесків юридичних осіб і громадян;
 7. фінансових санкцій, передбачених за порушення порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
 8. банківських кредитів та інших надходжень.

Таблиця 7.1. Джерела надходжень до Пенсійного фонду Украї­ни у 2003 р.

№ з/пДжерела надходженьСума, тис. грн.
1Залишок коштів на початок року1 622 300,0
2Власні доходи22 876,8
3Кошти Державного бюджету України1 937 200,0
4Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття87,6
5Кошти Фонду соціального страхування від не­щасного випадку на виробництві та професійно­го захворювання175 269,0
6Усього надходжень з усіх джерел фінансування25 082 323,0

Розміри внесків у Пенсійний фонд затверджуються законо­давчими актами Верховної Ради України.

Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" зі змінами станом на 1 січня 2002 р. були вста­новлені такі тарифи страхових внесків до Пенсійного фонду (їх було дещо змінено в наступні роки):

а) для суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних і фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників), бюджетних, громадських установ та їхніх філій, відділень — у розмірі 32 % фактичних витрат на оплату праці працівників;

б) для підприємців — фізичних осіб, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокатів, приватних нотаріусів — у розмірі 32 % доходу (прибутку);

в) для фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору та виконують роботи згідно з цивільно-правовими договорами — в розмірі 1 % сукупного оподатковуваного доходу, якщо він не перевищує 150 грн. і 2 % — у разі перевищення ним 150 грн.;

г) для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди — в розмірі 4 % фактичних витрат на оплату праці інвалідів і 32 % — інших працівників таких підприємств;

д) для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної кількості працюючих — у розмірі 4 % фактичних витрат на оплату праці всіх працівників цих підприємств.

Кошти Пенсійного фонду використовуються:

- на виплату пенсій за віком, за вислугу років, за інвалідністю, в разі втрати годувальника, соціальних та інших пенсій, вста­новлених законодавством України про пенсійне забезпечення;

- виплату допомоги малозабезпеченим пенсіонерам;

- підвищення пенсій у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін і зростанням заробітної плати;

- фінансування допомог і пенсій військовослужбовцям та їх сім'ям;

- виплату пенсій особам, які працювали в органах державної служби;

- пенсійне забезпечення осіб, які не мають трудового стажу для призначення пенсій;

- відшкодування на виплату надбавок та підвищень до пенсій за різними пенсійними програмами;

- компенсацію різниці у пенсійному забезпеченні науковим працівникам;

- виплату пенсій і допомоги за рахунок коштів інших цільових державних фондів;

- фінансове забезпечення поточної діяльності Пенсійного фонду України та його органів, розвиток його матеріально-технічної бази;

- формування та функціонування системи персоніфіковано­го обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування.

Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України здійснюється правлінням Пенсійного фонду України, чисельність і персональний склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України. Голова правління і його заступники призначаються та звільняються з посади Президентом України в установленому порядку.

Серед надходжень у дохідну частину бюджету Пенсійного фонду переважну частину (в середньому до 70 %) становлять обо­в'язкові внески підприємств, установ і організацій. Вагоме місце серед доходних джерел Фонду поки що займають надходження коштів Державного бюджету України, які треба мінімізувати.

У видатковій частині бюджету Пенсійного фонду на виплату пенсій населенню припадає 98,2 % (із доставкою і пересилан­ням пенсій). Щороку зростає частка коштів Фонду на виплату пенсій згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення" (табл. 7.2).

Таблиця 7.2. Статті видатків Пенсійного фонду України за рахунок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування у 2003 р.

№ з/пСтатті видатківСума, тис. грн.
1На виплату пенсій згідно із Законом Украї­ни "Про пенсійне забезпечення"19 005 301
2На виплату допомоги малозабезпеченим пенсіонерам548 130
3Витрати на поховання144 882
4На утримання ПФУ та на виконання функ­цій призначення пенсій388 000
5На доставку пенсій та допомоги157 587
6Інші видатки1192 112
7На виплату пенсій у наступному періоді1623 290
8Разом23 059 301

Персоніфікований облік у системі державного пенсійного страхування дасть змогу забезпечити додатковий контроль за правильністю відрахування внесків підприємствами і достовір­ністю даних, що надходять у Пенсійний фонд і від яких зале­жить розмір нарахованої трудової пенсії.

Водночас комплекс проведених заходів у системі фінансуван­ня Пенсійного фонду України недостатній і ситуація в цій сфері залишається напруженою (табл. 7.3).

Джерело: Фіскальний простір для економічного зростання. Огляд державних фінансів України. — К., 2006. — 4 липня.

Таблиця 7.3. Доходи і витрати Пенсійного фонду України, млрд. грн.

Показник2003 р.1 2004р2005 р.
Доходи від податку на зарплату (включаючи державних службовців)22,131,442,8
Трансферти у ПФУ з різних джерел 3 них:2,36,222,9
Державний бюджет Утому числі:1,96,С22,6
Регулярні платежі1,92,26,7
Покриття дефіциту03,815,9
Фонд страхування на випадок безробіття0,10,1од
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань0,10,10,1
Сукупні доходи ПФУ26,739,866,3
Сукупні витрати ПФУ24,539,264,1
Дефіцит/надлишок Утому числі:03,213,7
Запас, який переходить на наступний фінансовий рік2,20,62,2
Сукупні витрати ПФУ, % ВВП9,211,415,3
Дефіцит/надлишок, % ВВП00,93,3

Джерело: Фіскальний простір для економічного зростання. Огляд державних фінансів України. — К., 2006. — 4 липня.

За ринкових умов Пенсійний фонд як головний суб'єкт со­лідарної пенсійної системи, не спроможний забезпечити громадянам адекватного заміщення пенсією заробітку, втраченого ними у зв'язку зі старістю, та запобігання бідності серед людей похилого віку.

Періодичне списання заборгованості перед Пенсійним фондом підриває його фінансову базу і сприяє ухиленню робото­давців від сплати страхових внесків. Водночас зменшенню фінансування Пенсійного фонду сприяє також поширення пільг у сплаті пенсійних внесків.

Значний вплив на доходи Пенсійного фонду мають демографічні фактори (вік виходу на пенсію, рівень смертності у ві­кових групах тощо). На сьогодні пенсійний вік в Україні є одним із найнижчих у світі.

Ефективна система фінансування пенсійного забезпечення, яка б вирішувала більшість із наведених проблем, можлива за умови створення поряд із солідарною пенсійною системою в особі Пенсійного фонду України обов'язкової і добровільної накопи­чувальних систем, основу яких становитимуть Накопичувальний пенсійний фонд та недержавні пенсійні фонди.

Фахівцями розроблено кілька сценаріїв проведення пенсійної реформи. За припущення, що протягом усіх наступних років застосовуватиметься така сама індексація, як в 2006 p., ситуація буде такою (табл. 7.4):

Таблиця 7.4. Витрати на пенсійне забезпечення (2007—2015рр.)

Показник200720082009201020112012201320142015
Консервативний сценарій
Витрати, % ВВП13,513,012,612,212,011,711,511,311,0
Ставка заміщен­ня, %403837353433323129
Базовий сценарій
Витрати, % ВВП13,512,712,111,611,210,810,510,29,9
Ставка заміщен­ня, %383634323028272624

Джерело: Фіскальний простір для економічного зростання. Огляд державних фінансів України. — К., 2006. — 4 липня.

Важливо досягти зменшення витрат на проведення пенсійної реформи, в тому числі за рахунок вжиття непопулярних заходів:

 1. підвищення для жінок віку виходу на пенсію до 60 років починаючи з 2010 p., зі "швидкістю" 6 міс. на рік;
 2. запровадження індексації всіх пенсій у розмірі 20 % від нормального зростання заробітної плати;
 3. припинення збільшення пенсій до мінімального прожиткового рівня для працюючих пенсіонерів (починаючи з 2007 р.) та виплата їм лише частини пенсії, яка має розраховуватися за відповідною формулою. У такому разі ситуація буде іншою (табл. 7.5):

Таблиця 7.5. Заощадження при проведенні пенсійної реформи (2007—2015 рр.)

Показник2007200820092010201120122013201420152007-2016 (разом)
Консервативний сценарій
Заоща­дження, % ВВП0,20,30,30,40,40,50,50,60,63,8
Базовий сценарій
Заоща­джен­ня, як % ВВП0,20,20,30,40,40,50,50,70,83,9

Джерело: Фіскальний простір для економічного зростання. Огляд державних фінансів України. — К., 2006. — 4 липня.

Розробка і впровадження у практику нових підходів до управління Пенсійним фондом та його ресурсами є однією з головних умов підвищення життєвого рівня значної частини населення країни та розв'язання багатьох соціально-економічних проблем.

7.1. Пенсійний фонд України
7.2. Державний фонд загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття
7.3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
7.4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності
7.5. Проблеми соціального страхування в Україні та шляхи їх вирішення
Розділ 8. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
8.1. Особливості фінансів підприємств в Україні
8.2. Проблеми інноваційної діяльності підприємств України
8.3. Фінанси державних підприємств (на прикладі ВАТ "Укрнафта")
8.4. Фінанси недержавних підприємств (на прикладі ВАТ "Луцький підшипниковий завод" корпорації SKF)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru