Проектний аналіз - Митяй О.В. - Приклад контрольної роботи (перший модульний контроль)

Модульний контроль здійснюється у формі контрольних робіт за окремими частинами дисципліни (модулями). Для поточного контролю дисципліна "Проектний аналіз" поділена на два модулі:

I модуль – "Методологія прийняття проектних рішень" – теми 1–9;

II модуль – "Функціональні аспекти проектного аналізу" – теми 10–16.

За таким поділом дисципліни перший модульний контроль здійснюється у формі письмової контрольної роботи протягом однієї астрономічної години (60 хв). Контрольна робота містить три завдання:

1. Завдання на розуміння концепції проектного аналізу. Тип завдання – 3 закритих тестових завдання з єдиною правильною відповіддю.

2. Розрахункові завдання на вміння використовувати методи та інструментарії проектного аналізу. Тип завдання – 3 закритих тестових завдання з єдиною правильною відповіддю.

3. Комплексне розрахункове ситуаційне завдання (складається з двох частин: розрахункове завдання та аналіз ситуації).

Написання контрольної роботи є обов'язковим для кожного студента. Зміст контрольних робіт на кожний навчальний рік визначається спільно керівником дисципліни і викладачем, який проводить практичні заняття. Завдання для контрольної роботи комплектуються з тестів, запитань і завдань відповідних тем, наведених у розділі 4 посібника.

Максимальна оцінка за виконання контрольної роботи – 10 балів. Вона формується за шкалою: відповідь на теоретичні тестові питання – від 0 до 2 балів з інтервалом оцінок 0, 1, 2 за зазначеними вище критеріями, відповідь на розрахункові тестові питання – від 0 до 2 балів, розв'язання задачі та обґрунтування висновків за кожним з двох етапів оцінюється від 0 до З балів за кожний етап.

Другий модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. У контрольний тест включається 15 питань за темами 10–16 у формі закритих тестів. Тривалість тестування одного студента має бути не менше 10 хв. Максимальна оцінка за тестування – 10 балів.

Приклад контрольної роботи (перший модульний контроль)

ВАРІАНТ _

1. Виберіть єдину правильну відповідь з наведених (альтернативний вибір) (2 бали):

1.1. Проекти, для яких мета і строки визначаються завчасно (однак, потребують постійного коригування), ресурси надаються у міру просування проекту, а попередньо визначені витрати контролюються у міру просування проекту, як правило, належать до:

а) інвестиційних проектів;

б) організаційних проектів;

в) економічних проектів;

г) соціальних проектів;

д) проектів дослідження і розвитку.

1.2. Обумовлені грошові потоки – це:

а) грошові потоки фірми, які обумовлюються планом упровадження проекту;

б) приріст грошових потоків фірми за обумовлений період часу;

в) обумовлені зміни грошових потоків фірми за визначений проміжок часу;

г) потоки фірми, які є прямим наслідком рішення про впровадження проекту.

1.3. На інвестиційній фазі реалізації проекту не можуть виникнути такі ризики:

а) непередбачені витрати на будівельні роботи;

б) несвоєчасність постачання обладнання;

в) несвоєчасна підготовка персоналу;

г) непередбачене збільшення вартості обладнання;

д) поява альтернативного продукту.

2. Зробіть необхідні розрахунки та виберіть єдину правильну відповідь з наведених (2 бали):

2.1. Розглядається проект, вигоди та витрати за яким наведені в таблиці (тис. грн):

0

1

2

3

4

Вигоди

200

300

1000

1500

Затрати

-1100

-700

-300

-100

-100

Якщо ставка дисконту 10%, коефіцієнт вигоди-витрати (В/С) за проектом буде дорівнювати:

а) 0,997; б) 1; в) 1,036; г) 1,021; д) 1,048.

2.2. Виробнича потужність проекту дорівнює 2500 одиниць продукції. Загальні постійні витрати фірми становлять 3000 грн на рік. Фірма планує продавати продукцію за ціною 6 грн. Змінні витрати на одиницю продукції – 4,5 грн. Запас фінансової міцності проекту становить:

а) 10%; б) 15%; в) 20%; г) 25%; д) 30%.

2.3. Всі активи підприємства на початок і кінець періоду становили 3157 і 3925 грн відповідно. Аналогічно вартість поточних активів підприємства – 1234 та 1565 грн. Амортизація за звітний період становила 134 грн. За наведеними даними чисті капітальні витрати підприємства дорівнюють:

а) 465 грн; б) 571 грн; в) 634 грн; г) 725 грн; д) 902 грн.

3. Розв'яжіть та проаналізуйте розрахунково-ситуаційне завдання.

Очікується, що освоївши виробництво нового продукту підприємство зможе збільшити обсяг випуску до 1000 виробів на рік і реалізувати продукт за ціною 16 тис. грн за одиницю. Щорічні поточні витрати на виробництво продукції включають: матеріали та покупні комплектуючі вироби – 2000 тис. грн; електроенергію – 800 тис. грн; заробітну плату – 1500 тис. грн; щорічні загальнофірмові накладні витрати – 1 800 тис. грн, у тому числі амортизаційні відрахування. Початкові інвестиційні капітальні затрати, які здійснюються на початок першого року проекту, становитимуть 20 тис. грн. Очікується, що продукція проекту буде вироблятися протягом 5 років. Підприємство збирається фінансувати проект за рахунок прибутку. Рентабельність власного капіталу дорівнює 30% річних.

3.1. На підставі розрахунків пофакторної еластичності чистої теперішньої вартості (NPV), визначте рейтинг змінних проекту та охарактеризуйте їх вплив на ефективність проекту (3 бали).

3.2. Проаналізуйте можливість реалізації проекту в умовах, що прогнозуються. Зробіть власні пропозиції щодо зниження ризику проекту (3 бали).

Приклад завдань для тестування (другий модульний контроль)
Підсумковий контроль і підсумкове оцінювання знань
Зразок екзаменаційного білета для студентів денної форми навчання
Зразок екзаменаційного білета для студентів заочної форми навчання та приклади завдань, що виносяться на іспит
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
ПЕРЕДМОВА
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru