Фінансовий облік у банках - Табачук Г.П. - 10.3. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів

Доходи банку відображають у бухгалтерському обліку за рахунками класу 6 "Доходи" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Структуру рахунків доходів у Плані рахунків бухгалтерського обліку представлено в табл. 10.3.

Таблиця 10.2. Структура 6-го класу "Доходи" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків

Група рахунків

Назва

600

Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України

601

Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках

602

Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

603

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

604

Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам

605

Процентні доходи за цінними паперами

608

Процентні доходи за операціями з філіями банку

609

Інші процентні доходи

610

Комісійні доходи за операціями з банками

611

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

618

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

620

Результат від торговельних операцій

630

Дохід у формі дивідендів

631

Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

638

Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

639

Інші операційні доходи

649

Інші доходи

671

Повернення списаних активів

Рахунки третього порядку (групи) дають інформацію і порівняння про доходи за банківськими операціями щодо контрагентів (банківський сектор, підприємства, державний сектор). Рахунки четвертого порядку деталізують інформацію щодо окремих фінансових інструментів, які застосовує банк.

Залишки за рахунками доходів відображають наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закривають:

► за умови перевищення доходів над витратами - на рахунок 5040 П "Прибуток звітного року, що очікує затвердження";

► за умови перевищення витрат над доходами - на рахунок 5041 А "Збиток звітного року, що очікує затвердження".

Облік нарахованих доходів здійснюється за відповідними рахунками класів 1, 2, 3 у кореспонденції з рахунками 6-го класу. Процентні доходи за кредитними операціями підлягають відображенню в бухгалтерському обліку:

► через рахунки нарахованих доходів;

► якщо отримані банком доходи належать до періодів існування активу, наступних за місяцем, у якому кошти фактично отримано, вони вважаються доходами майбутніх періодів і враховуються на рахунку 3600 "Доходи майбутніх періодів", з якого амортизуються на відповідні рахунки шостого класу методом прямого віднесення.

Бухгалтерський облік комісійних доходів можна вести в такому порядку:

1) за одночасного дотримання таких умов

► дата нарахування у фінансовому обліку і дата сплати клієнтом винагороди банку збігаються;

► на рахунку, відкритому в банку (клієнтському або внутрішньо-банківському), є кошти, призначені для сплати комісійної винагороди;

► у банку є підстави та право безспірного списання (стягнення) належної йому комісійної винагороди;

2) або таких умов

У дата нарахування у фінансовому обліку та дата сплати клієнтом винагороди банку збігаються;

► клієнт сплачує комісійну винагороду самостійно, готівкою або шляхом безготівкового перерахування коштів;

► комісійна винагорода може відображатися в обліку методом прямого віднесення на рахунки 6-го класу.

У разі якщо на дату надання банком послуги принаймні одна із зазначених вище умов не виконується, суми комісійних доходів відображують на рахунках нарахованих доходів; у разі отримання (списання) від клієнтів відповідні кошти відносять на погашення заборгованості за нарахованими доходами.

Прибуток від торговельних операцій відображується безпосередньо на рахунках шостого класу в разі завершення операцій купівлі-продажу фінансових інструментів.

Доходи від повернення раніше списаних активів відображують на рахунку 6717 "Повернення раніше списаних безнадійних доходів попередніх років" методом прямого віднесення в періоді, коли вони фактично надійшли до банку.

Наприклад

1. Під час нарахування доходів за операціями в національній валюті здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3

Кт Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших доходів за класом 6.

2. Під час нарахування доходів за операціями в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції:

Дт Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3

Кт 3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів.

Одночасно на суму гривневого еквіваленту здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт 3801 АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших доходів за класом 6.

3. Під час отримання банком коштів за раніше визнаними нарахованими доходами здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів

Кт Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3.

4. У разі надходження коштів за операціями, за якими визнання доходу та отримання коштів відбувається на дату балансу, здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів

Кт Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших доходів за класом 6.

5. Якщо нараховані доходи своєчасно не отримані в обумовлений угодою термін, то наступного робочого дня здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за класами 1, 2, 3

Кт Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3.

6. У разі часткового або повного погашення контрагентом (поручителем) заборгованості за нарахованими доходами, що обліковуються на рахунках прострочених нарахованих доходів, виконується таке бухгалтерське проведення:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів

Кт Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за класами 1, 2, 3.

7. Формування спеціального резерву під заборгованість за нарахованими доходами відображається за нарахованими доходами в національній валюті:

Дт 7720 АП Відрахування за заборгованістю в резерви під заборгованість за нарахованими доходами

Кт Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3.

8. Під час списання за рахунок сформованих резервів заборгованості за нарахованими доходами як безнадійної щодо отримання виконують такі бухгалтерські проведення:

Дт Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3

Кт Рахунки для обліку заборгованості за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3. Одночасно на суму списаної заборгованості за позабалансовими рахунками здійснюють такі бухгалтерські проведення:

Дт 9600 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками

Дт 9601 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

Кт 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98.

Разом з тим подальше нарахування доходів банк здійснює за позабалансовими рахунками.

Після закінчення строку, визначеного угодою сторін, або строку позовної давності, визначеного чинним законодавством України, за безнадійною заборгованістю за нарахованими доходами, що була списана за рахунок резерву та обліковувалася за рахунками групи 960 "Не сплачені в строк доходи", виконується проведення на списання цієї заборгованості з позабалансових рахунків.

10.4. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку витрат
10.5. Порядок нарахування доходів і витрат
10.6. Облік формування і розподілу прибутку банку
Тема 11. СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
11.1. Склад та призначення фінансової звітності банків
11.2. Зміст приміток до фінансової звітності
11.3. Інформація про звітні сегменти, ризики та інша інформація у примітках до фінансової звітності
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ПЕРЕДМОВА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ1.Сутність, типи, функції центральних банків
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru