Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. - 2.3.2. Доходи і витрати НБУ

Одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку. Плановані доходи та витрати Національного банку відображаються в кошторисі його доходів і витрат.

Національний банк за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік, вносить до Державного бюджету України наступного за звітним року позитивну різницю, частина якої в обсязі 25 відсотків, але не менше 1 млрд. гривень, щорічно спрямовується на поповнення коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, капіталізацію банків та Державної іпотечної установи, а перевищення витрат над доходами відшкодовується за рахунок Державного бюджету України наступного за звітним року.

Формування фондів та резервів Національного банку на покриття фінансових ризиків, пов'язаних із виконанням його функцій, здійснюється згідно з положенням, що затверджується Радою Національного банку України.

Процентні доходи та витрати визнаються у звіті про фінансові результати для всіх боргових інструментів (крім тих, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах) за принципом нарахування з використанням методу ефективної процентної ставки. За цим методом сплачені або отримані учасниками угоди комісії, що є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, витрати на проведення відповідної операції, а також премії та дисконти визнаються протягом періоду дії фінансового інструменту і включаються до процентних доходів або витрат.

Усі інші комісійні та інші доходи і витрати визнаються за принципом нарахування залежно від стадії завершення певної операції, що оцінюється на підставі співвідношення наданих (отриманих) послуг до загального обсягу послуг, передбачених угодою.

Витрати на виготовлення грошей. Національний банк здійснює виготовлення банкнот і монет національної валюти України. Витрати на виготовлення банкнот і монет (крім пам'ятних монет, виготовлених з дорогоцінних металів) відображаються за рахунками витрат Національного банку в міру передавання готової продукції Банкнотно-монетним двором до Центрального сховища Національного банку. Витрати на виготовлення банкнот і монет уключають амортизацію виробничого устаткування, витрати на оплату праці, інші виробничі витрати.

Вартість пам'ятних монет, виготовлених з дорогоцінних металів, визнається активом у балансі Національного банку в статті "Інші активи" та списується на витрати в міру реалізації цих монет.

Витрати на утримання персоналу. Витрати на заробітну плату, внески до загальнодержавних соціальних фондів, оплачувані щорічні відпустки, лікарняні, премії, а також негроїдові винагороди нараховуються в тому році, в якому відповідні послуги надавалися працівниками Національного банку.

Витрати з перерахування до загальнодержавних соціальних фондів. Національний банк згідно із законодавством України здійснює перерахування внесків (зборів) до таких загальнодержавних соціальних фондів: пенсійного, соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та соціального страхування від нещасних випадків. Кошти, що перераховуються до загальнодержавних соціальних фондів, визнаються витратами Національного банку в міру їх здійснення.

Корпоративний недержавний пенсійний фонд. Національний банк є засновником корпоративного недержавного пенсійного фонду, який є фондом із визначеними внесками. Національний банк сплачує внески до цього фонду на контрактній основі. Після перерахування коштів Національний банк не несе зобов'язань щодо виплат. Внески до фонду визнаються в складі витрат на утримання персоналу в момент виникнення зобов'язання з перерахування коштів. Національний банк здійснює адміністрування, управління активами та зберігання активів Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України.

Резерв переоцінки іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів. Результат переоцінки монетарних активів і зобов'язань в іноземній валюті, монетарному золоті та банківських металах у зв'язку зі змінами курсу гривні до іноземних валют, монетарного золота та банківських металів, у тому числі реалізований результат переоцінки, ураховується в статті "Резерв переоцінки іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів" у розділі "Власний капітал" і не включається до звіту про фінансові результати.

У звіті Національного банку України про фінансові результати за 2008 рік доходи і витрати наведено за методом нарахування.

Загальний обсяг доходів Національного банку України за 2008 р. порівняно з 2007 роком збільшився на 60,4 %, або на 4636 млн. грн., і становив 12307 млн. грн. У 2008 р. зростання доходів насамперед було забезпечено збільшенням доходів від операцій з борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах. У загальній структурі доходів Національного банку України частка цієї етапі збільшилася до 52,2 з 47,2 % у 2007 р. Відбулися зміни у структурі процентних доходів, частка яких у доходах Національного банку за 2008 рік становила 41.8 % (у 2007 році - 47.5 %); доходи за наданими кредитами становили 28,4 %, тоді як у 2007 році вони становили лише 3,2 %; частка доходів за розміщеними депозитами зменшилася до 68,6 з 96,7 % у

2007 р. " Загальний обсяг поточних витрат Національного банку України за

2008 рік порівняно з 2007 роком збільшився на 45,4 %, або на 924,0 млн. грн., і становив 2960 млн. грн. У 2008 році структура витрат Національного банку України суттєво не змінилась, крім комісійних витрат, частка яких у звітному році зросла до 4,6 з 0,2 % у 2007 р. Збільшення витрат відбулось внаслідок сплати комісійних за обслуговування першого траншу МВФ в рамках кредитної лінії (на 129 млн. грн.) та витрат на формування резервів під знецінення фінансових активів Національного банку України в іноземній валюті (на 145 млн. грн.). Крім того, протягом 2008 р. збільшилися витрати, пов'язані з виготовленням пам'ятних та ювілейних монет, сувенірної та іншої продукції (на 84 млн. грн.) за рахунок збільшення їх асортименту та вартості виготовлення, а також амортизаційні відрахування (на 75 млн. грн.). Проте питома вага цих витрат у загальному обсязі зменшилася на 3.9 процентного пункту.

Прибуток від поточної діяльності Національного банку України за 2008 рік збільшився на 66,0 %, або на 3712 млн. грн., і становив 9347 млн. грн.

2.3.3. Організація бюджетного процесу, принципи та суб'єкти кошторисної діяльності
2.3.4. Внутрішній контроль і аудит в системі НБУ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Операції центральних банків
Тема 3. емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу
3.1. Механізм емісійно-касового регулювання грошової маси
3.2. Організація процесу виробництва банкнот і монет у системі НБУ
3.3. Організація касової роботи в установах НБУ
3.4. Ознаки платіжності грошових білетів та розмінних монет Національного банку України
3.5. Порядок емісії готівки установами НБУ
3.6. Безготівкова емісія НБУ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru