Фінансовий облік у банках - Табачук Г.П. - Тема 9. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

9.1. Структура капіталу і вимоги до його відображення у фінансовій звітності

Передумовою ефективної діяльності банку як господарського товариства є створення відповідної ресурсної бази, тобто сукупності грошових коштів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел та використовуються ним для здійснення активних операцій. Первинну роль у цьому процесі відіграє формування власного капіталу банку.

Власний капітал - важлива частина ресурсів будь-якого державного, приватного підприємства чи підприємства, створеного у формі акціонерного товариства. Указане повністю стосується і банків. Власний капітал являє собою сукупність грошових коштів, вкладених в основні і оборотні ресурси банку, що забезпечують здійснення банківських операцій та приносять дохід.

Основним джерелом формування банківських ресурсів є вклади (депозити) клієнтів та позичені кошти. Але щоб залучати чи позичати чужі гроші, потрібно мати власний капітал, на який можуть розраховувати кредитори банку. Тому стабільним є банк, який має стійкий власний капітал і сума банківського капіталу постійно зростає.

Власний капітал банку - це залишкова вартість активів після вирахування всіх його зобов'язань. Він є основою функціонування банку, забезпечує його економічну самостійність і стабільність функціонування. Початково власний капітал формується з коштів, отриманих від його учасників (акціонерів), та поповнюється за рахунок накопичень, отриманих банком у процесі діяльності.

Якщо банк створено як товариство з обмеженою відповідальністю, він має статутний капітал, розподілений на паї, розмір яких сплачується засновниками.

Статутний капітал банку - акціонерного товариства формується на суму номінальної вартості акцій, що розміщуються або шляхом відкритої передплати на них, або шляхом розподілу всіх акцій між засновниками відповідно до їхньої частки в статутному капіталі, та на суму надлишкового капіталу. Акціонерний капітал банку - сплачена частка основного капіталу, вкладеного в банк, в обмін на вимогу щодо частки в майбутніх прибутках, які розподіляються як дивіденди (рис. 9.1).

Структура акціонерного капіталу банку

Рис. 9.1. Структура акціонерного капіталу банку

Акції банку випускають у без документарній формі, операції з ними проводяться згідно з чинним законодавством України, нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і статутом банку.

Акціонерне товариство може розміщувати акції двох типів - прості і привілейовані. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться в розмірі, зазначеному в акції. Прості акції не мають фіксованої дивідендної ставки, а тому їхня ринкова вартість може підвищуватись або знижуватись.

Акції сплачують у гривнях, а у випадках, передбачених статутом банку, - також в іноземній валюті. Іноземну валюту перераховують у гривнях за офіційним курсом Національного банку України на час внеску до статутного фонду, і коригуванню в разі зміни валютних курсів вона не підлягає.

Банк має право збільшувати статутний капітал після того, як усі учасники повністю виконали свої зобов'язання щодо оплати паїв або акцій, і попередньо оголошений підписний капітал повністю оплачено. Збільшення (зменшення) статутного капіталу банку здійснюється з дотриманням порядку, встановленого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та статуту банку рішення про випуск акцій приймається загальними зборами акціонерів банку. Усі акціонери банку мають рівне право на придбання акцій, що випущені додатково, у кількості, пропорційній їхній частці у статутному капіталі банку на дату прийняття рішення про емісію акцій.

Капітал банку обліковується на рахунках 5-го класу:

50 Статутний капітал та інші фонди банку

500 Статутний капітал банку

501 Емісійні різниці

502 Загальні резерви та фонди банку

503 Результати попередніх років

504 Результати звітного року, що очікують затвердження

51 Результати переоцінки

510 Результати переоцінки

52 Приписний капітал філії іноземного банку

520 Приписний капітал філії іноземного банку

9.1. Структура капіталу і вимоги до його відображення у фінансовій звітності
9.2. Облік операцій із формування статутного капіталу банку
9.3. Облік операцій із власними акціями
9.4. Облік розрахунків з акціонерами
Тема 10. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
10.1. Доходи і витрати банку та правила їх визнання
10.2. Загальні правила обліку доходів і витрат
10.3. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів
10.4. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку витрат
10.5. Порядок нарахування доходів і витрат
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru