Фінансовий облік у банках - Табачук Г.П. - 10.4. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку витрат

Синтетичні рахунки для обліку витрат згруповані в сьомому класі (табл. 10.4). В основу побудови синтетичних рахунків покладено ті самі ознаки, з урахуванням яких була здійснена класифікація витрат і виділені об'єкти обліку. Це дозволяє забезпечити деталізований облік доходів і витрат у балансі, що дає можливість накопичувати і одержувати інформацію для оцінки фінансового стану банку та ефективності окремих напрямів його діяльності.

Таблиця 10.4. Структура 7-го класу "Витрати" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків

Групи рахунку

Назва

700

Процентні витрати за коштами, отриманими від Національного банку України

701

Процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків

702

Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання

703

Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

704

Процентні витрати за операціями з фізичними особами

705

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу

706

Процентні витрати за коштами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

707

Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами

708

Процентні витрати за операціями з філіями банку

709

Інші процентні витрати

710

Комісійні витрати

718

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

731

Витрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

738

Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

739

Інші операційні витрати

740

Витрати на утримання персоналу

741

Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

742

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів

743

Інші експлуатаційні та господарські витрати

744

Витрати на телекомунікації

745

Інші адміністративні витрати

749

Інші витрати

770

Відрахування в резерви

772

Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами

790

Податок на прибуток

Рахунки другого порядку (розділу) дозволяють одержати інформацію і порівняти доходи від основних видів банківських операцій і послуг з витратами, які пов'язані з їх здійсненням. Так, зіставивши процентні доходи з процентними витратами, можна розрахувати чистий процентний дохід.

Рахунки третього порядку (групи) дають можливість порівняти інформацію про доходи і витрати за банківськими операціями щодо контрагентів (банківський сектор, підприємства, державний сектор). Рахунки четвертого порядку деталізують інформацію щодо окремих фінансових інструментів, які застосовує банк.

Рахунки з обліку нарахованих витрат розташовані в першому, другому та третьому класах балансу. Вони розміщені в групах платних пасивів, які застосовують банки як фінансові інструменти. За своїм характером рахунки для обліку нарахованих витрат - пасивні (нараховані, але не виплачені грошові кошти можна вважати кредиторською заборгованістю).

Для дотримання принципу відповідності (з урахуванням принципу обачності) під час визнання витрат необхідно:

► узгодити витрати з доходами, для отримання яких вони здійснені. За можливості одночасно (в одному звітному періоді) з визнанням/здійсненням витрат визнають відповідні доходи. Якщо суму таких доходів точно визначити неможливо, доходи визнають у сумі здійснених витрат;

► якщо неможливо узгодити витрати з доходами, для отримання яких вони здійснені, необхідно встановити період, до якого належать ці витрати. Якщо дата фактичного здійснення витрат збігається з датою нарахування (у фінансовому обліку), то витрати можна відображувати на рахунках сьомого класу методом прямого віднесення. Якщо фактична сплата коштів відбудеться після дати нарахування, витрати відображують у бухгалтерському обліку через рахунки нарахованих витрат. Якщо договором передбачено передоплату послуг, то використовують рахунки дебіторської заборгованості або рахунок 3500 "Витрати майбутніх періодів" (у разі, коли кошти сплачуються у звітному періоді, що передує періодам, до яких вони фактично належать).

За неможливості дотримання вказаних умов слід віднести витрати на відповідні рахунки сьомого класу в тому періоді, коли вони фактично здійснені.

Якщо комісійні витрати можна пов'язати з отриманням конкретного доходу, такі витрати сплачують безпосередньо з рахунків 7-го класу та одночасно з цим визнають (нараховують) пов'язані з ними доходи. Якщо термін сплати інших комісій відповідно до умов договору припадає на місяць, у якому послуги отримано, такі комісії можна сплачувати безпосередньо з рахунків сьомого класу. Якщо термін сплати банком комісій настає в періоди, наступні після місяця, в якому отримано послуги, то відповідні витрати підлягають відображенню на рахунках сьомого класу через рахунки нарахованих витрат. Якщо банк здійснює передоплату послуг, які він отримає в майбутніх періодах, то такі витрати відображують як дебіторську заборгованість або витрати майбутніх періодів.

Збитки від торговельних операцій відображують безпосередньо на рахунках сьомого класу або за дебетом відповідних рахунків шостого класу за умови завершення операцій купівлі-продажу фінансових інструментів.

Витрати на формування спеціальних резервів відображують на рахунках сьомого класу в тому періоді, коли резерви формуються, методом прямого віднесення.

Адміністративні витрати - це витрати, пов'язані з отриманням послуг або виконанням робіт, а тому, як правило, їх відображують на рахунках сьомого класу в тому періоді, коли надано відповідні послуги (виконано роботи). У разі попередньої оплати послуг (робіт), що будуть надані (виконані) в одному з наступних періодів, використовують рахунки дебіторської заборгованості, а кошти, які необхідно сплатити після дати визнання витрат, відображують на рахунках кредиторської заборгованості за господарською діяльністю банку. Якщо адміністративні витрати належать до наступних періодів, сплачені наперед кошти відображують на рахунку 3500 "Витрати майбутніх періодів", з якого відносять на рахунки сьомого класу частинами, які відповідають звітним періодам.

Податок на прибуток відображується в обліку через рахунок 3620 "Кредиторська заборгованість за податком на прибуток" (3520 "Дебіторська заборгованість за податком на прибуток") у тому звітному періоді, до якого належить податкове зобов'язання (податковий актив), як правило, коригувальними проведеннями.

Приклад

1. Під час нарахування процентних, комісійних та інших витрат у національній валюті здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших витрат за класом 7

Кт Рахунки для обліку нарахованих витрат за класами 1, 2, 3.

2. Під час сплати коштів відповідно до умов договору на дату платежу здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт Рахунки для обліку нарахованих витрат за класами 1, 2, 3

Кт Рахунки для обліку грошових коштів.

3. У разі сплати коштів за операціями, за якими визнання витрат і сплата коштів відбуваються на дату балансу, здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших витрат за класом 7

Кт Рахунки для обліку грошових коштів.

4. Попередня оплата (аванс) процентних, комісійних та інших витрат відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дт 3500 А Витрати майбутніх періодів

Кт Рахунки для обліку грошових коштів. Банк кожного місяця визначає суму витрат, що належить до звітного періоду, та здійснює такі бухгалтерські проведення:

Дт Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших витрат за класом 7

Дт Рахунки для обліку нарахованих витрат за класами 1, 2, 3 (якщо банк визнає витрати за рахунками нарахованих витрат)

Кт 3500 А Витрати майбутніх періодів.

5. Відображення в бухгалтерському обліку витрат на утримання персоналу (нарахування та сплата заробітної плати та прирівняних до неї платежів, нарахування та утримання обов'язкових зборів) банки здійснюють відповідно до вимог чинного законодавства України та облікової політики банку. У бухгалтерському обліку зазначені операції відображають такими проведеннями:

а) нарахування заробітної плати (премії, матеріальної допомоги, інших виплат) протягом місяця відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дт 7400 А Основна і додаткова заробітна плата

Дт 7403 А Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

Дт 7409 А Інші витрати на утримання персоналу

Дт 3559 А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

Кт 3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

б) виплата заробітної плати (премії, матеріальної допомоги, інших виплат) відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дт 3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

Кт 1001 А Банкноти та монети в касі банку

Кт 1002 А Банкноти та монети в касі відділень банку

Кт 2620 АП Поточні рахунки фізичних осіб

Кт 2625 АП Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками.

6. Витрати на маркетинг та рекламу відображаються в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

а) у разі сплати авансових платежів (попередньої оплати) згідно з умовами договору за послуги з маркетингу та реклами

Дт 3500 А Витрати майбутніх періодів

Дт 3510 А Дебіторська заборгованість з придбання активів

Дт 3519 А Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

Кт Рахунки для обліку грошових коштів

б) на суму отриманих послуг з маркетингу та реклами:

Дт 7455 А Витрати на маркетинг та рекламу

Кт 3500 А Витрати майбутніх періодів

Кт 3510 А Дебіторська заборгованість з придбання активів

Кт 3519 А Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку.

7. Нарахування та сплата загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються згідно із Законом України "Про систему оподаткування", відображають у бухгалтерському обліку:

а) нарахування податку на землю:

Дт 7411 А Податок на землю

Кт 3622 П Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

б) нарахування збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

Дт 7418 А Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Кт 3623 П Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

10.5. Порядок нарахування доходів і витрат
10.6. Облік формування і розподілу прибутку банку
Тема 11. СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
11.1. Склад та призначення фінансової звітності банків
11.2. Зміст приміток до фінансової звітності
11.3. Інформація про звітні сегменти, ризики та інша інформація у примітках до фінансової звітності
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ПЕРЕДМОВА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ1.Сутність, типи, функції центральних банків
ТЕМА 1. СТАТУС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru