Фінансова система України - Карлін M.I. - ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в XX ст. — Л.: Каменяр, 2000. — 303 с.

2. Базилевич В.Д., Валастрик Л.О. Державні фінанси. — К.: Атіка, 2002. —368 с.

3. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. — К.: Либідь, 2000. — 654 с.

4. Бляхман Л., Kpomoe М. Россия и Содружество Независимых Государств: уроки первого десятилетия // Рос. зкон. журн. — 2001.—№10.

5. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. / Редкол.: М.Я. Азаров (голо­ва) та ін. — К.: НДФІ, 2004.

6. Бюджетна система. Вишкіл студи: Навч. посіб. / СІ. Юрій, Й.М. Бескид, В.Г. Дем'янишин таін. — К.: КНЕУ, 2004. — 864 с.

7. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафоноватаін. — К.: КНЕУ, 2004. — 864 с.

8. Василик ОД., Павлюк КЗ. Бюджетна система України: Підручник. — К.: ЦУЛ, 2004. — 544 с.

9. Василик ОД", Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. — К.: НІОС, 2002. — 608 с.

10. Волощук Г.О., Пасічник Ю.В., Пряму хіна Н.В. Фінансові фонди соціального спрямування в Україні: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2004, —184 с.

11. Гайдуцький А.П. Підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору шляхом розширення бюджетної підтримки // Фінанси України. — 2005. — № 10. — С. 111—115.

12. Герасимчук З.В., Вахович І.М., Камінська І.М. Фінансова політика сталого розвитку регіону. — Луцьк: Надстир'я, 2006. —220 с.

13. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко та ін. — К.: НДФІ, 2004. — 712 с.

14. Державні фінанси / За ред. Ю. Немеца і Г. Райта: Пер. З англ. — К.: Основи, 1998. — 306 с.

15. Державні фінанси в розвиткових країнах: Пер. з англ. — К.: К.І.С., 2006. — 400 с.

16. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навч. посіб. / М.І. Карлін, Л.М. Горбач, Л.М. Новосад та ін. — К.: Кондор, 2003. —220 с.

17. Долішній М.Т. Фінансова політика і стабілізація еконо­міки України // Регіон, економіка. — 2000. — №3. — С. 45—52.

18. Евтух О.Т. Ипотека — механизм эффективного использования ресурсов. — Луцк: Волын. обл. тип., 2001. — 314 с

19. Карлін M.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2004. — 384 с.

20. Кириленко О.П. Фінанси (теорія і вітчизняна практика): Навч. посіб. — Т.: Астон, 2002. — 284 с.

21. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України. — К.: Знання, 1999. —487 с.

22. Крисоваший А.І., Десятник ОМ. Податкова система: Навч. посіб. — Т.: Карт-бланш, 2004. — 331 с.

23. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. — Л,: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. — 608 с.

24. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки. — К.: Артек, 1999. — 320 с.

25. Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України. — 2006. — № 1. — С. 3—12.

26. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с.

27. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіж­них країн. — К.: Знання-Прес, 2002. — 464 с.

28. Пасічник Ю.В. Бюджетний потенціал економічного зрос­тання в Україні: Монографія. — Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, ЛТД", 2005.—642 с.

29. Податкова система України / За ред. В.М. Федосова. — К.: Либідь, 1994. — 464 с.

30. Податок на додану вартість та прогнозування його над­ходжень до бюджету: Монографія / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошен­ко, Т.І. Єфименко та ін. — К.: НДФІ, 2004. — 344 с.

31. Полозенко Д.В. Бюджет 2005 — новий етап соціального розвитку// Фінанси України. — 2005. — № 11. — С 25—31,

32. Розпутенко І. Державні видатки в перехідних економі­ках. — К.: УАДУ, 1998. — 280 с.

33. Рывок в рыночную экономику. Реформы в Украине: Взгляд изнутри / Под. ред. Л. Хоффмана и А. Зинденберга. — К.: Феникс, 1997. — 320 с,

34. Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій. — К.: Артек, 2002. — 279 с.

35. Стукало Н.В. Деякі аспекти формування фінансової по­літики України в умовах глобалізації // Фінанси України. — 2006. — № 1. — С. 24—30.

36. Суторміна ВМ. та ін. Держава. Податки. Бізнес. — К.: Либідь, 1992. —328 с.

37. Ткаченко Н.М., Горова ТМ., Єльченко Н.О. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: Навч. посіб. К.: Алерта, 2004. — 554 с.

38. Україна на роздоріжжі. Уроки міжнародного досвіду економічних реформ / За ред. А. Зинденберга та Л. Хоффмана. К.: Фенікс, 1998. —360 с.

39. Bien W. Zarza, dzanie finansami przedsebiorstwa. — Warszawa: Difin, 2001. — 337 s.

40. Norgaard O. Economic Institution and Democratic Reform: A Comparative Analysis of Post-Communist Countries. — L., 2000.

41. LafferA.B., Seymour J J. The Economics of the Tax Revolt. N.Y., 1979.

42. Owsiak S. Finanse publiczne. Teoria і praktyka. — Warszawa: WNPWN, 2001. — 562 s.

43. Finanse / Red. nauk. J. Zarzecki. — Bialystok: WSE, 2000. — T. 1,2.

ПІСЛЯМОВА
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Глава 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННІ І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Фінанси, їх роль і функції в процесі суспільного відтворення
1.2. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
1.3. Функції і механізм фінансового менеджменту
1.4. Правове, податкове і фінансове середовище бізнесу
1.4.1. Правове середовище бізнесу
1.4.2. Податкове середовище бізнесу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru