Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. - 4.5. Принципи і порядок проведення операцій peno

Основні принципи проведення операцій peno:

o пряме peno з державними облігаціями України або банківськими металами, зворотне peno - з державними облігаціями України згідно із укладеними договорами на визначену суму та строк;

o операції peno можуть здійснюватися лише з тими державними облігаціями України, строк погашення яких не припадає на строк проведення операції;

o операції peno з банківськими металами можуть проводитися Національним банком з банками лише за наявності в банків письмового дозволу Національного банку на здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України;

o операції мають строковий характер (строк операції чітко визначений), але не більше ніж на 30 календарних днів;

o процентний дохід (витрати) обумовлений та є фіксованим на час проведення операції peno;

o Національний банк та банк укладають відповідний договір у разі досягнення згоди на проведення операції peno;

o зобов'язання щодо виконання другої частини договору peno в сторін договору виникає тільки за умови повного виконання ними зобов'язань за першою частиною договору peno;

o проведення операцій peno за рахунками в цінних паперах здійснюється учасниками операцій peno відповідно до нормативно-правових актів з питань депозитарної діяльності.

Порядок проведення операцій прямого peno

Національний банк може проводити операції прямого peno з державними облігаціями України шляхом проведення тендера заявок банків щодо участі в операціях прямого peno або шляхом безпосередньої домовленості з банком.

Національний банк може проводити операції прямого peno з банківськими металами тільки шляхом безпосередньої домовленості з банком і за ініціативою банку за умови, що банківські метали банку перебувають на відповідальному зберіганні в Національному банку.

За операцією прямого peno ціною купівлі Національним банком державних облігацій України є їх справедлива вартість, але не вища, ніж номінальна вартість цих цінних паперів, а ціною купівлі банківських металів є ціна банківських металів, перерахована за офіційним курсом банківських металів на день укладення договору прямого peno.

Ціна зворотного продажу Національним банком державних облігацій України або банківських металів залежить від ціни, що визначена в першій частині операції peno та строку цієї операції, а також від дохідності за державними облігаціями України, облікової ставки Національного банку, процентних ставок за кредитами та депозитами на міжбанківському ринку, середньозваженої процентної ставки за кредитами рефінансування під забезпечення державними облігаціями України, які діяли у відповідному періоді.

Національний банк у разі проведення тендера щодо участі банків в операціях прямого peno надсилає банкам повідомлення про проведення тендера із зазначенням умов його проведення та строку операції peno.

Банки подають до Національного банку за допомогою засобів програмного забезпечення "АРМ репо-тендер" заявки на участь у тендері, у яких пропонують свої умови щодо ціни купівлі (продажу) державних облігацій України, строку проведення операції peno, обсягу операції peno, кількості та коду цінних паперів, що пропонуються.

Національний банк після розгляду заявок банків відбирає для задоволення ті заявки банків, які є найприйнятнішими для Національного банку за обсягами операцій або ціновими параметрами (залежно від виду тендера), та надсилає банкам, які за результатами тендера мають право отримати кошти за куплені Національним банком державні облігації України, повідомлення-підтвердження про намір укласти договір про здійснення операцій прямого peno.

Банк може достроково повернути кошти і проценти за операцією прямого peno, письмово повідомивши про це Національний банк.

Порядок проведення операцій зворотного peno

Національний банк може проводити операції зворотного peno з державними облігаціями України шляхом безпосередньої домовленості з банками.

Національний банк за умови проведення операції зворотного peno для визначення ціни продажу (купівлі) державних облігацій України орієнтується на процентні ставки за власними борговими зобов'язаннями, процентні ставки за депозитами на міжбанківському ринку та дохідність за державними облігаціями України.

Операція зворотного peno, яка здійснюється між Національним банком і банками, є депозитною операцією, обліковується на рахунках обліку депозитних операцій відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку і депозитарної діяльності.

4.6. Порядок надання стабілізаційного кредиту
ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ
5.1. Значення організації центральним банком платіжно-розрахункових відносин, моделі платіжних систем
5.2. Правове регулювання платіжної системи та переказу коштів в Україні
5.3. Організація функціонування системи електронних платежів
5.4. Регулювання участі комерційних банків України у міжнародних платіжних системах
5.5. Національна системи масових електронних платежів населення
5.6. Регулювання діяльності внутрідержавних небанківських платіжних систем
Тема 6. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
6.1. Пруденційне регулювання діяльності банків в Україні
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru